277804-2019: България-Хасково: Контрол на проекта и документация

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси

Кмет на община Хасково
000903946
пл. „Общински“ № 1
Хасково
6300
България
Лице за контакт: Даяна Добрикова
Телефон: +359 38603371
Електронна поща: [email protected]
Факс: +359 38664110
код NUTS: BG422

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.haskovo.bg

Адрес на профила на купувача: http://profil.haskovo.bg:1111/d/680a89e2ee782aaf8f96b43e27b0f951

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка

I.4)Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.5)Основна дейност

Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка

II.1.1)Наименование:

Авторски надзор при изпълнение на СМР на обекти по проект „Създаване на условия за качествено професионално образование чрез подобряване на сградния фонд и материалната база на ПГДС „Цар Иван Асен II“, гр. Хасково

II.1.2)Основен CPV код

71248000

II.1.3)Вид на поръчка

Услуги

II.1.4)Кратко описание:

Авторски надзор при изпълнение на СМР на обекти по проект „Създаване на условия за качествено професионално образование чрез подобряване на сградния фонд и материалната база на ПГДС „Цар Иван Асен II“, гр. Хасково“ по обособени позиции:

По обособена позиция № 1:

— обект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в ПГДС „Цар Иван Асен ІІ“, гр. Хасково“ — работилници по дървообработване, част „Електро“,

— обект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в ПГДС „Цар Иван Асен ІІ“, гр. Хасково“ — корпус 2 — общежитие: реконструкция на вътрешни сградни инсталации — електро, ВиК, ОВ с котелно, пожароизвестителна инсталация, хидроизолация на покрив, част „Електро“.

II.1.6)Информация относно обособените позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да

II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)

Стойност, без да се включва ДДС: 4 560.00 BGN

II.2)Описание

II.2.1)Наименование:

Обект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в ПГДС „Цар Иван Асен ІІ“, гр. Хасково“ — работилници по дървообработване, част: „Електро“, обект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в ПГД

Обособена позиция №: 1

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

71248000

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG422

Основно място на изпълнение:

Мястото за изпълнение на поръчката е гр. Хасково.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Авторски надзор при изпълнение на СМР на обекти по проект „Създаване на условия за качествено професионално образование чрез подобряване на сградния фонд и материалната база на ПГДС „Цар Иван Асен II“, гр. Хасково“ по обособени позиции

II.2.5)Критерии за възлагане

Цена

II.2.11)Информация относно опциите

Опции: не

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да

Идентификация на проекта:

Създаване на условия за качествено професионално образование чрез подобряване на сградния фонд и материалната база на ПГДС“ Цар Иван Асен II, гр. Хасково“ съгласно Административен договор за предостав

II.2.14)Допълнителна информация

II.2)Описание

II.2.1)Наименование:

Обект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в ПГДС „Цар Иван Асен ІІ“, гр. Хасково“ — работилници по дървообработване, част ВиК, обект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в ПГДС

Обособена позиция №: 2

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

71248000

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG422

Основно място на изпълнение:

Място на предоставяне на услугата: на територията на община Хасково

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Авторски надзор при изпълнение на СМР на обекти по проект „Създаване на условия за качествено професионално образование чрез подобряване на сградния фонд и материалната база на ПГДС „Цар Иван Асен II, гр. Хасково“ по обособени позиции

II.2.5)Критерии за възлагане

Цена

II.2.11)Информация относно опциите

Опции: не

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да

Идентификация на проекта:

Създаване на условия за качествено професионално образование чрез подобряване на сградния фонд и материалната база на ПГДС“ Цар Иван Асен II, гр. Хасково“ съгласно Административен договор за предостав

II.2.14)Допълнителна информация

II.2)Описание

II.2.1)Наименование:

Обект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в ПГДС „Цар Иван Асен ІІ“, гр. Хасково“ — работилници по дървообработване, части ОВ, „Енергийна ефективност“, обект „Прилагане на мерки за енергий

Обособена позиция №: 3

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

71248000

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG422

Основно място на изпълнение:

Място на предоставяне на услугата: на територията на община Хасково.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

“Авторски надзор при изпълнение на СМР на обекти по проект “Създаване на условия за качествено професионално образование чрез подобряване на сградния фонд и материалната база на ПГДС“ Цар Иван Асен II, гр. Хасково“ по обособени позиции

II.2.5)Критерии за възлагане

Цена

II.2.11)Информация относно опциите

Опции: не

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да

Идентификация на проекта:

