272464-2019: България-Кърджали: Строителен надзор по време на строителството

Обявление за поръчка

Услуги

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси

Община Кърджали
000235920
бул. „България“ № 41
Кърджали
6600
България
Лице за контакт: Антоанета Овчарова
Телефон: +359 36167-330
Електронна поща: tovcharova@kardjali.bg
Факс: +359 36162-968
код NUTS: BG425

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.kardjali.bg

Адрес на профила на купувача: https://kardjali.bg/?pid=3,pk_2&type=1

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка

I.3)Комуникация

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://kardjali.bg/?pid=3,pk_3&id_op=268

Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт

I.4)Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.5)Основна дейност

Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка

II.1.1)Наименование:

Изв. на оценка на съотв. на инв. проекти и осъщ. на СН при СМР за преустр. на сграда на бивше училище „Никола Вапцаров“, гр. К-ли и изграждане на нова сграда за ДЦПЛРФДТС

II.1.2)Основен CPV код

71521000

II.1.3)Вид на поръчка

Услуги

II.1.4)Кратко описание:

Извършване на оценка на съответствието на инвестиционните проекти и осъществяване на строителен надзор при строително-монтажни работи за преустройството на сграда на бивше училище „Никола Вапцаров“, гр. Кърджали и изграждане на нова сграда за Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства по проект „Заедно за достоен живот“, договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-5.002-0017-C01, Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014—2020 г. по 2 обособени позиции

Обособена позиция № 1:

— дейност № 1 „Оценка за съответствие на инвестиционния проект за съществените изисквания по чл. 169, ал. 1, т. 1—6, ал. 3 от ЗУТ“,

— дейност № 2 „Упражняване на строителен надзор върху строителните и монтажни работи по време на строителството съгласно чл. 168 от ЗУТ“.

Обособена позиция № 2:

— дейност № 1 „Оценка за съответствие на инвестиционния проект за съществените изисквания по чл. 169, ал. 1, т. 1—6, ал. 3 от ЗУТ“,

— дейност № 2 „Упражняване на строителен надзор върху строителните и монтажни работи по време на строителството съгласно чл. 168 от ЗУТ“.

II.1.5)Прогнозна обща стойност

Стойност, без да се включва ДДС: 13 700.00 BGN

II.1.6)Информация относно обособените позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да

Оферти могат да бъдат подавани за максимален брой обособени позиции: 2

II.2)Описание

II.2.1)Наименование:

Извършване на оценка на съответствието на инвестиционните проекти и осъществяване на строителен надзор при строително-монтажни работи за преустройството на сграда на бивше училище „Никола Вапцаров“

Обособена позиция №: 1

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

71521000

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG425

Основно място на изпълнение:

Обектът се намира на ъгъла на улица „Мир“ и улица „Устрем“ в кв. „Веселчане“, гр. Кърджали.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Дейност № 1 „Оценка за съответствие на инвестиционния проект за съществените изисквания по чл. 169, ал. 1, т. 1—6, ал. 3 от ЗУТ“.

Дейност № 2 „Упражняване на строителен надзор върху строителните и монтажни работи по време на строителството съгласно чл. 168 от ЗУТ“.

II.2.5)Критерии за възлагане

Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: Срок за извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект / Тежест: 20

Цена – Тежест: 80

II.2.6)Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС: 7 500.00 BGN

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Крайна дата: 15/01/2021

Тази поръчка подлежи на подновяване: не

II.2.10)Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11)Информация относно опциите

Опции: не

II.2.12)Информация относно електронни каталози

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да

Идентификация на проекта:

Финансирането на настоящата поръчка е осигурено по проект “Заедно за достоен живот”, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-5.002-0017-C01, ОП “Региони в растеж” 2014-2020

II.2.14)Допълнителна информация

II.2)Описание

II.2.1)Наименование:

Изв. на оценка на съответствието на инв. проекти и осъществяване на СН при изграждане на нова сграда за Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства

Обособена позиция №: 2

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

71521000

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG425

Основно място на изпълнение:

Обектът се намира на ъгъла на улица „Мир“ и улица „Устрем“ в кв. „Веселчане“, гр. Кърджали.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обособена позиция № 2:

— дейност № 1 „Оценка за съответствие на инвестиционния проект за съществените изисквания по чл. 169, ал. 1, т. 1—6, ал. 3 от ЗУТ“,

— дейност № 2 „Упражняване на строителен надзор върху строителните и монтажни работи по време на строителството съгласно чл. 168 от ЗУТ“.

II.2.5)Критерии за възлагане

Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: Срок за извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект / Тежест: 20

Цена – Тежест: 80

II.2.6)Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС: 6 200.00 BGN

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Крайна дата: 15/01/2021

Тази поръчка подлежи на подновяване: не

II.2.10)Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11)Информация относно опциите

Опции: не

II.2.12)Информация относно електронни каталози

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да

Идентификация на проекта:

Финансирането на настоящата поръчка е осигурено по проект “Заедно за достоен живот”, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-5.002-0017-C01, ОП “Региони в растеж” 2014-2020

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие

III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри

Списък и кратко описание на условията:

1. Участникът за изпълнение на оценката за съответствие по чл. 169, ал. 1, т. 6 на инвестиционните проекти във фази технически и работен проект следва да отговаря на изискванията на Закона за енергийната ефективност, а именно да е търговец по смисъла на Търговския закон или по законодателството на друга държава — членка на Европейския съюз, или на друга държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация ШВЕЙЦАРИЯ, да разполага с необходимите технически средства, определени с наредбата по чл. 44, ал. 9 от ЗЕЕ, и разполагат с необходимия персонал — консултанти по енергийна ефективност, които отговарят на изискванията на наредбата по чл. 44, ал. 9 от ЗЕЕ, и да е вписан в публичен регистър по чл. 44, ал. 1 от ЗЕЕ или еквивалентен документ за чуждестранни лица, удостоверяващ правото да извършват такава дейност, издаден от компетентен орган на държава — членка на Европейския съюз, или на друга държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. При подаване на офертата съответствието с изискването се декларира в ЕЕДОП, който се подава от всеки от участниците, членовете на обединения, подизпълнителите или третите лица. Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изисква от участниците и кандидатите по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. В тези случаи изискването се доказва с представянето на копие от удостоверение за вписване по чл. 44, ал. 1 от ЗЕЕ или еквивалентен документ за чуждестранни лица, удостоверяващ правото да извършват такава дейност, издаден от компетентен орган на държава — членка на Европейския съюз, или на друга държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

2. Участникът следва да притежава валиден лиценз за упражняване на строителен надзор съгласно чл. 166, ал. 2 от ЗУТ и Наредба № 9 от 22.5.2001 г. за лицензиране на лицата, упражняващи строителен надзор, или да притежава издадено от началника на Дирекцията за национален строителен контрол и вписано в нарочен регистър удостоверение за упражняване на строителен надзор съгласно чл. 166, ал. 2 от ЗУТ и Наредба № РД-02-20-25 от 3.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор за лица, регистрирани на територията на Република БЪЛГАРИЯ, или еквивалентен документ за чуждестранни лица, удостоверяващ правото да извършват такава дейност, издаден от компетентен орган на държава — членка на Европейския съюз, или на друга държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изисква от участниците и кандидатите по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. В тези случаи изискването се доказва с представянето на копие от валиден лиценз за упражняване на строителен надзор съгласно чл. 166, ал. 2 от ЗУТ и Наредба № 9 от 22.5.2001 г. за лицензиране на лицата, упражняващи строителен надзор, или да притежава издадено от началника на ДНСК и вписано в нарочен регистър удостоверение за упражняване на строителен надзор съгласно чл. 166, ал. 2 от ЗУТ и Наредба № РД-02-20-25 от 3.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор за лица, регистрирани на територията на Република БЪЛГАРИЯ, или еквивалентен документ за чуждестранни лица, удостоверяващ правото да извършват такава дейност, издаден от компетентен орган на държава — членка на Европейския съюз, или на друга държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние

Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът следва да има сключена валидна застраховка за професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за лица, регистрирани на територията на Република БЪЛГАРИЯ, с поне минимално застрахователно покритие съгласно разпоредбите на чл. 5, ал. 3, т. 4 и чл. 5, ал. 4, т. 4 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството или еквивалентна застраховка за чуждестранни лица в съответствие със законодателството на държавата, в която са установени.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Изискването за застраховка за професионална отговорност не се прилага за лице от държава — членка на Европейския съюз, или от друга държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република БЪЛГАРИЯ и е предоставило еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава — членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. В тези случаи, когато предоставената застраховка или гаранция покрива само частично рисковете, възложителят може да изисква допълнителна застраховка или гаранция, която да обхване непокритите рискове, в съответствие с чл. 173, ал. 2 и чл. 174, ал. 1 от ЗУТ и при спазване изискванията на чл. 27, ал. 3 от Закона за дейностите по предоставяне на услуги.

При подаване на офертата съответствието с изискването се декларира в ЕЕДОП, който се подава от всеки от участниците, членовете на обединения, подизпълнителите или третите лица. Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изисква от участниците и кандидатите по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. В тези случаи изискването се доказва с представянето на копие на застраховка за „Професионална отговорност“ на участниците в проектирането и строителството по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за този вид строеж, или съответен валиден аналогичен документ, издаден от компетентен орган на държава — членка на Европейския съюз, или на друга държава — страна по споразумението за Европейското икономическо пространство.

III.1.3)Технически и професионални възможности

Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 3 години от датата на подаване на заявлението или на офертата, а именно:

— да е изпълнил през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертите, услуга за извършване на оценка на съответствието на инвестиционен проект, свързан с изграждане и/или реконструкция, и/или рехабилитация, и/или основен ремонт на сграда/и. Възложителят не поставя изисквания за обем,

— да е изпълнил през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертите услуга за упражняване на строителен надзор свързан с изграждане и/или реконструкция, и/или рехабилитация, и/или основен ремонт на сграда/и. Възложителят не поставя изисквания за обем.

2. Участникът следва да притежава валиден сертификат 9001:2015 или еквивалентен за внедрена система за управление на качеството с обхват упражняване на строителен надзор.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. При подаване на офертата съответствието с изискването се декларира в ЕЕДОП, който се подава от всеки от участниците, членовете на обединения, подизпълнителите или третите лица. Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изисква от участниците и кандидатите по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. В тези случаи изискването се доказва с представянето на списък на услугите, идентични или сходни с предмета на поръчката, придружен с доказателства за добро изпълнение.

2. При подаване на офертата съответствието с изискването се декларира в ЕЕДОП, който се подава от всеки от участниците, членовете на обединения, подизпълнителите или третите лица. Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изисква от участниците и кандидатите по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. В тези случаи изискването се доказва с представянето на копие от сертификат за внедрена системи за управление, в чийто обхват е включено упражняване на строителен надзор или еквивалентен документ.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки

III.2)Условия във връзка с поръчката

III.2.1)Информация относно определена професия

III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % (три процента) от стойността на договора без ДДС за всяка обособена позиция поотделно.

Гаранциите се предоставят в една от следните форми:

1. парична сума;

2. банкова гаранция;

3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание

IV.1.1)Вид процедура

Открита процедура

IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки

IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

IV.1.6)Информация относно електронния търг

IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не

IV.2)Административна информация

IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура

IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

Дата: 15/07/2019

Местно време: 17:00

IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати

IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:

Български

IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7)Условия за отваряне на офертите

Дата: 16/07/2019

Местно време: 10:00

Място:

гр. Кърджали, бул. „България“ № 41, сградата на Общинска администрация — Кърджали, стая 303 на трети етаж

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане

Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не

VI.2)Информация относно електронното възлагане

VI.3)Допълнителна информация:

Възложителят ще отстрани от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидат или участник, за когото е налице някое от следните обстоятелства:

1. обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице — се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;

2. лишен е от правото да упражнява дейности по извършване на оценка на съответствието на инвестиционните проекти и осъществяване на строителен надзор съгласно законодателството на държавата, в която е извършено деянието;

3. сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган;

4. доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до разваляне или предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на 100 от стойността или обема на договора;

5. опитал е да:

а) повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация; или

б) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в процедурата за възлагане на обществена поръчка.

VI.4)Процедури по обжалване

VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация

VI.4.3)Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Чл. 197 от ЗОП

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:

10/06/2019

източник: TED
Препратка към обявлението

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments