318507-2020: България-София: Строителни и монтажни работи

Обявление за изменение

Изменение на поръчка/концесия през нейния срок на изпълнение

Правно основание:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси

Официално наименование: ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“
Национален регистрационен номер: 130823243
Пощенски адрес: бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1233
Държава: България
Лице за контакт: инж. Павел Марков
Електронна поща: p.markov@rail-infra.bg
Телефон: +359 29323062
Факс: +359 29310663

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.rail-infra.bg

Адрес на профила на купувача: http://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка

II.1.1)Наименование:

Механизиран среден ремонт в гара Хан Крум на жп стрелки и парчета между тях

II.1.2)Основен CPV код

45000000 Строителни и монтажни работи

II.1.3)Вид на поръчка

Строителство

II.2)Описание

II.2.1)Наименование:

Механизиран среден ремонт в гара Хан Крум на жп стрелки и парчета между тях

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

45100000 Работи по подготовка на строителната площадка

45200000 Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG333 Шумен

Основно място на изпълнение:

Гара Хан Крум по 2-ра жп линия

II.2.4)Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора:

Механизиран среден ремонт на железопътни стрелки и парчета железен път между тях, състоящо се:

І. СМР по жп стрелки СО-49Е1-1:9-300 — 13 бр., и кръстолиние — 1 бр., включващо: изгребване и извозване до 5 км на 1 130 м3 баластова призма, изкоп на земна маса и извозване — 540 м3, доставка, полагане и уплътняване на пясък за пясъчна възглавница — 490 м3, първа нивелация на жп стрелки — 14 бр.

ІІ. СМР по „парчета“ железен път с обща дължина 242 м, включващо: изгребване и извозване до 5 км на 567 м3 баластова призма, изкоп на земна маса и извозване — 200 м3, доставка, полагане и уплътняване на пясък за пясъчна възглавница — 200 м3, първа нивелация на жп път — 242 м.

ІІІ. СМР за всички стрелки и парчета железен път, включващо: изсичане и изкореняване на храсти — 500 м2, изкоп на земна маса и извозване — 200 м3, втора и трета нивелация по 4 мсм.

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия

Продължителност в дни: 28

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

Раздел ІV: Процедура

IV.2)Административна информация

IV.2.1)Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка

Раздел V: Възлагане на поръчката/концесията

Поръчка №: 6695

Наименование:

Механизиран среден ремонт в гара Хан Крум на жп стрелки и парчета между тях

V.2)Възлагане на поръчката/концесията

V.2.1)Дата на сключване на договора/решението за възлагане на концесия:

22/01/2020

V.2.2)Информация относно оферти

Поръчката/концесията е възложена на група от икономически оператори: да

V.2.3)Име и адрес на изпълнителя/концесионера

Официално наименование: „Ес Ви Ди Груп“ ЕАД
Национален регистрационен номер: 206050300
Пощенски адрес: бул. „Симеоновско шосе“ № 85, буква З, вх. Б, офис 7
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1700
Държава: България
Електронна поща: svdgroup.bg@gmail.com
Телефон: +359 28601472
Факс: +359 28601472

Изпълнителят/концесионерът е МСП: не

V.2.3)Име и адрес на изпълнителя/концесионера

Официално наименование: „Инфраструктурно строителство“ АД — подизпълнител
Национален регистрационен номер: 203676249
Пощенски адрес: бул. „Симеоновско шосе“ № 85, буква З, вх. Б, офис 7
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1700
Държава: България
Електронна поща: infrastructurno.stroitelstvo@gmail.com
Телефон: +359 28601472
Факс: +359 28601472

Интернет адрес: www.infrastructurno.stroitelstvo.com

Изпълнителят/концесионерът е МСП: да

V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (към момента на сключване на договора;без да се включва ДДС)

Обща стойност на обществената поръчка: 446 610.35 BGN

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

Към стойността по V.2.4) са предвидени 10 % от стойността за СМР в размер на 44 441,04 BGN без ДДС.

УН на преписката в АОП 00233-2019-0066

https://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/текущи-процедури/?YlvmS1RacnH797zA9WTVFlpL0dmi%2bqX3Z6OXGBhxGmlHuZcK%2buye8e1T%2bYWSFB1j7W8MPEMCQPpEb3BIqQdK%2fw%3d%3d

VI.4)Процедури по обжалване

VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация

VI.4.3)Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

По реда на глава 27 от ЗОП

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Официално наименование: ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“, отдел „Правен“
Пощенски адрес: бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110
Град: София
Пощенски код: 1233
Държава: България
Електронна поща: a.roshkova@rail-infra.bg
Телефон: +359 29322331
Факс: +359 29310663

Интернет адрес: www.rail-infra.bg

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:

06/07/2020

Раздел VІI: Изменения по поръчката/концесията

VII.1)Описание на обществената поръчка след измененията

VII.1.1)Основен CPV код

45000000 Строителни и монтажни работи

VII.1.2)Допълнителни CPV кодове

45200000 Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях

45100000 Работи по подготовка на строителната площадка

VII.1.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG333 Шумен

Основно място на изпълнение:

Гара Хан Крум по 2-ра жп линия

VII.1.4)Описание на обществената поръчка:

Механизиран среден ремонт на железопътни стрелки и парчета железен път между тях, състоящо се:

І. СМР по жп стрелки СО-49Е1-1:9-300 — 13 бр., и кръстолиние — 1 бр., включващо: изгребване и извозване до 5 км на 1 130 м3 баластова призма, изкоп на земна маса и извозване — 540 м3, доставка, полагане и уплътняване на пясък за пясъчна възглавница — 490 м3, първа нивелация на жп стрелки — 14 бр.

ІІ. СМР по „парчета“ железен път с обща дължина 242 м, включващо: изгребване и извозване до 5 км на 567 м3 баластова призма, изкоп на земна маса и извозване — 200 м3, доставка, полагане и уплътняване на пясък за пясъчна възглавница — 200 м3, първа нивелация на жп път — 242 м.

ІІІ. СМР за всички стрелки и парчета железен път, включващо: изсичане и изкореняване на храсти — 500 м2, изкоп на земна маса и извозване — 200 м3, втора и трета нивелация по 4 мсм.

VII.1.5)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия

Продължителност в дни: 28

В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

VII.1.6)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (без да се включва ДДС)

Обща стойност на поръчката/обособената позиция/концесията: 446 610.35 BGN

VII.1.7)Име и адрес на изпълнителя/концесионера

Официално наименование: „Ес Ви Ди Груп“ АД
Национален регистрационен номер: 206050300
Пощенски адрес: бул. „Симеоновско шосе“ № 85, буква З, вх. А, ет. 8
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1700
Държава: България
Електронна поща: svd@svd.bg
Телефон: +359 28601472
Факс: +359 28601472

Изпълнителят/концесионерът е МСП: да

VII.1.7)Име и адрес на изпълнителя/концесионера

Официално наименование: „Инфраструктурно строителство“ АД — подизпълнител
Национален регистрационен номер: 203676249
Пощенски адрес: бул. „Симеоновско шосе“ № 85, буква З, вх. Б, офис 7
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1700
Държава: България
Електронна поща: infrastructurno.stroitelstvo@gmail.com
Телефон: +359 28601472
Факс: +359 28601472

Интернет адрес: www.infrastructurno.stroitelstvo.com

Изпълнителят/концесионерът е МСП: да

VII.2)Информация относно изменения

VII.2.1)Описание на измененията

Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):

Съгласно допълнително споразумение № 2/19.06.2020 г.

VII.2.2)Причини за изменение

Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 43, параграф 1, буква в) от Директива 2014/23/ЕС, чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)

Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:

Във връзка с промяна на правната форма и на осн. чл. 116, ал. 1, т. 5 от ЗОП изпълнителят „Ес Ви Ди Груп“ ЕАД с ЕИК 206050300 се заменя с изпълнителя „Ес Ви Ди Груп“ АД с ЕИК 206050300. Вс. останали клаузи от договора остават непроменени.

VII.2.3)Увеличение на цената

Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената, а също и средното равнище на инфлация във въпросната държава членка, в случая на Директива 2014/23/ЕС)

Стойност, без да се включва ДДС: 446 610.35 BGN

Обща стойност на поръчката след измененията

Стойност, без да се включва ДДС: 446 610.35 BGN

източник: TED
Препратка към обявлението

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments