242466-2019: България-София: Архитектурни услуги, свързани със строителни работи по разширяване на сгради

Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертите, участниците трябва да са изпълнявали дейност с предмет, идентичен или сходен* с този на поръчката.

* Под предмет, сходен с този на поръчката да се разбира услуга по изготвянето на технически и/или работен проект изграждане/ново строителство, и/или основен ремонт и/или реконструкция, и/или основно обновяване на обществени и/или жилищни и/или производствени сгради или инсталации в обекти от категория не по-ниска от категорията на обекта на поръчката.

На етап подаване на оферти участниците следва да декларират съответствието с поставеното изискване в част IV, буква „В“ от ЕЕДОП, като опишат изпълнената дейност, която е идентична или сходна с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойността, датите и получател.

На етап сключване на договор участникът, избран за изпълнител, следва да представи доказателство за извършената услуга, посочена от същия в ЕЕДОП.

2. Всеки участник следва да разполага с персонал с определена професионална компетентност и опит за изпълнението на поръчката, подробно описани в документацията по процедурата. Проектантите трябва да притежават пълна проектантска правоспособност по съответната част, която ще изпълняват, и да са регистрирани в Регистъра на инженерите с пълна проектантска правоспособност към Камара на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) или в Камарата на архитектите или съответен регистър на държавата, в която са установени. Участникът следва да разполага с:

2.1. По обособена позиция № 1:

— проектант по част „Архитектура“,

— проектант по част „Конструкции“,

— проектант по част „Геодезия“,

— проектант по част „Благоустрояване“,

— проектант по част „Електроинсталации“.

2.2. По обособена позиция № 2:

— проектант по част „Архитектура“,

— проектант по част „Конструкции“,

— проектант по част „Електроинсталации“.

2.3. По обособена позиция № 3:

— проектант по част „Електроинсталации“.

2.4. По обособена позиция № 4:

— проектант по част „Архитектура“,

— проектант по част „Консервация и реставрация“.

На етап подаване на оферти участниците следва да декларират съответствието си с поставеното изискване в част IV, буква „В“ от ЕЕДОП, като опишат имената на персонала, тяхната професионална компетентност, изпълнените обекти, както и регистрационен номер от съответния регистър.

На етап сключване на договор участникът избран за изпълнител, следва да представи списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, в който е посочена професионалната компетентност на лицата.

1. През предходните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, участникът следва да е изпълнил поне 1 услуга по изготвянето на технически и/или работен проект изграждане/ново строителство и/или основен ремонт, и/или реконструкция, и/или основно обновяване на обществени и/или жилищни и/или производствени сгради или инсталации в обекти от категория не по-ниска от категорията на обекта на поръчката.

2. Всеки участник следва да разполага с минимум следния посочен по-долу персонал по всяка обособена позиция, с определена професионална компетентност и опит за изпълнението на поръчката, подробно описани в документацията по процедурата. Участникът трябва да определи за всяка от посочените позиции на експертите от инженерно-техническия състав минимум по 1 лице, като 1 експерт може да съвместява 2 позиции от изискуемия екип:

2.1. ОП № 1:

— проектант по част „Архитектура“,

— проектант по част „Конструкции“,

— проектант по част „Геодезия“,

— проектант по част „Благоустрояване“,

— проектант по част „Електроинсталации“.

2.2. ОП № 2:

— проектант по част „Архитектура“,

— проектант по част „Конструкции“,

— проектант по част „Електроинсталации“.

2.3. ОП № 3:

— проектант по част „Електроинсталации“.

2.4. ОП № 4:

— проектант по част „Архитектура“,

— проектант по част „Консервация и реставрация“.

източник: TED
Препратка към обявлението

Коментирай

1000
  Subscribe  
Notify of