242478-2019: България-София: Услуги по озеленяване

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % от общата цена на договора за обществена поръчка без включен ДДС.

Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение на договора. Гаранцията за изпълнение на договора може да се представи под формата на банкова гаранция (оригинал) или парична сума, преведена по посочената в настоящата документация сметка на възложителя, или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Гаранцията под формата на банкова гаранция или парична сума може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице — гарант.

От участие в процедурата се отстранява участник, когато:

1. е осъден с влязла в сила присъда за:

а) престъпление по смисъла на чл. 108 а) от НK;

б) престъпление по смисъла на чл. 159 а)—159 г) от НК;

в) престъпление против трудовите права на гражданите, по чл. 172 от НК

г) престъпление против младежта по смисъла на чл. 192а от НК;

д) престъпление против собствеността по чл. 194—217 от НК

е) престъпление против стопанството по чл. 219—252 от НК;

ж) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система,

Включително изпиране на пари, по чл. 253—260 от НК;

з) подкуп по чл. 301—307 от НК;

и) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК;

й) престъпление против народното здраве и против околната среда по смисъла на чл. 352—353е от НК.

2. е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;

3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган;

4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;

5. е установено, че:

5.1. е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

5.2. не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301—305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;

7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен;

8. обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че участникът е чуждестранно лице — се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен; възложителят няма да отстрани от процедурата участник на посоченото основание, ако се докаже, че същият не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни поръчката съгласно приложимите национални правила за продължаване на стопанската дейност в държавата, в която е установен;

9. сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган;

10. доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до разваляне или предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на 100 от стойността или обема на договора;

Продължава в раздел VI.4.3).

източник: TED
Препратка към обявлението

Коментирай

1000
  Subscribe  
Notify of