283064-2019: България-София: Инженерни услуги по проектиране и конструиране

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка

I.4)Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5)Основна дейност

Друга дейност: проектиране, поддържане, ремонт и строителство на републикански пътища

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка

II.1.1)Наименование:

Изработване на технически проекти за извършване на ремонтно-възстановителни работи на пътни съоръжения по 7 обособени позиции

II.1.2)Основен CPV код

71320000

II.1.3)Вид на поръчка

Услуги

II.1.4)Кратко описание:

Предметът на настоящата обществена поръчка за всяка една обособена позиция поотделно включва изпълнението на следните дейности:

— изработване на инвестиционни проекти за извършване на ремонтно-възстановителни работи на пътните съоръжения,

— извършване на необходимите огледи и конструктивни обследвания на съоръженията и изготвяне на технически проекти,

— извършване на всички съгласувания на проектната разработка при изработването на техническия проект с всички експлоатационни дружества и административни структури,

— отстраняване за своя сметка на недостатъците на проекта, установени в хода на извършване на проверките от възложителя и/или консултанта,

— упражняване на авторски надзор по време на строителството.

II.1.6)Информация относно обособените позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да

II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)

Стойност, без да се включва ДДС: 72 594.00 BGN

II.2)Описание

II.2.1)Наименование:

Изработване на технически проект за извършване на ремонтно-възстановителни работи на виадукт при км 59 +727 на АМ „Тракия“

Обособена позиция №: 5

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

71320000

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG412

Основно място на изпълнение:

Област София

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Виадукт при км 59+727 на АМ Тракия“:

Строителството на моста при км 59+727 на АМ „Тракия“ е завършено през 1982 година (въведен в експлоатация).

Мостът е проектиран съгласно БДС 1050-76 за натоварване Н-300 и НК 800.

Отделните стоманобетонни конструкции на всяко платно премостват р. Яворица и общински път (III-8402) — с. Славовица—Г. Вършило—Д. Вършило (III-3704). Всяка от двете конструкции има по шест отвора с дължина 4х19,40 м и 2х19 м. Общата дължина на моста е 123,96 м.

II.2.5)Критерии за възлагане

Цена

II.2.11)Информация относно опциите

Опции: не

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание

IV.1.1)Вид процедура

Открита процедура

IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки

IV.1.6)Информация относно електронния търг

IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да

IV.2)Административна информация

IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура

IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: Д-50/12.06.2019

Обособена позиция №: 5

Наименование:

Изработване на технически проект за извършване на ремонтно-възстановителни работи на виадукт при км 59 +727 на АМ „Тракия“

Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2)Възлагане на поръчката

V.2.1)Дата на сключване на договора:

12/06/2019

V.2.2)Информация относно оферти

Брой на получените оферти: 3

Брой на офертите, постъпили от МСП: 0

Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0

Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0

Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не

V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя

„Пътпроект“ ЕООД
831615056
бул. „Цар Борис III“ № 257
София
1619
България
Телефон: +359 29570509
Електронна поща: [email protected]
Факс: +359 29570506
код NUTS: BG411

Интернет адрес: http://patproject.bg

Изпълнителят е МСП: не

V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 72 594.00 BGN

V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

VI.4)Процедури по обжалване

VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: [email protected]
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация

VI.4.3)Подаване на жалби

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:

14/06/2019

източник: TED
Препратка към обявлението

Коментирай

1000
  Subscribe  
Notify of