318508-2020: България-Садово: Строителни работи по изпълнение на основа на пътна настилка и настилка на пътища

Обявление за изменение

Изменение на поръчка/концесия през нейния срок на изпълнение

Правно основание:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси

Официално наименование: Община Садово
Национален регистрационен номер: 000471582
Пощенски адрес: ул. „Иван Вазов“ № 2
Град: Садово
код NUTS: BG421 Пловдив
Пощенски код: 4122
Държава: България
Лице за контакт: Светлана Атанасова
Електронна поща: obsadowo@abv.bg
Телефон: +395 31182601
Факс: +395 31182500

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.sadovo.bg/

Адрес на профила на купувача: https://sadovo.bg/63894?cat=40

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка

II.1.1)Наименование:

Извършване на строително-монтажни работи при изпълнение на проект „Рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръжения и принадлежностите към тях на територията на община Садово“

II.1.2)Основен CPV код

45233000 Строителни работи по изпълнение на основа на пътна настилка и настилка на пътища

II.1.3)Вид на поръчка

Строителство

II.2)Описание

II.2.1)Наименование:

Извършване на строително-монтажни работи при изпълнение на проект „Рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръжения и принадлежностите към тях на територията на община Садово“

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG421 Пловдив

Основно място на изпълнение:

Община Садово

II.2.4)Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора:

Извършване на строително-монтажни работи при изпълнение на проект „Рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръжения и принадлежностите към тях на територията на община Садово“.

Изпълнението на предмета на поръчката включва извършване на строително-монтажни работи на 3 подобекта:

— рехабилитация на съществуващ общински път PDV 1190 „Катуница—Болярци—граница община Садово—Асеновгрaд“: участък 1 от км 0+000 до км 0+215,

— рехабилитация на съществуващ общински път PDV 1190 „Катуница—Болярци—граница община Садово—Асеновград“, участък 2 от км 0+635 до км 3+415,

— рехабилитация на съществуващ общински път PDV 1190 „Катуница—Болярци—граница община Садово—Асеновград“, участък 3 от км 3+975 до км 9+475.

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия

Продължителност в дни: 720

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да

Идентификация на проекта:

Финансовите средства по настоящата обществена поръчка са осигурени по ДБФП № 16/07/02/0/00388 от 13.04.2018 г. с предмет „Рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръжения и принадлежностите

Раздел ІV: Процедура

IV.2)Административна информация

IV.2.1)Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка

Раздел V: Възлагане на поръчката/концесията

Поръчка №: 2

Наименование:

Извършване на строително-монтажни работи при изпълнение на проект „Рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръжения и принадлежностите към тях на територията на община Садово“

V.2)Възлагане на поръчката/концесията

V.2.1)Дата на сключване на договора/решението за възлагане на концесия:

08/04/2019

V.2.2)Информация относно оферти

Поръчката/концесията е възложена на група от икономически оператори: не

V.2.3)Име и адрес на изпълнителя/концесионера

Официално наименование: „Инфраструктурно строителство“ АД
Национален регистрационен номер: 203676249
Пощенски адрес: бул. „Симеоновско шосе“ № 85, буква З, вх. Б, ет. 5, офис 7
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: infrastructurno.stroitelstvo@gmail.com
Телефон: +359 28601472
Факс: +359 28601472

Изпълнителят/концесионерът е МСП: да

V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (към момента на сключване на договора;без да се включва ДДС)

Обща стойност на обществената поръчка: 5 330 966.74 BGN

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

Продължение на VII.2.1) „Описание на измененията“ и на VII.2.2) „Причини за изменението“:

По време на строителството са настъпили обстоятелства, налагащи за част от предвидените в проекта СМР да отпадне необходимостта от изпълнение, а за други да се яви такава от допълнителни количества с цел цялостното завършване на строежа и осигуряване на необходимите условия за безопасна експлоатация на пътя и прилежащата инфраструктура. Тези промени при изпълнението на строежа са обусловени от вписани в заповедната книга на строежа от изпълняващия авторски надзор, предписания — от заповед № 1 до № 11 включително, за изпълнението на строителството. Посочените нареждания на проектанта и мотивите за тяхната необходимост са допълнително изложени и обосновани в становище до възложителя от (изпълняващия строителен надзор на обекта. Посочените актуализации са непопадащи в обхвата на чл. 154, ал. 2 от ЗУТ и неналагащи изменение на инвестиционния проект. Същите следва да бъдат отразени като несъществени.

VI.4)Процедури по обжалване

VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация

VI.4.3)Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197 от ЗОП

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:

07/07/2020

Раздел VІI: Изменения по поръчката/концесията

VII.1)Описание на обществената поръчка след измененията

VII.1.1)Основен CPV код

45233000 Строителни работи по изпълнение на основа на пътна настилка и настилка на пътища

VII.1.2)Допълнителни CPV кодове

VII.1.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG421 Пловдив

Основно място на изпълнение:

Община Садово

VII.1.4)Описание на обществената поръчка:

Извършване на строително-монтажни работи при изпълнение на проект „Рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръжения и принадлежностите към тях на територията на община Садово“. Изпълнението на предмета на поръчката включва извършване на строително-монтажни работи на 3 подобекта:

— рехабилитация на съществуващ общински път PDV 1190 „Катуница—Болярци—граница община Садово—Асеновгрaд“: участък 1 от км 0+000 до км 0+215,

— рехабилитация на съществуващ общински път PDV 1190 „Катуница—Болярци—граница община Садово—Асеновград“, участък 2 от км 0+635 до км 3+415,

— рехабилитация на съществуващ общински път PDV 1190 „Катуница—Болярци—граница община Садово—Асеновград“, участък 3 от км 3+975 до км 9+475.

VII.1.5)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия

Продължителност в дни: 720

В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

VII.1.6)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (без да се включва ДДС)

Обща стойност на поръчката/обособената позиция/концесията: 5 325 502.33 BGN

VII.1.7)Име и адрес на изпълнителя/концесионера

Официално наименование: „Инфраструктурно строителство“ АД
Национален регистрационен номер: 203676249
Пощенски адрес: бул. „Симеоновско шосе“ № 85, буква З, вх. Б, ет. 5, офис 7
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: infrastructurno.stroitelstvo@gmail.com
Телефон: +359 28601472
Факс: +359 28601472

Изпълнителят/концесионерът е МСП: да

VII.2)Информация относно изменения

VII.2.1)Описание на измененията

Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):

Мотивите по отношение на основанието за изменение на договора съгласно чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП се изразяват в настъпили обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди и е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора, при липса на условия от определените в чл. 116, ал. 5 от ЗОП, като не се въвеждат изменения на условия, които биха привлекли допълнителни участници, поради ясните клаузи за изпълнение, определени в договора, липса на ползи за изпълнителя, без да се променя изпълнителят.

Инвестиционният проект, предвиждащ дейности по реконструкция и рехабилитация на пътните участъци, предмет на договора и на инвестиционния проект, е изготвен през 2016 г., а същинското строителство се извършва едва през 2019—2020 година.

VII.2.2)Причини за изменение

Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 43, параграф 1, буква в) от Директива 2014/23/ЕС, чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)

Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:

Мотивите по отношение на основанието за изменение на договора съгласно чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП се изразяват в настъпили обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди и е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора, при липса на условия от определените в чл. 116, ал. 5 от ЗОП, като не се въвеждат изменения на условия, които биха привлекли допълнителни участници, поради ясните клаузи за изпълнение, определени в договора, липса на ползи за изпълнителя, без да се променя изпълнителят.

Инвестиционният проект, предвиждащ дейности по реконструкция и рехабилитация на пътните участъци, предмет на договора и на инвестиционния проект, е изготвен през 2016 г., а същинското строителство се извършва едва през 2019—2020 година.

VII.2.3)Увеличение на цената

Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената, а също и средното равнище на инфлация във въпросната държава членка, в случая на Директива 2014/23/ЕС)

Стойност, без да се включва ДДС: 5 330 966.74 BGN

Обща стойност на поръчката след измененията

Стойност, без да се включва ДДС: 5 325 502.33 BGN

източник: TED
Препратка към обявлението

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments