241638-2019: България-София: Софтуерни пакети за администриране на системи, управление на записа на данни и управление на съдържание

Гаранция за изпълнение:

Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение на договора за обществена поръчка в размер на 5 % (пет на сто) от стойността на договора за възлагане на поръчка без вкл. ДДС. Гаранцията за изпълнение се представя от участника, определен за изпълнител на поръчката, преди подписване на договора. Условията, при които гаранцията за изпълнение се задържа или освобождава, се уреждат с договора за изпълнение на обществената поръчка, сключен между възложителя и изпълнителя. Определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Гаранцията за изпълнение се представя като:

1. парична сума;

2. банкова гаранция; или

3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Ако гаранцията за изпълнение на договора се представя под формата на парична сума, тя се превежда по сметката на Национален статистически институт по IBAN: BG84 BNBG 9661 3000 1190 01, BIC код: BNBG BGSD, като банковите такси по превода са за сметка на наредителя. В случай че гаранцията за изпълнение на договора е под формата на банкова гаранция, същата следва да е с валидност най-малко 30 (тридесет) дни след срока за изпълнение на договора, както и следва да съдържа задължение на банката гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на възложителя, съдържащо изявление за договорно основание за усвояване на гаранцията за изпълнение. Банковите гаранции, издадени от чуждестранни банки, следва да са авизирани чрез българска банка, потвърждаваща автентичността на съобщението, в превод на български език. При представяне на гаранциите с платежно нареждане или банкова гаранция, изрично се посочва предметът на договора, за която се представя гаранцията, в съответствие с определеното в него. Разходите по откриването и поддържането на гаранцията за изпълнение са за сметка на избрания изпълнителя. Изпълнителят следва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура.

Основания за отстраняване от процедурата:

Възложителят ще отстрани от процедурата участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и чл. 107 от ЗОП, както и посочените от възложителя обстоятелства по чл. 55, ал. 1, т. 1 до 5 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата. Участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3—5 от ЗОП. Участник, който след покана от възложителя и в определения в нея срок не удължи срока на валидност на офертата си. Участник, който е предложил цена за изпълнение на поръчката, по-висока от максималната определена от възложителя. Участниците могат да предложат мерки за доказване на надеждност, доказване липса на основание за отстраняване (чл. 56, ал. 1 от ЗОП) в съответствие с условията, посочени в документацията.

Участникът трябва да:

1. Прилага сертифицирана система за управление на сигурността на информацията, съответстваща на стандарт EN ISO/IEC 27001:2013 или еквивалент, с обхват, сходен с предмета на поръчката.

2. Да прилага сертифицирана система за управление на ИТ услуги, съответстваща на стандарт EN ISO/IEC 20000-1:2011 или еквивалентен с обхват, сходен с предмета на поръчката. Заверени копия на валидните сертификати се прилагат към техническото предложение на участника на основание чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „ж“ от ППЗОП.

3. Участникът следва да притежава документ/и, удостоверяващ/и правата на участника за оторизация от производителя/ите (или от официален/ни негов/и представител/и) за предложените софтуер и оборудване съгласно т. 2 от техническата спецификация на основание чл. 39, ал. 3, б. „ж“ от ППЗОП.

източник: TED
Препратка към обявлението

Коментирай

1000
  Subscribe  
Notify of