243072-2019: България-Чепеларе: Услуги по събиране на битови отпадъци

Обявление за изменение

Изменение на поръчка/концесия през нейния срок на изпълнение

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси

Община Чепеларе
000615164
ул. „Беломорска“ № 44Б
Чепеларе
4850
България
Лице за контакт: Евгени Паунов
Телефон: +359 30518280
Електронна поща: [email protected]
Факс: +359 30518279
код NUTS: BG424

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.chepelare.org

Адрес на профила на купувача: http://chepelare.org/op/default.php?

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка

II.1.1)Наименование:

Сметосъбиране и сметоизвозване до регионално депо „Теклен дол“, гр. Смолян, поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване; зимно поддържане и снегопочистване на… Продължава в VI.3).

II.1.2)Основен CPV код

90511000

II.1.3)Вид на поръчка

Услуги

II.2)Описание

II.2.1)Наименование:

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG424

Основно място на изпълнение:

гр. Чепеларе, обл. Смолян

II.2.4)Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора:

Организирано сметосъбиране и сметоизвозване се извършва на територията на всички населени места в община Чепеларе.

Поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване, поддържане чистотата на зелените площи на територията на община Чепеларе като част от предмета на поръчката са всички пътища, улични платна, паркинги, тротоари, пътеки, алеи, площади, паркове, градини, зелени площи и други места за обществено ползване, корита на дерета, канали и реки, вади, отводнителни шахти и водостоци, стълбове на уличното осветление, пътни знаци, указателни табели, нерегламентирани и незаконни сметища на територията на община Чепеларе и други подобни.

Зимното поддържане ще се осъществява единствено на територията на град Чепеларе. То има за цел да премахне или да ограничи неблагоприятно влияние на снега и леда върху условията на движение през зимния период. Това се постига чрез изпълнение на следните работи: снегопочистване, опесъчаване и събиране и предаване на информация.

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия

Продължителност в месеци: 60

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

Раздел ІV: Процедура

IV.2)Административна информация

IV.2.1)Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка

Раздел V: Възлагане на поръчката/концесията

Поръчка №: 11-О

Наименование:

Сметосъбиране и сметоизвозване до регионално депо „Теклен дол“, гр. Смолян, поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване; зимно поддържане и снегопочистване на територията на гр. Чепеларе

V.2)Възлагане на поръчката/концесията

V.2.1)Дата на сключване на договора/решението за възлагане на концесия:

18/09/2015

V.2.2)Информация относно оферти

Поръчката/концесията е възложена на група от икономически оператори: не

V.2.3)Име и адрес на изпълнителя/концесионера

„Глобъл Клинър“ ООД
202758921
ул. „Добруджа“ № 10, вх. Б, ет. 2, офис 23
Хасково
6300
България
Телефон: +359 38660800
Електронна поща: [email protected]
Факс: +359 38660800
код NUTS: BG422

Интернет адрес: https://tr.bivol.bg/view.php?eik=202758921

Изпълнителят/концесионерът е МСП: да

V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (към момента на сключване на договора;без да се включва ДДС)

Обща стойност на обществената поръчка: 4 000 000.00 BGN

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

Продължава от II.1.1):… територията на гр. Чепеларе.

Съобразно чл. 6, ал. 1 от договора общата стойност за всички дейности по договора е 4 000 000,00 BGN без ДДС, като следва да се има предвид, че съобразно ценовото предложение на изпълнителя годишните стойности без ДДС за отделните дейности, предмет на договора, са, както следва:

1. Сметосъбиране — 1 416,96 BGN.

2. Сметоизвозване — 459 504,00 BGN.

3. Транспортиране на строителен отпадък — 17 799,17 BGN.

4. Поддържане на чистотата — 48 928,17 BGN.

5. Зимно поддържане — 22 125,12 BGN.

Следователно общо за 5-те години (60 месеца) изпълнение по договора инвестицията би следвало да е в размер на 2 748 867,10 BGN без ДДС.

