272880-2019: България-София: Консултантски инженерни услуги в строителството

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси

ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“
130823243
бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110
София
1233
България
Лице за контакт: Цветелина Николова
Телефон: +359 29322913
Електронна поща: tz.nikolova@rail-infra.bg
Факс: +359 29310663
код NUTS: BG411

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.rail-infra.bg

Адрес на профила на купувача: http://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка

I.4)Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.5)Основна дейност

Друга дейност: поддържане на жп инфраструктура

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка

II.1.1)Наименование:

Независима оценка на пригодността на прилагането на процедурата за управление на риска на проекти за реконструкция на гарови комплекси по 3 обособени позиции

II.1.2)Основен CPV код

71312000

II.1.3)Вид на поръчка

Услуги

II.1.4)Кратко описание:

Независима оценка на пригодността на прилагането на процедурата за управление на риска на проекти за реконструкция на гарови комплекси по 3 обособени позиции:

ОП1—ОП3 Независима оценка на пригодността на прилагането на процедурата за управление на риска на проект за реконструкция на гаров комплекс:

ОП 1 — Стара Загора; ОП 2 — Нова Загора; ОП 3 — Карнобат

II.1.6)Информация относно обособените позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да

II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)

Стойност, без да се включва ДДС: 95 910.00 BGN

II.2)Описание

II.2.1)Наименование:

Независима оценка на пригодността на прилагането на процедурата за управление на риска на проект за реконструкция на гаров комплекс Стара Загора

Обособена позиция №: 1

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

71312000

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG411

код NUTS: BG344

Основно място на изпълнение:

Място на предаване на документите — ЦУ на ДПНКЖИ, гр. София, бул. „Кн. М. Луиза“ № 110; посещения на гаров комплекс Стара Загора; офис на изпълнителя

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Изготвяне на независима оценка на пригодността на прилагането на процедурата за управление на риска съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) № 402/2013 на гаров комплекс.

Дейности по ключови събития (ДКС):

— ДКС1 „Предварителен доклад за оценка на безопасността съгласно приложение III на Регламент за изпълнение (ЕС) № 402/2013“,

— ДКС2 „Доклад за оценка на безопасността съгласно приложение III на Регламент за изпълнение (ЕС) № 402/2013“,

— ДКС3 „Окончателен доклад“.

II.2.5)Критерии за възлагане

Цена

II.2.11)Информация относно опциите

Опции: не

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да

Идентификация на проекта:

Приоритетна ос 3 „Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари и развитие на устойчив градски транспорт” на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020

II.2.14)Допълнителна информация

Срокът за изпълнение на договора започва да тече от датата на получаване от страна на изпълн. на писмено уведомление за старт.изпълнението на договора от въз., което той изпраща на изпълн. при наличие на осигурено финанс. В случай че в срок от 3 мес. от сключване на д-ра не бъде осигурено финансиране и изпълн. не получи уведомление от възл., всяка от страните може да поиска прекратяване на д-ра без предизвестие.

II.2)Описание

II.2.1)Наименование:

Независима оценка на пригодността на прилагането на процедурата за управление на риска на проект за реконструкция на гаров комплекс Нова Загора

Обособена позиция №: 2

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

71312000

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG411

код NUTS: BG344

Основно място на изпълнение:

Място на предаване на документите — ЦУ на ДПНКЖИ, гр. София, бул. „Кн. М. Луиза“ № 110; посещения на гаров комплекс Нова Загора; офис на изпълнителя

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Изготвяне на независима оценка на пригодността на прилагането на процедурата за управление на риска съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) № 402/2013 на гаров комплекс.

Дейности по ключови събития (ДКС):

— ДКС1 „Предварителен доклад за оценка на безопасността съгласно приложение III на Регламент за изпълнение (ЕС) № 402/2013“,

— ДКС2 „Доклад за оценка на безопасността съгласно приложение III на Регламент за изпълнение (ЕС) № 402/2013“,

— ДКС3 „Окончателен доклад“.

II.2.5)Критерии за възлагане

Цена

II.2.11)Информация относно опциите

Опции: не

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да

Идентификация на проекта:

Приоритетна ос 3 „Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари и развитие на устойчив градски транспорт” на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020

II.2.14)Допълнителна информация

Срокът за изпълнение на договора започва да тече от датата на получаване от страна на изпълн. на писмено уведомление за старт.изпълнението на договора от въз, което той изпраща на Изпълн. при наличие на осигурено финанс. В случай че в срок от 3 мес. от сключване на д-ра не бъде осигурено финансиране и изпълн. не получи уведомление от възл., всяка от страните може да поиска прекратяване на д-ра без предизвестие.

II.2)Описание

II.2.1)Наименование:

Независима оценка на пригодността на прилагането на процедурата за управление на риска на проект за реконструкция на гаров комплекс Карнобат

Обособена позиция №: 3

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

71312000

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG411

код NUTS: BG341

Основно място на изпълнение:

Място на предаване на документите — ЦУ на ДПНКЖИ, гр. София, бул. „Кн. М. Луиза“ № 110;посещения на гаров комплекс Карнобат; офис на изпълнителя

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Изготвяне на независима оценка на пригодността на прилагането на процедурата за управление на риска, съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) № 402/2013 на гаров комплекс.

Дейности по ключови събития (ДКС):

— ДКС1 „Предварителен доклад за оценка на безопасността съгласно приложение III на Регламент за изпълнение (ЕС) № 402/2013“,

— ДКС2 „Доклад за оценка на безопасността съгласно приложение III на Регламент за изпълнение (ЕС) № 402/2013“,

— ДКС3 „Окончателен доклад“.

II.2.5)Критерии за възлагане

Цена

II.2.11)Информация относно опциите

Опции: не

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да

Идентификация на проекта:

Приоритетна ос 3 „Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари и развитие на устойчив градски транспорт” на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020

II.2.14)Допълнителна информация

Срокът за изпълнение на договора започва да тече от датата на получаване от страна на изпълн. на писмено уведомление за старт.изпълнението на договора от въз., което той изпраща на изпълн. при наличие на осигурено финанс. В случай че в срок от 3 мес. от сключване на д-ра не бъде осигурено финансиране и изпълн. не получи уведомление от възл., всяка от страните може да поиска прекратяване на д-ра без предизвестие

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание

IV.1.1)Вид процедура

Открита процедура

IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки

IV.1.6)Информация относно електронния търг

IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не

IV.2)Административна информация

IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура

IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 6460

Обособена позиция №: 1

Наименование:

Независима оценка на пригодността на прилагането на процедурата за управление на риска на проект за реконструкция на гаров комплекс Стара Загора

Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2)Възлагане на поръчката

V.2.1)Дата на сключване на договора:

30/05/2019

V.2.2)Информация относно оферти

Брой на получените оферти: 2

Брой на офертите, постъпили от МСП: 2

Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 1

Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0

Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не

V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя

„Тинса“ ЕООД
201020246
ул. „Николай Хайтов“ № 3А, ет.4
София
1113
България
Телефон: +359 24003391
Електронна поща: office@tinsabg.com
Факс: +359 29522538
код NUTS: BG411

Интернет адрес: http://www.tinsabg.com/

Изпълнителят е МСП: да

V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 20 000.00 BGN

Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 32 250.00 BGN

V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 6461

Обособена позиция №: 2

Наименование:

Независима оценка на пригодността на прилагането на процедурата за управление на риска на проект за реконструкция на гаров комплекс Нова Загора

Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2)Възлагане на поръчката

V.2.1)Дата на сключване на договора:

30/05/2019

V.2.2)Информация относно оферти

Брой на получените оферти: 2

Брой на офертите, постъпили от МСП: 2

Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 1

Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0

Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не

V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя

„Тинса“ ЕООД
201020246
ул. „Николай Хайтов“ № 3А
София
1113
България
Телефон: +359 24003391
Електронна поща: office@tinsabg.com
Факс: +359 29522538
код NUTS: BG411

Интернет адрес: https://tinsabg.com/

Изпълнителят е МСП: да

V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 20 000.00 BGN

Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 31 830.00 BGN

V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 6462

Обособена позиция №: 3

Наименование:

Независима оценка на пригодността на прилагането на процедурата за управление на риска на проект за реконструкция на гаров комплекс Карнобат

Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2)Възлагане на поръчката

V.2.1)Дата на сключване на договора:

30/05/2019

V.2.2)Информация относно оферти

Брой на получените оферти: 2

Брой на офертите, постъпили от МСП: 2

Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 1

Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0

Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не

V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя

„Тинса“ ЕООД
201020246
ул. „Николай Хайтов“ № 3А, ет.4
София
1113
България
Телефон: +359 24003391
Електронна поща: office@tinsabg.com
Факс: +359 29522538
код NUTS: BG411

Интернет адрес: http://tinsabg.com/

Изпълнителят е МСП: да

V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 20 000.00 BGN

Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 31 830.00 BGN

V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

Линк към профила на купувача: https://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/текущи-процедури/?YlvmS1RacnH797zA9WTVFlpL0dmi%2bqX3Z6OXGBhxGmlHuZcK%2buye8e1T%2bYWSFB1j7W8MPEMCQPoJsWsF0oLA0Q%3d%3d

Срокът за изпълнение на договора започва да тече от датата на получаване от страна на изпълн. на писмено уведомление за старт. изпълнението на договора от въз., което той изпраща на изпълн. при наличие на осигурено финанс. В случай че в срок от 3 мес. от сключване на д-ра не бъде осигурено финансиране и изпълн. не получи уведомление от възл., всяка от страните може да поиска прекратяване на д-ра без предизв.

VI.4)Процедури по обжалване

VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация

VI.4.3)Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Глава 27 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

ДП НКЖИ, отдел „Правен“
бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110
София
1233
България
Телефон: +359 29323928
Електронна поща: a_nikolov@rail-infra.bg
Факс: +359 29310663

Интернет адрес: www.rail-infra.bg

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:

07/06/2019

източник: TED
Препратка към обявлението

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments