276614-2019: България-Благоевград: Услуги по пренос на данни и съобщения

Обявление за поръчка

Доставки

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси

Югозападен университет „Неофит Рилски“
000017149
ул. „Иван Михайлов“ № 66
Благоевград
2700
България
Лице за контакт: Николай Наумов
Телефон: +359 886494909
Електронна поща: [email protected]
Факс: +359 73885516
код NUTS: BG413

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.swu.bg

Адрес на профила на купувача: https://op.swu.bg/proc/

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка

I.3)Комуникация

Допълнителна информация може да бъде получена от друг адрес:

Югозападен университет „Неофит Рилски“
000017149
ул. „Иван Михайлов“ № 66
Благоевград
2700
България
Лице за контакт: Камелия Илиева
Телефон: +359 73885501
Електронна поща: [email protected]
Факс: +359 73885516
код NUTS: BG413

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.swu.bg

Адрес на профила на купувача: http://op.swu.bg/proc/

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени до следния адрес:

Югозападен университет „Неофит Рилски“
000017149
ул. „Иван Михайлов“ № 66
Благоевград
2700
България
Лице за контакт: Красимира Златкова
Телефон: +359 73885505
Електронна поща: [email protected]
Факс: +359 73885516
код NUTS: BG413

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.swu.bg

Адрес на профила на купувача: http://op.swu.bg/proc/

I.4)Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.5)Основна дейност

Образование

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка

II.1.1)Наименование:

Комплексна услуга за доставка на устройства — таблети, с предоставяне на услуга за пренос на данни и достъп до интернет

II.1.2)Основен CPV код

64210000

II.1.3)Вид на поръчка

Доставки

II.1.4)Кратко описание:

Предметът на обществената поръчка е свързан с осигуряването на мобилни устройства — таблети, осигуряване на съответен брой SIM карти и услуги по пренос на данни и достъп до интернет с обхват територията на страната.

II.1.5)Прогнозна обща стойност

Стойност, без да се включва ДДС: 269 000.00 BGN

II.1.6)Информация относно обособените позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не

II.2)Описание

II.2.1)Наименование:

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

64210000

30213200

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG413

Основно място на изпълнение:

ЮЗУ „Неофит Рилски“ — Благоевград, ул. „Иван Михайлов“ № 66

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на обществената поръчка е свързан с осигуряването на мобилни устройства — таблети, осигуряване на съответен брой SIM карти и услуги по пренос на данни и достъп до интернет с обхват територията на страната. Първоначално заявено количество за доставка и предоставяне на услугата е за 360 броя мобилни устройства.

II.2.5)Критерии за възлагане

Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка

II.2.6)Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС: 269 000.00 BGN

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци: 36

Тази поръчка подлежи на подновяване: не

II.2.10)Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11)Информация относно опциите

Опции: да

Описание на опциите:

Възложителят си запазва правото да упражни „опция за допълнителни доставки/услуги“ в размер до 29 000 BGN без ДДС от прогнозната стойност в срока на действие на договора при условия, описани в документацията.

II.2.12)Информация относно електронни каталози

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие

III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри

Списък и кратко описание на условията:

Участникът трябва да притежава разрешение от Комисията за регулиране на съобщенията за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс — радиочестотен спектър за осъществяване на обществена електронна комуникация чрез мобилна наземна мрежа по стандарти 4G LTE/ GSM / UMTS.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние

Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на икономическо и финансово състояние.

III.1.3)Технически и професионални възможности

Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на технически и професионални възможности.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки

III.2)Условия във връзка с поръчката

III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора, е в размер 2 (две) на 100 от обявената прогнозна стойност без ДДС. Условията за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са посочени в проекта на договор. Гаранцията за изпълнение се представя по един от следните начини: под формата на банкова гаранция — в оригинал; парична сума; застраховка (оригинал на полица), която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание

IV.1.1)Вид процедура

Открита процедура

IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки

IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

IV.1.6)Информация относно електронния търг

IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не

IV.2)Административна информация

IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура

IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

Дата: 17/07/2019

Местно време: 17:00

IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати

IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:

Български

IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

Продължителност в месеци: 4 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7)Условия за отваряне на офертите

Дата: 18/07/2019

Местно време: 09:30

Място:

ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград, ул. „Иван Михайлов“ № 66, ректорат, втори етаж, заседателна зала

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Съгласно чл. 54, ал. 1 от ППЗОП офертите се отварят в публично заседание, на което могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане

Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не

VI.2)Информация относно електронното възлагане

VI.3)Допълнителна информация:

VI.4)Процедури по обжалване

VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: [email protected]
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация

VI.4.3)Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Изтичане на срока по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:

11/06/2019

източник: TED
Препратка към обявлението

Коментирай

1000
  Subscribe  
Notify of