310228-2020: България-София: Компютърно оборудване

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси

Официално наименование: Българска национална телевизия
Национален регистрационен номер: 000672350
Пощенски адрес: ул. „Сан Стефано“ № 29
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1504
Държава: България
Лице за контакт: Ивелина Мънкова
Електронна поща: mankova@bnt.bg
Телефон: +359 28142286
Факс: +359 28740064

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.bnt.bg

Адрес на профила на купувача: https://www.profilnakupuvacha.com/БНТ%20Профил%20на%20купувача

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка

I.4)Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.5)Основна дейност

Друга дейност: телевизионна дейност

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка

II.1.1)Наименование:

Доставка на компютърно оборудване

II.1.2)Основен CPV код

30230000 Компютърно оборудване

II.1.3)Вид на поръчка

Доставки

II.1.4)Кратко описание:

Доставка на компютърно оборудване за целите на БНТ в 3 обособени позиции с прогнозна стойност 480 000 BGN без ДДС:

„Доставка на компютърно оборудване“ с прогнозна стойност от 420 000 BGN без ДДС.

В рамките на изпълнение на тази позиция изпълнителят трябва да осигури, както следва:

— доставка на компютърни системи съгласно техническото задание — 9 типа,

— доставка на работни станции съгласно техническото задание — 7 типа,

— доставка на монитори съгласно техническото задание — 5 типа,

— доставка на преносими компютри съгласно техническото задание — 4 типа.

II.1.6)Информация относно обособените позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не

II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)

Стойност, без да се включва ДДС: 419 963.00 BGN

II.2)Описание

II.2.1)Наименование:

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

30230000 Компютърно оборудване

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG411 София (столица)

Основно място на изпълнение:

гр. София

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

В рамките на изпълнение на поръчката изпълнителят трябва да осигури както следва:

— доставка на компютърни системи съгласно техническото задание — 9 типа,

— доставка на работни станции съгласно техническото задание — 7 типа,

— доставка на монитори съгласно техническото задание — 5 типа,

— доставка на преносими компютри съгласно техническото задание — 4 типа.

II.2.5)Критерии за възлагане

Критерий за качество – Име: К2 — оценка по показател „техническа оценка“ / Тежест: 60

Критерий за качество – Име: К2.1 — продуктова група „Компютърни системи“ (тип 1 до тип 8 и тип AiO) / Тежест: 15

Критерий за качество – Име: К2.2 — продуктова група „Работни станции“ (тип 1 до тип 7) / Тежест: 20

Критерий за качество – Име: К2.3 — продуктова група „Монитори“ (тип 1 до тип 5) / Тежест: 10

Критерий за качество – Име: К2.4 — продуктова група „Преносими компютри“ (тип 1 до тип 4) / Тежест: 15

Цена – Тежест: 40

II.2.11)Информация относно опциите

Опции: не

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание

IV.1.1)Вид процедура

Открита процедура

IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки

IV.1.6)Информация относно електронния търг

IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не

IV.2)Административна информация

IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура

IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: ДГ-2323

Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2)Възлагане на поръчката

V.2.1)Дата на сключване на договора:

24/06/2020

V.2.2)Информация относно оферти

Брой на получените оферти: 1

Брой на офертите, постъпили от МСП: 0

Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0

Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0

Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не

V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя

Официално наименование: „Лирекс Хай Тех“ АД
Национален регистрационен номер: 204552553
Пощенски адрес: ж.к. „Младост 3“, бл. 306, вх. 2
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1712
Държава: България
Електронна поща: office@lirex.com
Телефон: +359 29691691
Факс: +359 29691692

Интернет адрес: https://lirex.bg/

Изпълнителят е МСП: не

V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 420 000.00 BGN

Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 419 963.00 BGN

V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

Номер на поръчката в РОП 00388-2020-0001

VI.4)Процедури по обжалване

VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация

VI.4.3)Подаване на жалби

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:

01/07/2020

източник: TED
Препратка към обявлението

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments