242716-2019: България-Севлиево: Контрол на строителните работи

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка

I.4)Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.5)Основна дейност

Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка

II.1.1)Наименование:

Осъществяване на авторски надзор по време на строителството за обект „Изграждане на велосипедна алея в зона за крайградски отдих в град Севлиево“ с трасе парк „Черничките“, общински път „Габровско шосе“

II.1.2)Основен CPV код

71247000

II.1.3)Вид на поръчка

Услуги

II.1.4)Кратко описание:

Обект е услуга по смисъла на ЗОП.

Цел — съгласно изискванията на чл. 162 от ЗУТ, с цел осигуряване на успешно изпълнение на проектите и подписване на актове и протоколи от проектанта/тите за изпълнение на строителството съгласно изискванията на Наредба № 3/31.7.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и Наредба № 2/31.7.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Р БЪЛГАРИЯ и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и съгласуване на екзекутивите, изготвени от строителя. Целта на авторския надзор е да се съблюдават процесите на извършване на строителните дейности, да гарантира спазването на параметрите на техническите проекти, както и да дава указания по време на изпълнението, както и решения при възникване на непредвидени обстоятелства при реализирането на проекта. Авторският надзор се осъществява по всички части на инвестиционния проект.

II.1.6)Информация относно обособените позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не

II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)

Стойност, без да се включва ДДС: 1 200.00 BGN

II.2)Описание

II.2.1)Наименование:

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

71247000

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG322

Основно място на изпълнение:

Община Севлиево

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обект е услуга по смисъла на ЗОП.

Цел — съгласно изискванията на чл. 162 от ЗУТ, с цел осигуряване на успешно изпълнение на проектите и подписване на актове и протоколи от проектанта/тите за изпълнение на строителството съгласно изискванията на Наредба № 3/31.7.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и Наредба № 2/31.7.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Р БЪЛГАРИЯ и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и съгласуване на екзекутивите, изготвени от строителя. Целта на авторския надзор е да се съблюдават процесите на извършване на строителните дейности, да гарантира спазването на параметрите на техническите проекти, както и да дава указания по време на изпълнението, както и решения при възникване на непредвидени обстоятелства при реализирането на проекта.

II.2.5)Критерии за възлагане

Цена

II.2.11)Информация относно опциите

Опции: не

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание

IV.1.1)Вид процедура

Възлагане на поръчка без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз в случаите, изброени по-долу

  • Строителството, доставките или услугите могат да бъдат предоставени само от определен икономически оператор поради следната причина:
    • защита на изключителни права, включително права върху интелектуална собственост

Обяснение:

Общо планираните средства, които възложителят предвижда за текущата финансова година, са в размер, който попада в обхвата на чл. 20, ал. 2 от ЗОП, и на основание чл. 18, ал. 1, т. 8 от ЗОП следва да обяви договаряне без предварително обявление на изпълнител на обществената поръчка. Избраната процедура има за цел да осигури максимална прозрачност и публичност при избора на изпълнител. Съгласно разпоредбата на чл. 3, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 2 от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП), одобрени архитектурни проекти, одобрени проекти по устройствено планиране, карти, схеми, планове и други, отнасящи се до архитектурата, териториалното устройство, географията, топографията, музейното дело и която и да е област на науката и техниката са обект на авторско право и това право възниква за автора му от създаването им.

Съобразно изискванията на чл. 162, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и предвид обстоятелството, че обектът на интервенция е II категория строеж съгласно издаденото разрешение за строеж, възниква необходимостта от осъществяване на авторски надзор. Съобразявайки посоченото по-горе обстоятелство с наличието на неотчуждаеми, гарантирани и защитени от ЗАПСП авторски права на горепосочения изпълнител по отношение на цитираните проекти, както и с цел оптимално и бързо изпълнение на строително-монтажни работи, е необходимо вменяване на проектантите задължението да извършат предвижданата услуга по упражняване на авторски надзор. Посочените по-горе обстоятелства от своя страна водят неминуемо до ограничаване на оперативната самостоятелност на възложителя да подходи към друг вид процедура, различна от предвидената в чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „в“ от Закона за обществените поръчки, тъй като възлагането на обществената поръчка на други лица би довело до нарушаване авторските права на изпълнителите на проектите. За да бъде изпълнено изискването на чл. 162, ал. 2 от ЗУТ за определяне условията и реда за осъществяване на авторски надзор по време на строителството чрез договор м/у възложителя и проектанта, е необходимо изборът на изпълнител да бъде осъществен именно по реда, предвиден в чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „в“ от ЗОП, с поставяне на изискване изпълнителят да осигури изпълнение на задълженията по осъществяване на авторски надзор от страна на конкретни лица — автори на проектните части, за целия период на поръчката. Предвид гореизложеното най-целесъобразно се явява възлагането на поръчката чрез договаряне без предварително обявление.

IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки

IV.1.6)Информация относно електронния търг

IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не

IV.2)Административна информация

IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура

IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: ОП-16

Наименование:

Осъществяване на авторски надзор по време на строителството за обект „Изграждане на велосипедна алея в зона за крайградски отдих в град Севлиево“ с трасе парк „Черничките“, общински път „Габровско шосе“

Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2)Възлагане на поръчката

V.2.1)Дата на сключване на договора:

20/05/2019

V.2.2)Информация относно оферти

Брой на получените оферти: 1

Брой на офертите, постъпили от МСП: 1

Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0

Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0

Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не

V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя

„Проджект Планинг енд Мениджмънт“ ООД
175216595
р-н „Триадица“, ул. „Княз Борис I“ № 98А, ет. 1
София
1000
България
Телефон: +359 29533567
Електронна поща: [email protected]
Факс: +359 29058810
код NUTS: BG411

Изпълнителят е МСП: да

V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 1 200.00 BGN

V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

С решение № 0409/9.5.2019 г. кметът на общ. Севлиево определя изпълнител.

VI.4)Процедури по обжалване

VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: [email protected]
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация

VI.4.3)Подаване на жалби

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:

21/05/2019

източник: TED
Препратка към обявлението

Коментирай

1000
  Subscribe  
Notify of