278044-2019: България-Банско: Строителен надзор по време на строителството

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси

Дирекция „Национален парк Пирин“
101549540
ул. „България“ № 4
Банско
2770
България
Лице за контакт: Мартин Лазаров
Телефон: +359 74988204
Електронна поща: [email protected]
Факс: +359 74988202
код NUTS: BG413

Интернет адрес/и:

Основен адрес: https://www.pirin.bg

Адрес на профила на купувача: https://www.e-obp.eu/bp/NPPirin

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка

I.4)Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5)Основна дейност

Околна среда

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка

II.1.1)Наименование:

Изготвяне на доклади за оценка на съответствието на инвестиционни проекти и изпълнение на строителен надзор

II.1.2)Основен CPV код

71521000

II.1.3)Вид на поръчка

Услуги

II.1.4)Кратко описание:

Предметът на поръчката е свързан с избор на изпълнител, който да направи оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор по време на строителството на следните 2 обекта: „Подобряване състоянието на природно местообитание 9410 чрез регулиране на движението на хора и превозни средства по определени участъци от пътната инфраструктура в ЗЗ „Пирин“ и „Подобряване на природозащитното състояние на местообитания чрез рехабилитация на участъци на част от туристическите маршрути в ЗЗ „Пирин“, както и съпътстващи двете дейности, други конкретни поддейности и/или задачи.

II.1.6)Информация относно обособените позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не

II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)

Стойност, без да се включва ДДС: 159 000.00 BGN

II.2)Описание

II.2.1)Наименование:

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

71521000

71520000

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG413

Основно място на изпълнение:

Територията на Национален парк „Пирин“, Дирекция „НП Пирин“, град Банско и офисът/офисите на изпълнителя

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Конкретните отговорности на изпълнителя са извършване на:

1. Оценка за съответствие (включително оценка за съответствието на част „Конструктивна“ съгласно чл. 142, ал. 10 ЗУТ) — като изготвя комплексни доклади за всеки един от двата обекта, свързани с проектиране и изпълнение на строителство на следните обекти:

— „Подобряване състоянието на природно местообитание 9410 чрез регулиране на движението на хора и превозни средства по определени участъци от пътната инфраструктура в ЗЗ „Пирин“,

— „Подобряване на природозащитното състояние на местообитания чрез рехабилитация на участъци на част от туристическите маршрути в ЗЗ „Пирин“.

При извършване на оценка за съответствието на всеки един от инвестиционните проекти със съществените изисквания на строежите изпълнителят отговаря за спазване на изискванията на чл. 142, ал. 5 и ал. 9 от ЗУТ и

2. Упражняване на строителен надзор: изпълнителят носи отговорност за дейностите и задълженията му като участник в инвестиционния процес, регламентира

II.2.5)Критерии за възлагане

Цена

II.2.11)Информация относно опциите

Опции: не

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да

Идентификация на проекта:

Проект: „Подобряване на природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания на територията на Защитена зона BG0000209 „Пирин” за опазване на природните местообитания

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание

IV.1.1)Вид процедура

Открита процедура

IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки

IV.1.6)Информация относно електронния търг

IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не

IV.2)Административна информация

IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура

IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: ДП-10

Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2)Възлагане на поръчката

V.2.1)Дата на сключване на договора:

10/06/2019

V.2.2)Информация относно оферти

Брой на получените оферти: 15

Брой на офертите, постъпили от МСП: 12

Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0

Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0

Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не

V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя

„Гига Консулт“ ЕООД
101735139
„Трети март“ № 37
Благоевград
2700
България
Телефон: +359 888307108
Електронна поща: [email protected]
Факс: +359 888307108
код NUTS: BG413

Интернет адрес: [email protected]

Изпълнителят е МСП: да

V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 162 000.00 BGN

Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 159 000.00 BGN

V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

VI.4)Процедури по обжалване

VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: [email protected]
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация

VI.4.3)Подаване на жалби

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:

11/06/2019

източник: TED
Препратка към обявлението

Коментирай

1000
  Subscribe  
Notify of