270864-2019: България-Харманли: Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Строителство

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка

I.4)Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.5)Основна дейност

Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка

II.1.1)Наименование:

Изпълнение на строително-монтажни работи по проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа на територията на община Харманли“

II.1.2)Основен CPV код

45233252

II.1.3)Вид на поръчка

Строителство

II.1.4)Кратко описание:

Предметът на поръчката обхваща строително-монтажни работи, свързани с рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа, тротоари и съоръжения към тях в част от населените места на община Харманли.

II.1.6)Информация относно обособените позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не

II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)

Стойност, без да се включва ДДС: 1 816 817.30 BGN

II.2)Описание

II.2.1)Наименование:

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

45233252

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG422

Основно място на изпълнение:

Република БЪЛГАРИЯ, община Харманли, гр. Харманли

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

1. Предметът на поръчката обхваща строително-монтажни работи, свързани с рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа, тротоари и съоръжения към тях в част от населените места на община Харманли. В обхвата на поръчката са включени следните улици:

— ул. „Александър Стамболийски“ — L=1 890,00 м,

— ул. „Янко Сакъзов“ — L=590,00 м,

— ул. „Христо Ботев“ — L=419,20 м.

2. Общата прогнозната стойност на обществената поръчка е 1 880 045,40 BGN (един милион осемстотин и осемдесет хиляди четиридесет и пет лева и четиридесет стотинки) без ДДС от които:

2.1. Изпълнение на строително-монтажни работи — 1 843 181,76 BGN без ДДС, в това число:

— за реконструкция и рехабилитация на улична мрежа — 1 346 823,63 BGN без ДДС,

— за реконструкция на тротоарни настилки — 496 358,13 BGN без ДДС.

2.2. Непредвидени разходи в размер на 2 % — 36 863,64 BGN без ДДС.

3. Възложителят ще заплати до 2 % (две на сто) непредвидени разходи за СМР, включени в ценовата оферта на изпълнителя, при изпълнение на поръчката

II.2.5)Критерии за възлагане

Критерий за качество – Име: Техническо предложение за изпълнение на поръчката / Тежест: 50

Цена – Тежест: 50

II.2.11)Информация относно опциите

Опции: не

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да

Идентификация на проекта:

Договор № 26/07/2/0/00506/19.03.2018г. за безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014-2020г.

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание

IV.1.1)Вид процедура

Открита процедура

IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки

IV.1.6)Информация относно електронния търг

IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не

IV.2)Административна информация

IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура

IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 553

Наименование:

Изпълнение на строително-монтажни работи по проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа на територията на община Харманли“

Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2)Възлагане на поръчката

V.2.1)Дата на сключване на договора:

05/06/2019

V.2.2)Информация относно оферти

Брой на получените оферти: 3

Брой на офертите, постъпили от МСП: 3

Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0

Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0

Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не

V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя

„БКС — Горна Оряховица“ АД
104637700
ул. „Иларион Макариополски“ № 11
Горна Оряховица
5100
България
Телефон: +359 61828863
Електронна поща: bks_gorh@abv.bg
Факс: +359 61828863
код NUTS: BG321

Изпълнителят е МСП: да

V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 1 880 045.40 BGN

Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 1 816 817.30 BGN

V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

VI.4)Процедури по обжалване

VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация

VI.4.3)Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП срещу решението за откриване на процедурата съгласно разпоредбата на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:

07/06/2019

източник: TED
Препратка към обявлението

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments