225835-2019: България-София: Строителни консултантски услуги

Обявление за поръчка – комунални услуги

Услуги

Legal Basis:

Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси

„Електроенергиен системен оператор“ ЕАД
175201304
бул. „Цар Борис III“ № 201
София
1618
България
Лице за контакт: Веселина Тодорова — по технически въпроси, Виолета Попдончева — по процедурни въпроси
Телефон: +359 29696116 / +359 29691354
Електронна поща: [email protected]
Факс: +359 29626189
код NUTS: BG411

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.еso.bg

Адрес на профила на купувача: https://webapps.eso.bg/zop_profile/

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка

I.3)Комуникация

Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени до следния адрес:

„Електроенергиен системен оператор“ ЕАД
175201304
бул. „Цар Борис III“ № 201
София
1618
България
Лице за контакт: деловодство „Обществени поръчки“
Телефон: +359 29696862 / +359 29696886
Електронна поща: [email protected]
Факс: +359 29626189
код NUTS: BG411

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.еso.bg

Адрес на профила на купувача: https://webapps.eso.bg/zop_profile/

I.6)Основна дейност

Електрическа енергия

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка

II.1.1)Наименование:

Консултантски услуги по чл. 166 от ЗУТ за обект „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нова система за оползотворяване на отпадна топлина от автотрансформатори в п/ст „Пловдив“

Референтен номер: ЦУ/2019/056

II.1.2)Основен CPV код

71530000

II.1.3)Вид на поръчка

Услуги

II.1.4)Кратко описание:

Настоящата поръчка включва изготвяне на комплексен доклад за оценка за съответствие на инвестиционния проект с основните изисквания към строежите, упражняване на строителен надзор при изпълнение строително-монтажни работи и изготвяне на окончателен доклад и технически паспорт за строеж „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нова система за оползотворяване на отпадна топлина от автотрансформатори в п/ст „Пловдив“.

II.1.5)Прогнозна обща стойност

II.1.6)Информация относно обособените позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не

II.2)Описание

II.2.1)Наименование:

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

71530000

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG421

Основно място на изпълнение:

На площадката на п/ст „Пловдив“

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Настоящата поръчка включва изготвяне на комплексен доклад за оценка за съответствие на инвестиционния проект с основните изисквания към строежите, упражняване на строителен надзор при изпълнение строително-монтажни работи и изготвяне на окончателен доклад и технически паспорт за строеж „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нова система за оползотворяване на отпадна топлина от автотрансформатори в п/ст „Пловдив“.

II.2.5)Критерии за възлагане

Критериите по-долу

Цена

II.2.6)Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС: 20 000.00 BGN

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци: 60

Тази поръчка подлежи на подновяване: не

II.2.10)Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11)Информация относно опциите

Опции: не

II.2.12)Информация относно електронни каталози

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

II.2.14)Допълнителна информация

Прогнозния срок за изпълнение на строително-монтажните работи е 100 календарни дни.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие

III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри

Списък и кратко описание на условията:

Да е вписан в Регистър на лицата, извършващи дейността „консултант“ съгл. чл. 167, ал. 2 от Закон за устройство на територията (ЗУТ).

Доказва се с представянето на заверено копие на валидно удостоверение за упражняване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ или копие от лиценз, издаден съгласно §128, ал. 1 от ЗУТ, с приложен списък на екипа от правоспособните физически лица от различните специалности, назначени по трудов или граждански договор, или заверено копие на документ, удостоверяващ правото да извършват такава дейност, издаден от компетентен орган на държава — членка на Европейския съюз, или на друга държава — страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние

Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Да има застраховка „Професионална отговорност“ по чл. 171 от ЗУТ за консултант за извършване на оценка за съответствие на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите и за упражняване на строителен надзор.

Доказва се с представянето на заверени копия на застрахователни полици „Професионална отговорност“ по чл. 171 от ЗУТ, валидни към датата на подаване на офертата.

При подаване на офертата участниците декларират съответствието си с критериите за подбор чрез попълване на информацията, изисквана от възложителя, в съответния раздел в ЕЕДОП, предоставен в електронен вид. Документите, с които се доказва съответствието с поставените критерии за подбор, се представят от участника, определен за изпълнител, преди сключването на рамковото споразумение. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участниците следва да имат застраховка „Професионална отговорност“ по чл. 171 от ЗУТ за консултант за извършване на оценка за съответствие на инвестиционния проект и за упражняване на строителен надзор за строежи първа категория.

III.1.3)Технически и професионални възможности

Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Да е изпълнил за последните 3 години от датата на подаване на офертата услуги с предмет, идентичен или сходен* с предмета на поръчката.

Доказва се с представянето на списък на услугите, които са идентични или сходни* с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 години от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите. Към списъка се прилага доказателство за извършената услуга. Под услуга със сходен предмет следва да се разбира „извършена оценка на съответствие на инвестиционен проект и упражнен строителен надзор при изграждане на ново строителство или реконструкция на промишлена система за управление и пренос на топлоенергия“.

При подаване на офертата участниците декларират съответствието си с критериите за подбор чрез попълване на информацията, изисквана от възложителя, в съответния раздел в ЕЕДОП, предоставен в електронен вид. Документите, с които се доказва съответствието с поставените критерии за подбор, се представят от участника, определен за изпълнител, преди сключването на договора. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът трябва да е изпълнил за последните 3 години от датата на подаване на офертата поне 1 услуга с предмет, идентичен или сходен* с предмета на поръчката.

III.1.4)Обективни правила и критерии за участие

Списък и кратко описание на правила и критерии:

Участниците в процедурата трябва да отговарят на поставените от възложителя изисквания в документацията и обявлението за обществената поръчка относно личното състояние и критериите за подбор. За участниците не трябва да са налице обстоятелствата по чл. 54 от ЗОП.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки

III.1.6)Изискуеми депозити и гаранции:

При подписването на този договор изпълнителят представя на възложителя гаранция за изпълнение в размер на 5 % (пет на сто) от стойността на договора без ДДС. Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните ф-ми:

1. парична сума, внесена в касата на възложителя на адрес гр. София 1618, бул. „Цар Борис III“ № 201 или внесена по банкова сметка на възложителя (информация за банковите сметки на ЕСО ЕАД се намира на профила на купувача в раздел „Друга информация — банкова сметка за внасяне на гаранции“: https://webapps.eso.bg/zop_profile/bankAccounts.php); или

2. неотменяема и безусловно платима банкова гаранция в полза на възложителя със срок на валидност съгласно договора;

3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, със срок на валидност съгласно договора.

III.1.7)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:

Разплащането на извършените услуги ще се извърши на 2 етапа съгласно посочените клаузи в проекта на договор, част от документацията за участие.

III.1.8)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:

Не се изисква създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица. Договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи на възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение. Ако обединението се състои от чуждестранни физически и/или юридически лица, те представят еквивалентни документи за регистрация съгласно законодателството на държавата, в която са установени.

III.2)Условия във връзка с поръчката

III.2.1)Информация относно определена професия

III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание

IV.1.1)Вид процедура

Открита процедура

IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки

IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

IV.1.6)Информация относно електронния търг

IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не

IV.2)Административна информация

IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура

IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

Дата: 19/06/2019

Местно време: 17:00

IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати

IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:

Български

IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7)Условия за отваряне на офертите

Дата: 21/06/2019

Местно време: 10:00

Място:

гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 201, партер, заседателна зала „Обществени поръчки“

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Съгласно чл. 54, ал. 2 от ППЗОП получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане

Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не

VI.2)Информация относно електронното възлагане

VI.3)Допълнителна информация:

VI.4)Процедури по обжалване

VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: [email protected]
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация

VI.4.3)Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

На основание чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП решението подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок, считано от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:

13/05/2019

източник: TED
Препратка към обявлението

Коментирай

1000
  Subscribe  
Notify of