Създаване на условия за качествено професионално образование чрез подобряване на сградния фонд и материалната база на ПГДС“ Цар Иван Асен II, гр. Хасково“ съгласно Административен договор за предостав

II.2.14)Допълнителна информация

II.2)Описание

II.2.1)Наименование:

Обект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в ПГДС „Цар Иван Асен ІІ“, гр. Хасково“ — работилници по дървообработване, част: „Пожароизвестяване“, обект „Прилагане на мерки за енергийна ефект

Обособена позиция №: 4

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

71248000

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG422

Основно място на изпълнение:

Място на предоставяне на услугата: на територията на община Хасково.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Авторски надзор при изпълнение на СМР на обекти по проект „Създаване на условия за качествено професионално образование чрез подобряване на сградния фонд и материалната база на ПГДС „Цар Иван Асен II“, гр. Хасково“ по обособени позиции.

II.2.5)Критерии за възлагане

Цена

II.2.11)Информация относно опциите

Опции: не

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да

Идентификация на проекта:

Създаване на условия за качествено професионално образование чрез подобряване на сградния фонд и материалната база на ПГДС“ Цар Иван Асен II, гр. Хасково“ съгласно Административен договор за предостав

II.2.14)Допълнителна информация

II.2)Описание

II.2.1)Наименование:

Обект „Газификация на котелно към работилница по дървообработване“, части „Машинно-технологична“, „ Електро, КИП и А“, „ Пожарна безопасност“, ПБЗ, обект „Газификация на ПГДС „Цар Иван Асен ІІ“

Обособена позиция №: 5

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

71248000

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG422

Основно място на изпълнение:

Място на предоставяне на услугата: на територията на община Хасково.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Авторски надзор при изпълнение на СМР на обекти по проект „Създаване на условия за качествено професионално образование чрез подобряване на сградния фонд и материалната база на ПГДС „Цар Иван Асен II, гр. Хасково“ по обособени позиции.

II.2.5)Критерии за възлагане

Цена

II.2.11)Информация относно опциите

Опции: не

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да

Идентификация на проекта:

Създаване на условия за качествено професионално образование чрез подобряване на сградния фонд и материалната база на ПГДС“ Цар Иван Асен II, гр. Хасково“ съгласно Административен договор за предостав

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание

IV.1.1)Вид процедура

Възлагане на поръчка без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз в случаите, изброени по-долу

  • Строителството, доставките или услугите могат да бъдат предоставени само от определен икономически оператор поради следната причина:
    • защита на изключителни права, включително права върху интелектуална собственост

Обяснение:

Съгласно разпоредбата на чл. 3, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 2 от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) проектите, картите, схемите, плановете и други, отнасящи се до териториалното устройство, са обект на авторско право и това право възниква за автора му със създаването на съответния проект, план, карта или схема. Съобразно изискванията на чл. 162 от ЗУТ за законосъобразното осъществяване на строителните работи възниква необходимостта от упражняване на авторски надзор. Съобразявайки посоченото по-горе обстоятелство за наличието на защитени от ЗАПСП авторски права на „Ел — Проект 2016“ ЕООД, „Тепро“ ООД, ЕООД“, „Проинвест 2007“ ЕООД, „Румел“ ЕООД и „Технотерм инженеринг“ ЕАД, по отношение на инвестиционния технически проект, както и с цел оптимално и бързо изпълнение на строително-монтажни работи е необходимо вменяване на носителя ня авторското право на задължението да извърши предвижданата услуга по упражняване на авторски надзор. Посочените по-горе обстоятелства от своя страна водят неминуемо до ограничаване на оперативната самостоятелност на възложителя да подходи към друг вид процедура, различна от предвидената в чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП, тъй като възлагането на обществената поръчка на друго лице би довело до нарушаване авторските права на изпълнителя на инвестиционния проект. За да бъде изпълнено изискването на чл. 162, ал. 2 от ЗУТ за определяне условията и реда за осъществяване на авторски надзор по време на строителството чрез договор между възложителя и проектанта, е необходимо изборът на изпълнител да бъде осъществен именно по реда, предвиден в чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП. Предвид изложеното най-целесъобразно се явява възлагането на поръчката чрез договаряне без обявление на същия изпълнител, осъществил проектирането.

IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки

IV.1.6)Информация относно електронния търг

IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не

IV.2)Административна информация

IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура

IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 305

Обособена позиция №: 1

Наименование:

Обект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в ПГДС „Цар Иван Асен ІІ“, гр. Хасково“ — работилници по дървообработване, част „Електро“, обект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в ПГДС

Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2)Възлагане на поръчката

V.2.1)Дата на сключване на договора:

10/10/2017

V.2.2)Информация относно оферти

Брой на получените оферти: 1

Брой на офертите, постъпили от МСП: 1

Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0

Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0

Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не

V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя

„Ел — Проект 2016“ ЕООД
204243749
ул. „Хаджи Иванчо Минчев“ № 10, ет. 2
Хасково
6300
България
Телефон: +359 885229163
Електронна поща: [email protected]
Факс: +359 885229163
код NUTS: BG422

Изпълнителят е МСП: да

V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 800.00 BGN

Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 613.33 BGN

V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 345

Обособена позиция №: 2

Наименование:

Обект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в ПГДС „Цар Иван Асен ІІ“, гр. Хасково“ — работилници по дървообработване, част ВиК, обект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в ПГДС „Цар

Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2)Възлагане на поръчката

V.2.1)Дата на сключване на договора:

02/11/2017

V.2.2)Информация относно оферти

Брой на получените оферти: 1

Брой на офертите, постъпили от МСП: 1

Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0

Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0

Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не

V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя

„Тепро“ ООД
836143773
ул. „Сан Стефано“ № 12
Хасково
6300
България
Телефон: +359 38632273
Електронна поща: [email protected]
Факс: +359 38632273
код NUTS: BG422

Изпълнителят е МСП: да

V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 800.00 BGN

Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 666.67 BGN

V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 304

Обособена позиция №: 3

Наименование:

Обект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в ПГДС „Цар Иван Асен ІІ“, гр. Хасково“ — работилници по дървообработване, части ОВ, „Енергийна ефективност“, обект „Прилагане на мерки за енергийна

Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2)Възлагане на поръчката

V.2.1)Дата на сключване на договора:

10/10/2017

V.2.2)Информация относно оферти

Брой на получените оферти: 1

Брой на офертите, постъпили от МСП: 1

Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0

Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0

Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не

V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя

„Проинвест — 2007“ ЕООД
126738278
ул. „Булаир“ № 10, ет. 3, ап. 9
Хасково
6300
България
Телефон: +359 898263139
Електронна поща: [email protected]
Факс: +359 898263139
код NUTS: BG422

Изпълнителят е МСП: да

V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 800.00 BGN

Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 800.00 BGN

V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 317

Обособена позиция №: 4

Наименование:

Обект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в ПГДС „Цар Иван Асен ІІ“, гр. Хасково“ — работилници по дървообработване, част „Пожароизвестяване“, обект „Прилагане на мерки за енергийна ефективнос

Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2)Възлагане на поръчката

V.2.1)Дата на сключване на договора:

26/10/2017

V.2.2)Информация относно оферти

Брой на получените оферти: 1

Брой на офертите, постъпили от МСП: 1

Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0

Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0

Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не

V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя

„Румел“ ЕООД
126668812
ул. „Балкан“ № 29
Харманли
6450
България
Телефон: +359 888229716
Електронна поща: [email protected]
Факс: +359 888229716
код NUTS: BG422

Изпълнителят е МСП: да

V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 600.00 BGN

Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 500.00 BGN

V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 299

Обособена позиция №: 5

Наименование:

Обект „Газификация на котелно към работилница по дървообработване“, части „Машинно-технологична“, „ Електро, КИП и А“, „ Пожарна безопасност“, ПБЗ, обект „Газификация на ПГДС „Цар Иван Асен ІІ“

Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2)Възлагане на поръчката

V.2.1)Дата на сключване на договора:

03/10/2017

V.2.2)Информация относно оферти

Брой на получените оферти: 1

Брой на офертите, постъпили от МСП: 1

Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0

Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0

Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не

V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя

„Технотерм Инженеринг“ ЕАД
202217951
ул. „Адам Мицкевич“ № 4А
София
1360
България
Телефон: +359 29250110
Електронна поща: [email protected]
Факс: +359 29259496
код NUTS: BG411

Изпълнителят е МСП: да

V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 2 000.00 BGN

Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 1 980.00 BGN

V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

VI.4)Процедури по обжалване

VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: [email protected]
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация

VI.4.3)Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Краен/крайни срокове за подаване на жалби е съгласно чл. 197 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:

11/06/2019

източник: TED
Препратка към обявлението

Коментирай

1000
  Subscribe  
Notify of