VI.4)Процедури по обжалване

VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: [email protected]
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация

VI.4.3)Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197 от ЗОП

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:

20/05/2019

Раздел VІI: Изменения по поръчката/концесията

VII.1)Описание на обществената поръчка след измененията

VII.1.1)Основен CPV код

90511000

VII.1.2)Допълнителни CPV кодове

90620000

90630000

VII.1.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG424

Основно място на изпълнение:

гр. Чепеларе, обл. Смолян

VII.1.4)Описание на обществената поръчка:

Организирано сметосъбиране и сметоизвозване се извършва на територията на всички населени места в община Чепеларе.

Поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване, поддържане чистотата на зелените площи на територията на община Чепеларе като част от предмета на поръчката са всички пътища, улични платна, паркинги, тротоари, пътеки, алеи, площади, паркове, градини, зелени площи и други места за обществено ползване, корита на дерета, канали и реки, вади, отводнителни шахти и водостоци, стълбове на уличното осветление, пътни знаци, указателни табели, нерегламентирани и незаконни сметища на територията на община Чепеларе и други подобни.

Зимното поддържане ще се осъществява единствено на територията на град Чепеларе. То има за цел да премахне или да ограничи неблагоприятно влияние на снега и леда върху условията на движение през зимния период. Това се постига чрез изпълнение на следните работи: снегопочистване, опесъчаване и събиране и предаване на информация.

VII.1.5)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия

Продължителност в месеци: 60

VII.1.6)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (без да се включва ДДС)

Обща стойност на поръчката/обособената позиция/концесията: 4 000 000.00 BGN

VII.1.7)Име и адрес на изпълнителя/концесионера

„Глобъл Клинър“ ООД
202758921
ул. „Добруджа“ № 10, вх. Б, ет. 2, офис 23
Хасково
6300
България
Телефон: +359 38660800
Електронна поща: [email protected]
Факс: +359 38660800
код NUTS: BG422

Интернет адрес: https://tr.bivol.bg/view.php?eik=202758921

Изпълнителят/концесионерът е МСП: да

VII.2)Информация относно изменения

VII.2.1)Описание на измененията

Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):

1. Страните се съгласяват, без да се променят предметът и страните по договора или цялостният характер на обществена поръчка, да изменят крайния общ размер на възнаграждението по дейността „зимно поддържане и снегопочистване в гр. Чепеларе“, чийто краен годишен размер е посочен в ценовото предложение на изпълнителя — приложение към договор № 11-О от 18.9.2015 г., като същият се увеличи чрез прибавяне на допълнителната сума за плащане в размер на 22 982,15 BGN с ДДС, която не надхвърля с повече от 50 на 100 стойността на Договора.

2. Страните се съгласяват да прекратят действието на договора в частта му, отнасяща се за дейността „зимно поддържане и снегопочистване в гр. Чепеларе“.

VII.2.2)Причини за изменение

Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 43, параграф 1, буква в) от Директива 2014/23/ЕС, чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)

Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:

Поради обстоятелства, чието възникване и параметри възложителят не е могъл да предвиди с максимална точност към момента на сключване на договора при полагане на дължимата грижа, изразяващи се в породилата се необходимост от извършване на дейността „зимно поддържане и снегопочистване в гр. Чепеларе“ — част от предмета на договора в обем, съответен на целта и точното изпълнение на дейността, се налага увеличение на цената за изпълнението на същата предвид надхвърлянето на първоначално уговорената крайна обща цена от 132 750,72 BGN с ДДС. По-подробна информация се съдържа в самото допълнително споразумение номер 1 от 22.4.2019 г., което ще бъде публикувано в профила на купувача на възложителя в съответните срокове след публикуване на настоящото обявление.

VII.2.3)Увеличение на цената

Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената, а също и средното равнище на инфлация във въпросната държава членка, в случая на Директива 2014/23/ЕС)

Стойност, без да се включва ДДС: 4 000 000.00 BGN

Обща стойност на поръчката след измененията

Стойност, без да се включва ДДС: 4 000 000.00 BGN

източник: TED
Препратка към обявлението

Коментирай

1000
  Subscribe  
Notify of