311848-2020: България-София: Услуги, свързани със строителството

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Правно основание:

Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси

Официално наименование: „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
Национален регистрационен номер: 130277958
Пощенски адрес: бул. „Цариградско шосе“ № 159, Бенчмарк бизнес център
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1784
Държава: България
Лице за контакт: Александър Тучев
Електронна поща: alexandar.tuchev@cez.bg
Телефон: +359 28958919
Факс: +359 28272171

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.cez-rp.bg

Адрес на профила на купувача: https://platform.negometrix.com/PublicBuyerProfile/CompanyPublishedTenders.aspx?companyId=20808

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка

I.6)Основна дейност

Електрическа енергия

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка

II.1.1)Наименование:

Оценка на съответств. на инвест. проект и упражн. на стр. надзор по смисъла на чл. 166 от ЗУТ за обект „Проект., доставка и рек. на ВЕЛ „Калиман“ 110 kV с промяна от единичен на двоен електропровод“.

Референтен номер: PPS 19-120

II.1.2)Основен CPV код

71500000 Услуги, свързани със строителството

II.1.3)Вид на поръчка

Услуги

II.1.4)Кратко описание:

Обществена поръчка с предмет „Оценка на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор по смисъла на чл. 166 от ЗУТ за обект „Проектиране, доставка и реконструкция на ВЕЛ „Калиман“ 110 kV с промяна от единичен на двоен електропровод“.

Срокът на договора по настоящата поръчка е до окончателното приключване на строителството на обекта и се определя от продължителността на проектните и строително-монтажните работи на обекта, технологичния срок за окончателно оформяне на строителните книжа и издаване на разрешение за ползване на строежа, но не повече от 30 месеца от датата на сключването му. Изпълнението на договора по настоящата обществена поръчка ще се извършва в зависимост от готовността за възлагане и изпълнение на свързаните с изпълнението на настоящата поръчка дейности — проектиране и строителство. Продължава в раздел VI.3) „Допълнителна информация“.

II.1.6)Информация относно обособените позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не

II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС) (Съгласни ли сте да публикувате? да)

Стойност, без да се включва ДДС: 5 900.00 BGN

II.2)Описание

II.2.1)Наименование:

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

71500000 Услуги, свързани със строителството

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG411 София (столица)

код NUTS: BG412 София

Основно място на изпълнение:

гр. София

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

При изпълнение на настоящата поръчка изпълнителят следва да извърши следните, но не само, дейности: изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите съгласно чл. 142 и чл. 166 от ЗУТ на изготвения проект за обект „Проектиране, доставка и реконструкция на ВЕЛ „Калиман“ 110 kV с промяна от единичен на двоен електропровод“, проверка и контрол на доставените и влагани в строежа строителни продукти, с които се осигурява изпълнението на основните изисквания към строежите съгласно чл. 166, ал. 1 от ЗУТ през цялото време на изпълнението на обекта, упражняване на строителен надзор по време на строителството съгласно чл. 168 от ЗУТ на обекта, изготвяне на всички видове актове по време на строителство, съгласуване на ПБЗ и процедиране издаване на направление за строителни отпадъци, трасиране на точките на бъдещото съоръжение и др. дейности, подробно описани в количествено-стойностната сметка, приложение към договора.

II.2.5)Критерии за възлагане

Цена

II.2.11)Информация относно опциите

Опции: не

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание

IV.1.1)Вид процедура

Открита процедура

IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки

IV.1.6)Информация относно електронния търг

IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не

IV.2)Административна информация

IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура

IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

IV.2.9)Информация за прекратяване на обявена процедура за конкурентно възлагане на поръчка под формата на периодично индикативно обявление

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 20-241

Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2)Възлагане на поръчката

V.2.1)Дата на сключване на договора:

23/06/2020

V.2.2)Информация относно оферти

Брой на получените оферти: 8

Брой на офертите, постъпили от МСП: 8

Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0

Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0

Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Поръчката е възложена на група от икономически оператори: да

V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя

Официално наименование: ДЗЗД „Строй Експерт Електро 2018“
Национален регистрационен номер: 177348091
Пощенски адрес: бул. „Ботевградско шосе“ № 247, ет. 5, офис 2501
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1517
Държава: България
Електронна поща: geoexpert_2018@abv.bg
Телефон: +359 28603225
Факс: +359 28603225

Изпълнителят е МСП: да

V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя

Официално наименование: „Геоексперт България“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 200425291
Пощенски адрес: бул. „Ботевградско шосе“ № 247, ет. 5, офис 2501
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1517
Държава: България
Електронна поща: geoexpert_2018@abv.bg
Телефон: +359 28603225
Факс: +359 28603225

Изпълнителят е МСП: да

V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя

Официално наименование: „Строй Тех Надзор“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 203908733
Пощенски адрес: ж.к. „Младост 1“, бл. 75, вх. А, ет. 2, ап. 2
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1784
Държава: България
Електронна поща: stroi_teh@abv.bg
Телефон: +359 879100397
Факс: +359 879100397

Изпълнителят е МСП: да

V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС) (Съгласни ли сте да публикувате? да)

Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 5 900.00 BGN

V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

V.2.6)Платена цена за покупки при благоприятни условия

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

Продължава от раздел II.1.4) „Кратко описание“:

Възложителят уведомява изпълнителя с документ за възлагане на изпълнението за датата на започване на дейностите. Изпълнението започва след съставяне и подписване на документ/и за възлагане на изпълнението от възложителя и изпълнителя.

Приемането на работата по всеки документ за възлагане на изпълнението се извършва с приемателен протокол, подписан от двете страни. Сроковете при изпълнение на дейностите от предмета на поръчката се посочват във всеки документ за възлагане на изпълнението.

VI.4)Процедури по обжалване

VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация

VI.4.3)Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:

01/07/2020

източник: TED
Препратка към обявлението

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments