270863-2019: България-София: Строителни и монтажни работи

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Строителство

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка

I.4)Вид на възлагащия орган

Национална или федерална агенция/служба

I.5)Основна дейност

Друга дейност: насърчаване на заетостта

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка

II.1.1)Наименование:

Извършване на текущ ремонт на сградите и помещенията, в които се помещават териториалните структури на ДРСЗ — Русе

II.1.2)Основен CPV код

45000000

II.1.3)Вид на поръчка

Строителство

II.1.4)Кратко описание:

Ще се извърши текущ ремонт на имотите, предоставени на структурите на ДРСЗ — Русе, включващ смяна на дограма (врати и прозорци), полагане на нова настилка по подове, изкърпване на мазилки, шпакловане, боядисване, ремонт на санитарни възли, ремонт на водопроводната и канализационна инсталация, ремонт на покриви, изграждане на телефонна инсталация, PC и LAN мрежи и съпътстващи дейности.

II.1.6)Информация относно обособените позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не

II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)

Стойност, без да се включва ДДС: 516 972.46 BGN

II.2)Описание

II.2.1)Наименование:

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

45000000

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG323

код NUTS: BG325

код NUTS: BG334

Основно място на изпълнение:

Територията на областите Русе, Разград, Силистра и Търговище

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Извършване на текущ ремонт на имотите, предоставени на структурите на ДРСЗ — Русе, включващ смяна на дограма (врати и прозорци), полагане на нова настилка по подове, изкърпване на мазилки, шпакловане, боядисване, ремонт на санитарни възли, ремонт на водопроводната и канализационна инсталация, ремонт на покриви, изграждане на телефонна инсталация, PC и LAN мрежи и съпътстващи дейности.

II.2.5)Критерии за възлагане

Цена

II.2.11)Информация относно опциите

Опции: не

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да

Идентификация на проекта:

Проект BG05M9ОP001-1.004-0001-C01„Подобряване качеството и ефективността на публичните услуги за уязвимите групи на пазара на труда и работодателите” по приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетос

II.2.14)Допълнителна информация

Проект BG05M9ОP001-1.004-0001-C01 „Подобряване качеството и ефективността на публичните услуги за уязвимите групи на пазара на труда и работодателите“ по приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качество на работните места“ по ОП РЧР 2014—2020 г.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание

IV.1.1)Вид процедура

Възлагане на поръчка без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз в случаите, изброени по-долу

  • Няма оферти или няма подходящи оферти/заявления за участие в отговор на открита процедура

Обяснение:

На основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП и с мотивирано решение № РД-08-1860 от 31.10.2018 г. на възложителя е прекратена обособена позиция № 7 с предмет „Извършване на текущ ремонт на сградите и помещенията, в които се помещават териториалните структури на дирекция „Регионална служба по заетостта“, гр. Русе“ в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извършване на текущ ремонт на сградите и помещенията, в които се помещават териториалните структури на Агенция по заетостта, по проект BG05M90P001-1.004 „Подобряване качеството и ефективността на публичните услуги за уязвимите групи на пазара на труда и работодателите“ по приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качество на работните места“, открита с решение РД-08-1109 от 7.8.2018 г., обявена в РОП на АОП под № 00311-2018-0025 и публикувана на профила на купувача на Агенция по заетостта. Решението не е обжалвано и е влязло в сила. Провеждането на договаряне без предварително обявление на основание чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП е свързано с неуспешно проведена открита процедура по обособената позиция, поради това че в обявения краен срок за получаване на оферти, посочен в раздел IV 2.2) на обявлението за поръчка, не са подадени оферти. В конкретния случай договарянето е предшествано от открита процедура, като редът за провеждане осигурява възможност за конкуренция между всички заинтересовани лица, които са могли да подадат оферта за участие. Липсата на подадени оферти предполага, че пазарът не е бил заинтересован от изпълнението на възлаганата поръчка. При това положение на възложителя се дава възможност да отправи покана към 1 или повече определени от него лица, които счита за потенциални изпълнители на поръчката. Поради наличието на двете предпоставки, регламентирани в чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП, а именно: при открита процедура не са подадени оферти и първоначално обявените условия на поръчката не са съществено променени, е налице правно основание за провеждане на процедура на договаряне без предварително обявление.

IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки

IV.1.6)Информация относно електронния търг

IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не

IV.2)Административна информация

IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура

IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 34

Наименование:

Извършване на текущ ремонт на сградите и помещенията, в които се помещават териториалните структури на ДРСЗ — Русе

Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2)Възлагане на поръчката

V.2.1)Дата на сключване на договора:

30/05/2019

V.2.2)Информация относно оферти

Брой на получените оферти: 1

Брой на офертите, постъпили от МСП: 1

Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0

Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0

Брой на офертите, получени по електронен път: 1

Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не

V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя

„МБ Инженеринг 2001“ ЕООД
201894833
ул. „Христо Огнянов“ № 2
София
1220
България
Телефон: +359 29360953
Електронна поща: mb2001@abv.bg
Факс: +359 29360953
код NUTS: BG411

Интернет адрес: http://www.mb2001.com

Изпълнителят е МСП: да

V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 517 121.09 BGN

Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 516 972.46 BGN

V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

VI.4)Процедури по обжалване

VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация

VI.4.3)Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

В срока по чл. 197, ал. 1, т. 7, б. „д“ от ЗОП

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:

07/06/2019

източник: TED
Препратка към обявлението

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments