272350-2019: България-Силистра: Услуги по почистване и хигиенизиране

Възложителят отстранява от участие в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка участник, за когото е налице някое от следните обстоятелства:

1. обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че участникът е чуждестранно лице — се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура съгласно законодателството на държавата, в която е установен;

2. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата или към общината по седалището на възложителя, и на кандидата или участника, или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган;

3. сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган;

4. с влязло в сила съдебно решение е установено, че е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, включително по отношение сигурността на информацията и сигурността на услугите;

5. е установено, че е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

6. е установено, че не е представил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

7. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1, или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301—305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

8. не е изпълнил изискването — цената в ценовото предложение да e посочена в български лева с точност до втория знак след десетичната запетая;

9. за когото са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС), освен в случаите на изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС;

10. представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката;

11. налице е някое от основанията по чл. 107 от ЗОП.

Участникът декларира липсата на основания за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на подписан единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

Желаещите да получат документация за участие в настоящата процедура могат да направят това като я изтеглят безплатно от достъп до електронната преписка на обществената поръчка по идентификационен номер 18-2019-1015-18-70 на профила на купувача на интернет сайта на НОИ за поръчки, възлагани от ТП на НОИ — Силистра: https://tenders-public.nssi.bg/tp/sil

източник: TED
Препратка към обявлението

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments