318308-2020: България-София: Строителни и монтажни работи

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Строителство

Правно основание:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси

Официално наименование: Столична община
Национален регистрационен номер: 000696327
Пощенски адрес: ул. „Московска“ № 33
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Лице за контакт: Теодор Христов
Електронна поща: t.hristov@sofia.bg
Телефон: +359 29377366
Факс: +359 29861221

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.sofia.bg

Адрес на профила на купувача: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=121312&companyId=20779

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка

I.4)Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.5)Основна дейност

Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка

II.1.1)Наименование:

Изграждане на средства за организация на движението в 3 (три) обособени позиции

II.1.2)Основен CPV код

45000000 Строителни и монтажни работи

II.1.3)Вид на поръчка

Строителство

II.1.4)Кратко описание:

Изграждане на средства за организация на движението в 3 (три) обособени позиции:

1. „Изграждане на средства за организация на движението — I зона, включваща следните районни общини: „Витоша“, „Лозенец“, „Триадица“, „Панчарево“, „Младост“, „Студентски“.

2. „Изграждане на средства за организация на движението — II зона, включваща следните районни общини: „Овча купел“, „Красно село“, „Красна поляна“, „Банкя“, „Люлин“, „Връбница“, „Възраждане“ и „Илинден“.

3. „Изграждане на средства за организация на движението — III зона, включваща следните районни общини: „Надежда“, „Нови Искър“, „Сердика“, „Кремиковци“, „Подуяне“, „Оборище“, „Искър“, „Слатина“, „Изгрев“ и „Средец“.

II.1.6)Информация относно обособените позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да

II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)

Стойност, без да се включва ДДС: 13 500 000.00 BGN

II.2)Описание

II.2.1)Наименование:

Изграждане на средства за организация на движението — I зона, включваща следните районни общини: „Витоша“, „Лозенец“, „Триадица“, „Панчарево“, „Младост“, „Студентски“

Обособена позиция №: 1

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

45000000 Строителни и монтажни работи

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG411 София (столица)

Основно място на изпълнение:

Столична община

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Изграждане на средства за организация на движението — I зона, включваща следните районни общини: „Витоша“, „Лозенец“, „Триадица“, „Панчарево“, „Младост“, „Студентски“

II.2.5)Критерии за възлагане

Критерий за качество – Име: Оценка по технически показатели / Тежест: 40

Цена – Тежест: 60

II.2.11)Информация относно опциите

Опции: не

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

II.2.14)Допълнителна информация

Срокът за изпълнение на обособената позиция е 4 (четири) години и започва да тече от датата на регистрационния индекс на договора. След изтичане на срока възложителят може да възложи дейностите, предмет на настоящата поръчка, за още 6(шест) месеца при същите условия. Прогнозната стойност на повторението на обособена позиция № 1 е 500 000 (петстотин хиляди) BGN без ДДС, като същата е включена в ПС.

II.2)Описание

II.2.1)Наименование:

Изграждане на средства за организация на движението — II зона, включваща следните районни общини: „Овча купел“, „Красно село“, „Красна поляна“, „Банкя“, „Люлин“, „Връбница“, „Възраждане“ и „Илинден“

Обособена позиция №: 2

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

45000000 Строителни и монтажни работи

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG411 София (столица)

Основно място на изпълнение:

гр. София

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Изграждане на средства за организация на движението — II зона, включваща следните районни общини: „Овча купел“, „Красно село“, „Красна поляна“, „Банкя“, „Люлин“, „Връбница“, „Възраждане“ и „Илинден“

II.2.5)Критерии за възлагане

Критерий за качество – Име: Оценка по технически показатели / Тежест: 40

Цена – Тежест: 60

II.2.11)Информация относно опциите

Опции: не

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

II.2.14)Допълнителна информация

Срокът за изпълнение на обособената позиция е 4 (четири) години и започва да тече от датата на регистрационния индекс на договора. След изтичане на срока възложителят може да възложи дейностите, предмет на настоящата поръчка, за още 6 (шест) месеца при същите условия. Прогнозната стойност на повторението на обособена позиция № 2 е 500 000 (петстотин хиляди) BGN без ДДС, като същата е включена в ПС

II.2)Описание

II.2.1)Наименование:

Изграждане на средства за организация на движението — III зона, включваща следните районни общини: „Надежда“, „Нови Искър“, „Сердика“, „Кремиковци“, „Подуяне“, „Оборище“, „Искър“, „Слатина“, „Изгрев“

Обособена позиция №: 3

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

45000000 Строителни и монтажни работи

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG411 София (столица)

Основно място на изпълнение:

гр. София

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Изграждане на средства за организация на движението — III зона, включваща следните районни общини: „Надежда“, „Нови Искър“, „Сердика“, „Кремиковци“, „Подуяне“, „Оборище“, „Искър“, „Слатина“, „Изгрев“

II.2.5)Критерии за възлагане

Критерий за качество – Име: Оценка по технически показатели / Тежест: 40

Цена – Тежест: 60

II.2.11)Информация относно опциите

Опции: не

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

II.2.14)Допълнителна информация

Срокът за изпълнение на обособената позиция е 4 (четири) години и започва да тече от датата на регистрационния индекс на договора. След изтичане на срока възложителят може да възложи дейностите, предмет на настоящата поръчка, за още 6 (шест) месеца при същите условия. Прогнозната стойност на повторението на обособена позиция № 1 е 500 000 (петстотин хиляди) BGN без ДДС, като същата е включена в ПС.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание

IV.1.1)Вид процедура

Открита процедура

IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки

IV.1.6)Информация относно електронния търг

IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не

IV.2)Административна информация

IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура

IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: №СОА20-ДГ55-375

Обособена позиция №: 1

Наименование:

Поддръжка и изграждане на средства за организация на движението — I зона, включваща райони „Витоша“, „Лозенец“, „Триадица“, „Панчарево“, „Младост“, „Студентски“

Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2)Възлагане на поръчката

V.2.1)Дата на сключване на договора:

24/06/2020

V.2.2)Информация относно оферти

Брой на получените оферти: 3

Брой на офертите, постъпили от МСП: 3

Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0

Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0

Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Поръчката е възложена на група от икономически оператори: да

V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя

Официално наименование: Обединение „Трейс Зона 1“
Национален регистрационен номер: 177437355
Пощенски адрес: район „Триадица“, ул. „Никола Образописов“ № 12
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1408
Държава: България
Електронна поща: tracegroup@tracebg.com
Телефон: +359 28066700
Факс: +359 28066700

Изпълнителят е МСП: да

V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя

Официално наименование: „Трейс Груп Холд“ АД
Национален регистрационен номер: 123682269
Пощенски адрес: район „Триадица“, ул. „Никола Образописов“ № 12
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1408
Държава: България
Електронна поща: tracegroup@tracebg.com
Телефон: +359 28066700
Факс: +359 28066700

Изпълнителят е МСП: да

V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя

Официално наименование: „Ес Ди Нет Комюникейшънс“ ООД
Национален регистрационен номер: 203456281
Пощенски адрес: ул. „Георги Сава Раковски“ № 201-А
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1142
Държава: България
Електронна поща: tracegroup@tracebg.com
Телефон: +359 28066700
Факс: +359 28066700

Изпълнителят е МСП: да

V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 4 500 000.00 BGN

Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 4 500 000.00 BGN

V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: СОА20-ДГ55-392

Обособена позиция №: 2

Наименование:

Поддръжка и изграждане на средства за организация на движението — II зона, включваща райони „Овча купел“, „Красно село“, „Красна поляна“, „Банкя“, „Люлин“, „Връбница“, „Възраждане“ и „Илинден“

Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2)Възлагане на поръчката

V.2.1)Дата на сключване на договора:

01/07/2020

V.2.2)Информация относно оферти

Брой на получените оферти: 3

Брой на офертите, постъпили от МСП: 3

Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0

Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0

Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не

V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя

Официално наименование: „Трафик Пътна сигнализация“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 131210407
Пощенски адрес: район „Връбница“, ж.к. НПЗ „Орион“, 3020-а № 4
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1360
Държава: България
Електронна поща: info@trs-bg.com
Телефон: +359 879141614
Факс: +359 879141614

Изпълнителят е МСП: да

V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 4 500 000.00 BGN

Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 4 500 000.00 BGN

V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: СОА20-ДГ55-398

Обособена позиция №: 3

Наименование:

Поддръжка и изграждане на средства за организация на движението — III зона, включваща райони „Надежда“, „Нови Искър“, „Сердика“, „Кремиковци“, „Подуяне“, „Оборище“, „Искър“, „Слатина“, „Изгрев“ и „Средец“

Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2)Възлагане на поръчката

V.2.1)Дата на сключване на договора:

03/07/2020

V.2.2)Информация относно оферти

Брой на получените оферти: 3

Брой на офертите, постъпили от МСП: 3

Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0

Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0

Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Поръчката е възложена на група от икономически оператори: да

V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя

Официално наименование: Обединение „СОД Зона 3“ ДЗЗД
Национален регистрационен номер: 177437280
Пощенски адрес: р-н „Лозенец“, бул. „Джеймс Баучер“ № 71
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: k.tsoklinov@tracebg.com
Телефон: +359 887437615
Факс: +359 887437615

Изпълнителят е МСП: да

V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя

Официално наименование: „Трейс БГ“ ЕАД
Национален регистрационен номер: 175254451
Пощенски адрес: район „Триадица“, ж.к. „Гоце Делчев“, ул. „Метличина поляна“ № 15
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1404
Държава: България
Електронна поща: k.tsoklinov@tracebg.com
Телефон: +359 887437615
Факс: +359 887437615

Изпълнителят е МСП: да

V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя

Официално наименование: „Ес Ди Нет Комюникейшънс“ ООД
Национален регистрационен номер: 203456281
Пощенски адрес: район „Средец“, ул. „Г. С. Раковски“ № 201- А
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1142
Държава: България
Електронна поща: k.tsoklinov@tracebg.com
Телефон: +359 887437615
Факс: +359 887437615

Изпълнителят е МСП: да

V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 4 500 000.00 BGN

Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 4 500 000.00 BGN

V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

VI.4)Процедури по обжалване

VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация

VI.4.3)Подаване на жалби

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:

06/07/2020

източник: TED
Препратка към обявлението

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments