319458-2020: България-Бургас: Строителен надзор по време на строителството

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси

Официално наименование: Община Бургас
Национален регистрационен номер: 000056814
Пощенски адрес: ул. „Александровска“ № 26
Град: Бургас
код NUTS: BG341 Бургас
Пощенски код: 8000
Държава: България
Лице за контакт: Даниела Георгиева Георгиева
Електронна поща: d.georgieva@burgas.bg
Телефон: +359 56907242
Факс: +359 56841996

Интернет адрес/и:

Основен адрес: https://www.burgas.bg/

Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/16058

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка

I.3)Комуникация

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/66868

Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/66868
I.4)Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.5)Основна дейност

Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка

II.1.1)Наименование:

Изпълнение на консултантски услуги в областта на проектирането и строителството на общински обекти по 7 обособени позиции

Референтен номер: 93-ОП20-49

II.1.2)Основен CPV код

71521000 Строителен надзор по време на строителството

II.1.3)Вид на поръчка

Услуги

II.1.4)Кратко описание:

Поръчката обхваща всички проекти и строежи за ново строителство, реконструкция, преустройство и основен ремонт, на които възложител по смисъла на чл. 161 от ЗУТ е Община Бургас и които стартират през срока на действие на сключените въз основа на настоящата обществена поръчка договори, включително до тяхното завършване.

За всеки конкретен строеж строит. надзор обхваща всички части (специалности) от проектната документация, като определяща роля има водещата специалност.

Изпълнителите ще осъществят услугите, предмет на настоящата обществена поръчка, след уведомяване от страна на възложителя за възникнала необходимост.

Възложителят не се задължава да възложи цялата прогнозна стойност и количество за 4-годишния период. Конкретните възлагания ще се осъществяват на база реалната необходимост от упражняване на услугата въз основа на одобрените обекти по капиталовата програма на Община Бургас за всяка конкретна година и одобрените за финансиране обекти по европейски и международни програми.

II.1.5)Прогнозна обща стойност

Стойност, без да се включва ДДС: 2 140 000.00 BGN

II.1.6)Информация относно обособените позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да

Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции

Максимален брой обособени позиции, които могат да бъдат възложени на един оферент: 1

II.2)Описание

II.2.1)Наименование:

Изготвяне на доклади за оценка съответствието на инвестиц. проекти с основните изисквания към строежите за всички видове строежи от първа до трета категория…

Обособена позиция №: 1

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

71521000 Строителен надзор по време на строителството

71530000 Строителни консултантски услуги

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG341 Бургас

Основно място на изпълнение:

Територията на община Бургас

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предмет на обособена позиция № 1 „Изготвяне на доклади за оценка съответствието на инвестиционните проекти с основните изисквания към строежите за всички видове строежи от първа до трета категория и обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ, и изготвяне на технически паспорт по чл. 176б, ал. 2 от ЗУТ на съществуващи обекти — общинска собственост“.

В обхвата на Обособена позиция 1 се включват следните дейности:

— извършване оценка на съответствието на инвестиционните проекти с основните изисквания към строежите от първа до трета категория в обхвата по чл. 142, ал. 5 от ЗУТ,

— извършване на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ, и изготвяне на технически паспорт по чл. 176б, ал. 2 от ЗУТ на съществуващи обекти.

Прогнозното количество на възлагания по сключения договор за срока на действието му са, както следва: изготвяне на доклади за оценка съответствието на общински проекти за всички видове строежи от първа до трета категория и обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ, и изготвяне на технически паспорт по чл. 176 б, ал. 2 от ЗУТ на съществуващи обекти — общинска собственост — 200 бр.

Във връзка с възможността, която чл. 114 от ЗОП предвижда, възложителят посочва, че към датата на откриване на процедурата няма осигурено финансиране.

Всяка от страните може да поиска писмено прекратяване на договора без предизвестие след изтичане на тримесечен срок от сключването му в случай на неосигурено финансиране.

Възложителят не се задължава да възложи цялата прогнозна стойност и количество за 4-годишния период. Конкретните възлагания ще се осъществяват на база реалната необходимост от упражняване на услугата въз основа на одобрените обекти по капиталовата програмата на Община Бургас за всяка конкретна година и одобрените за финансиране обекти по европейски и международни програми.

II.2.5)Критерии за възлагане

Критериите по-долу

Цена

II.2.6)Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС: 300 000.00 BGN

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци: 48

Тази поръчка подлежи на подновяване: не

II.2.10)Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11)Информация относно опциите

Опции: не

II.2.12)Информация относно електронни каталози

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

II.2.14)Допълнителна информация

II.2)Описание

II.2.1)Наименование:

Обособена позиция 2: “Упражняване на строителен надзор за строежи от първа до пета категория, на обекти за строителство и ремонт на пътища и улици и други от транспортната инфраструктура”.

Обособена позиция №: 2

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

71521000 Строителен надзор по време на строителството

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG341 Бургас

Основно място на изпълнение:

На територията на Община Бургас.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

В обхвата на Обособена позиция № 2 се включват следните дейности:

— упражняване на строителен надзор по време на строителството за строежи от първа до пета категория, по чл. 168 и чл. 169б от ЗУТ,

— изготвяне на технически паспорти за строежите по чл. 2, ал. 1, т. 1 и 3 в обхвата посочен в чл. 4 от НАРЕДБА № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите, издадена от Министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 7 от 23.01.2007 г,

— изготвяне на техническия паспорт за съществуващи водостоци, част от пътната и улична инфраструктура,

— изготвяне на техническия паспорт за съществуващи мостове, част от пътната и улична инфраструктура.

Прогнозното количество на възлагания по сключения договор за срока на действието му са, както следва: Упражняване на строителен надзор за строежи от първа до пета категория, на обекти за строителство и ремонт на пътища и улици и други от транспортната инфраструктура – 35 бр.

Във връзка с възможността, която чл. 114 от ЗОП предвижда, Възложителят посочва, че към датата на откриване на процедурата няма осигурено финансиране.

Всяка от страните може да поиска писмено прекратяване на договора, без предизвестие, след изтичане на тримесечен срок от сключването му, в случай на неосигурено финансиране.

Възложителят не се задължава да възложи цялата прогнозна стойност и количество за 4 – годишния период. Конкретните възлагания ще се осъществяват на база реалната необходимост от упражняване на услугата, въз основа на одобрените обекти по капиталовата програмата на Община Бургас за всяка конкретна година и одобрените за финансиране обекти по европейски и международни програми.

II.2.5)Критерии за възлагане

Критериите по-долу

Цена

II.2.6)Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС: 250 000.00 BGN

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци: 48

Тази поръчка подлежи на подновяване: не

II.2.10)Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11)Информация относно опциите

Опции: не

II.2.12)Информация относно електронни каталози

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

II.2.14)Допълнителна информация

II.2)Описание

II.2.1)Наименование:

Обособена позиция 3: “Упражняване на строителен надзор за строежи от първа до пета категория за строителство и ремонт на водоснабдителни,канализационни обекти, съоръженията към тях, както и …..”

Обособена позиция №: 3

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

71521000 Строителен надзор по време на строителството

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG341 Бургас

Основно място на изпълнение:

На територията на Община Бургас.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предмет: “Упражняване на строителен надзор за строежи от първа до пета категория за строителство и ремонт на водоснабдителни, канализационни обекти, съоръженията към тях, както и други хидротехнически обекти”.

В обхвата на Обособена позиция № 3: се включват следните дейности:

— упражняване на строителен надзор по време на строителството за строежи от първа до пета категория, по чл. 168 и чл. 169б от ЗУТ,

— изготвяне на технически паспорти за строежите по чл. 2, ал. 1, т. 1 и 3 в обхвата посочен в чл. 4 от НАРЕДБА № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите, издадена от Министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 7 от 23.01.2007 г.

Прогнозното количество на възлагания по сключения договор за срока на действието му са, както следва: Упражняване на строителен надзор за строежи от първа до пета категория за строителство и ремонт на водоснабдителни, канализационни обекти, съоръженията към тях както и други хидротехнически обекти – 50 бр.

Във връзка с възможността, която чл. 114 от ЗОП предвижда, Възложителят посочва, че към датата на откриване на процедурата няма осигурено финансиране.

Всяка от страните може да поиска писмено прекратяване на договора, без предизвестие, след изтичане на тримесечен срок от сключването му, в случай на неосигурено финансиране.

Възложителят не се задължава да възложи цялата прогнозна стойност и количество за 4 – годишния период. Конкретните възлагания ще се осъществяват на база реалната необходимост от упражняване на услугата, въз основа на одобрените обекти по капиталовата програмата на Община Бургас за всяка конкретна година и одобрените за финансиране обекти по европейски и международни програми.

II.2.5)Критерии за възлагане

Критериите по-долу

Цена

II.2.6)Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС: 240 000.00 BGN

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци: 48

Тази поръчка подлежи на подновяване: не

II.2.10)Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11)Информация относно опциите

Опции: не

II.2.12)Информация относно електронни каталози

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

II.2.14)Допълнителна информация

II.2)Описание

II.2.1)Наименование:

Обособена позиция 4: “Упражняване на строителен надзор за строежи от първа до пета категория за строителство и ремонт на обекти за изграждане на външно ел. захранване, улично осветление…..”

Обособена позиция №: 4

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

71521000 Строителен надзор по време на строителството

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG341 Бургас

Основно място на изпълнение:

На територията на Община Бургас

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предмет: “Упражняване на строителен надзор за строежи от първа до пета категория за строителство и ремонт на обекти за изграждане на външно ел. захранване, улично осветление, телекомуникационни системи и всички останали в областта на електроснабдяването и телекомуникациите”.

В обхвата на Обособена позиция № 4 се включват следните дейности:

— упражняване на строителен надзор по време на строителството за строежи от първа до пета категория, по чл. 168 и чл. 169б от ЗУТ,

— изготвяне на технически паспорти за строежите по чл. 2, ал. 1, т. 1 и 3 в обхвата посочен в чл. 4 от НАРЕДБА № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите, издадена от Министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 7 от 23.01.2007 г.

Прогнозното количество на възлагания по сключения договор за срока на действието му са, както следва: Упражняване на строителен надзор за строежи от първа до пета категория за строителство и ремонт на обекти за изграждане на външно ел. захранване, улично осветление, телекомуникационни системи и всички останали в областта на електроснабдяването и телекомуникациите 10 бр.

Във връзка с възможността, която чл. 114 от ЗОП предвижда, Възложителят посочва, че към датата на откриване на процедурата няма осигурено финансиране.

Всяка от страните може да поиска писмено прекратяване на договора, без предизвестие, след изтичане на тримесечен срок от сключването му, в случай на неосигурено финансиране.

Възложителят не се задължава да възложи цялата прогнозна стойност и количество за 4 – годишния период. Конкретните възлагания ще се осъществяват на база реалната необходимост от упражняване на услугата, въз основа на одобрените обекти по капиталовата програмата на Община Бургас за всяка конкретна година и одобрените за финансиране обекти по европейски и международни програми.

II.2.5)Критерии за възлагане

Критериите по-долу

Цена

II.2.6)Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС: 50 000.00 BGN

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци: 48

Тази поръчка подлежи на подновяване: не

II.2.10)Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11)Информация относно опциите

Опции: не

II.2.12)Информация относно електронни каталози

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

II.2.14)Допълнителна информация

II.2)Описание

II.2.1)Наименование:

Обособена позиция 5: “Упражняване на строителен надзор на строежи от първа до пета категория с изключение на обектите по чл. 14, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите на обекти от ……”

Обособена позиция №: 5

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

71521000 Строителен надзор по време на строителството

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG341 Бургас

Основно място на изпълнение:

На територията на Община Бургас

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предмет: “Упражняване на строителен надзор на строежи от първа до пета категория с изключение на обектите по чл. 14, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите на обекти от високото строителство и благоустрояване и озеленяване на прилежащия терен”.

В обхвата на Обособена позиция № 5 се включват следните дейности:

— упражняване на строителен надзор по време на строителството на общински строежи от първа до пета категория с изключение на обектите по чл. 14, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите, по чл. 168 и чл. 169б от ЗУТ,

— изготвяне на технически паспорти за строежите по чл. 2, ал. 1, т. 1 и 3 в обхвата посочен в чл. 4 от НАРЕДБА № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите, издадена от Министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 7 от 23.01.2007 г.

Прогнозното количество на възлагания по сключения договор за срока на действието му са, както следва: Упражняване на строителен надзор на строежи от първа до пета категория с изключение на обектите по чл. 14, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите на обекти от високото строителство и благоустрояване и озеленяване на прилежащия терен – 60 бр.

Във връзка с възможността, която чл. 114 от ЗОП предвижда, Възложителят посочва, че към датата на откриване на процедурата няма осигурено финансиране.

Всяка от страните може да поиска писмено прекратяване на договора, без предизвестие, след изтичане на тримесечен срок от сключването му, в случай на неосигурено финансиране.

Възложителят не се задължава да възложи цялата прогнозна стойност и количество за 4 – годишния период. Конкретните възлагания ще се осъществяват на база реалната необходимост от упражняване на услугата, въз основа на одобрените обекти по капиталовата програмата на Община Бургас за всяка конкретна година и одобрените за финансиране обекти по европейски и международни програми.

II.2.5)Критерии за възлагане

Критериите по-долу

Цена

II.2.6)Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС: 1 000 000.00 BGN

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци: 48

Тази поръчка подлежи на подновяване: не

II.2.10)Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11)Информация относно опциите

Опции: не

II.2.12)Информация относно електронни каталози

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

II.2.14)Допълнителна информация

II.2)Описание

II.2.1)Наименование:

Обособена позиция 6: “Упражняване на строителен надзор на строежи от първа до пета категория за благоустрояване на терени,укрепване на свлачища,диги и др.както и озеленяване на градски пространства.

Обособена позиция №: 6

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

71521000 Строителен надзор по време на строителството

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG341 Бургас

Основно място на изпълнение:

На територията на Община Бургас

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

В обхвата на Обособена позиция № 6 се включват следните дейности:

— упражняване на строителен надзор по време на строителството за строежи от първа до пета категория, по чл. 168 и чл. 169б от ЗУТ,

— изготвяне на технически паспорти за строежите по чл. 2, ал. 1, т. 1 и 3 в обхвата посочен в чл. 4 от НАРЕДБА № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите, издадена от Министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 7 от 23.01.2007 г.

Прогнозното количество на възлагания по сключения договор за срока на действието му са, както следва: Упражняване на строителен надзор на строежи от първа до пета категория за благоустрояване на терени, укрепване на свлачища, диги и др. както и озеленяване на градски пространства – 15 бр.

Във връзка с възможността, която чл. 114 от ЗОП предвижда, Възложителят посочва, че към датата на откриване на процедурата няма осигурено финансиране.

Всяка от страните може да поиска писмено прекратяване на договора, без предизвестие, след изтичане на тримесечен срок от сключването му, в случай на неосигурено финансиране.

Възложителят не се задължава да възложи цялата прогнозна стойност и количество за 4 – годишния период. Конкретните възлагания ще се осъществяват на база реалната необходимост от упражняване на услугата, въз основа на одобрените обекти по капиталовата програмата на Община Бургас за всяка конкретна година и одобрените за финансиране обекти по европейски и международни програми.

II.2.5)Критерии за възлагане

Критериите по-долу

Цена

II.2.6)Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС: 100 000.00 BGN

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци: 48

Тази поръчка подлежи на подновяване: не

II.2.10)Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11)Информация относно опциите

Опции: не

II.2.12)Информация относно електронни каталози

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

II.2.14)Допълнителна информация

II.2)Описание

II.2.1)Наименование:

Обособена позиция 7: “Изготвяне на Сертификат за проектни енергийни характеристики на нова сграда преди въвеждането й в експлоатация; Изготвяне на Оценка за съответствие на инвестиц. проект с…”

Обособена позиция №: 7

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

71530000 Строителни консултантски услуги

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG341 Бургас

Основно място на изпълнение:

На територията на Община Бургас

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предмет: “Изготвяне на Сертификат за проектни енергийни характеристики на нова сграда преди въвеждането й в експлоатация;

Изготвяне на Оценка за съответствие на инвестиционния проект с изискванията за енергийна ефективност за нови сгради, удостоверяваща извършена проверка на инвестиционния проект, преди да се издаде разрешение за строеж на сградата;

Изготвяне на Обследване за енергийна ефективност на сграда в експлоатация с извършване на техническа и икономическа оценка на мерките за повишаване на енергийната ефективност на сградата;

Изготвяне на Оценка на енергийни спестявания, доказващи действително постигнати спестявания на енергия в резултат на изпълнението на една или повече мерки за повишаване на енергийната ефективност в сградите;

Изготвяне на обследване за енергийна ефективност на система за външно изкуствено осветление;

Изготвяне на оценка на енергийните спестявания в система за външно изкуствено осветление”.

В обхвата на Обособена позиция № 7 се включват следните дейности:

— Изготвяне на Сертификат за проектни енергийни характеристики на нова сграда преди въвеждането й в експлоатация,

— Изготвяне на Оценка за съответствие на инвестиционния проект с изискванията за енергийна ефективност за нови сгради, удостоверяваща извършена проверка на инвестиционния проект, преди да се издаде разрешение за строеж на сградата,

— Изготвяне на Обследване за енергийна ефективност на сграда в експлоатация с извършване на техническа и икономическа оценка на мерките за повишаване на енергийната ефективност на сградата

— Изготвяне на Оценка на енергийни спестявания, доказващи действително постигнати спестявания на енергия в резултат на изпълнението на една или повече мерки за повишаване на енергийната ефективност в сградите,

— Изготвяне на обследване за енергийна ефективност на система за външно изкуствено осветление,

— Изготвяне на оценка на енергийните спестявания на система за външно изкуствено осветление.

Прогнозното количество на възлагания по сключения договор за срока на действието му са, както следва: Изготвяне на оценка по чл. 142, ал. 11 от ЗУТ за съответствие на инвестиционните проекти по чл. 169, ал. 1, т. 6 от ЗУТ; изготвяне сертификат за проектни енергийни характеристики на нова сграда преди въвеждане в експлоатация; извършване на обследване за енергийна ефективност на сграда в експлоатация и изготвяне на Оценка на енергийни спестявания – 100 бр.

Във връзка с възможността, която чл. 114 от ЗОП предвижда, Възложителят посочва, че към датата на откриване на процедурата няма осигурено финансиране.

Всяка от страните може да поиска писмено прекратяване на договора, без предизвестие, след изтичане на тримесечен срок от сключването му, в случай на неосигурено финансиране.

Възложителят не се задължава да възложи цялата прогнозна стойност и количество за 4 – годишния период. Конкретните възлагания ще се осъществяват на база реалната необходимост от упражняване на услугата, въз основа на одобрените обекти по капиталовата програмата на Община Бургас за всяка конкретна година и одобрените за финансиране обекти по европейски и международни програми.

II.2.5)Критерии за възлагане

Критериите по-долу

Цена

II.2.6)Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС: 200 000.00 BGN

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци: 48

Тази поръчка подлежи на подновяване: не

II.2.10)Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11)Информация относно опциите

Опции: не

II.2.12)Информация относно електронни каталози

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие

III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри

Списък и кратко описание на условията:

За обособени позиции от 1 до 6:

Участникът трябва да притежава валидно Удостоверение за упражняване на строителен надзор, издадено от началника на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), съобразно изискванията на Наредба № РД-02-20-25 от 03.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор.

*Относно обособена позиция 5: За упражняване на строителен надзор на строежи от първа до четвърта категория за обекти от високото строителство и благоустрояване и озеленяване на прилежащия терен, представляващи недвижими културни ценности, съгласно чл. 166 ал. 8 от ЗУТ консултантската дейност задължително се извършва с участието на лица, включени в регистъра по чл. 165 от Закона за културното наследство.

В тази връзка, потенциалният изпълнител, следва преди подписване на съответния договор, да представи документ, който да удостовери включването на експерт (включен в регистъра по чл. 165 от Закона за културното наследство) в списъка към Удостоверението си за извършване на дейностите, съгласно Наредба за условията и реда за издаване на удостоверения на консултанти за оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор.

— Доказване при подаване на офертата: Попълва се раздел А „Годност”, Част IV „Критерии за подбор” в Единният европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

*Преди сключване на договор за обществена поръчка, Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, доказване на обстоятелството, чрез Копие на валидно Удостоверение за упражняване на строителен надзор, издадено от началника на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) или еквивалент.

За обособена позиция 7:

Участниците следва да притежават правоспособност за извършване на услугата в обхвата на обособената позиция, а именно – да имат валидна регистрация в Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) – вписани в регистъра по чл. 44, ал. 1 ЗЕЕ.

Квалификацията на консултантите по енергийна ефективност следва да бъде на І ниво – да имат компетентност за извършване на дейностите по ал. 1 за всички категории сгради съгласно чл. 137, ал. 1 от Закона за устройство на територията и номенклатурата на видовете строежи по отделните категории, определена с наредбата по чл. 137, ал. 2 от Закона за устройство на територията.

— Доказване при подаване на офертата: Попълва се раздел А „Годност”, Част IV „Критерии за подбор” в Единният европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

*Преди сключване на договор за обществена поръчка, Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, доказване на обстоятелството чрез Заверено копие на Удостоверение от АУЕР за наличие на такава регистрация с посочване на номера в публичния регистър.

В случай, че участникът участва като обединение/консорциум, такова Удостоверение трябва да има всеки член на обединението/консорциума, който ще извършва строителен надзор. За чуждестранни лица условието, следва да се съобрази с чл. 49 от ЗОП.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние

Списък и кратко описание на критериите за подбор:

За всички обособени позиции:

Участниците следва да притежават застраховка за професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството по чл. 171 от ЗУТ за упражняване на строителен надзор.

За чуждестранни участници — еквивалентна застраховка с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката.

В случай че в офертата на участника е посочен екип от лица на граждански договори, които ще изпълняват дейностите по надзор, доказателство за наличие на застраховката по чл. 171 от ЗУТ се представя за всеки един от лицата поотделно.

Доказване при подаване на офертата:

Попълва се част IV „Критерии за подбор“, раздел Б „Икономическо и финансово състояние“ от ЕЕДОП.

*Преди сключване на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, за доказване на изискването, отнасящо се до икономическото и финансово състояние, да се представи валидна застраховка за професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството по чл. 171 от ЗУТ. Когато участват чуждестранни участници, същите представят копие на документ за наличие на еквивалентна застраховка с лимит, покриващ минимално изискуемата застрахователна сума по чл. 171 от ЗУТ.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

За всички обособени позиции:

Участниците следва да притежават застраховка за професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството по чл. 171 от ЗУТ за упражняване на строителен надзор.

III.1.3)Технически и професионални възможности

Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участниците следва да са изпълнили дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните три години от датата на подаване на офертата.

— Доказване при подаване на офертата: Попълва се съответното поле на Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел В: „Технически и професионални способности“ от ЕЕДОП.

*Преди сключване на договор за обществена поръчка,Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител: Списък на услугите,които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, декларирани в еЕЕДОП,с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга.

2. Участниците трябва да прилагат система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:20хх (или еквивалентен сертификат, издаден от органи, установени в други държави членки) с обхват, аналогичен с обхвата на поръчката (извършване на строителен надзор в проектирането и строителството).

— Доказване при подаване на офертата: При подаване на офертата, участникът попълва поле раздел Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление в Част IV: Критерии за подбор от ЕЕДОП, чрез посочване на препратка към публичния регистър, в случай, че същите не са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до съответната национална база данни – подробно описание на сертификата, в тази част номер, дата, валидност, издател, и др.

*Преди сключване на договор за обществена поръчка, Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител да представи: Копие на валиден сертификат, издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини.

Участникът, определен за изпълнител, трябва да разполага с валиден сертификат през целия срок на изпълнение на договора, а когато е приложимо да прилага еквивалентните мерки. В случай, че валидността изтича преди датата на завършване на строителството (ориентировъчно до края 2024 г.), следва да бъде представена декларация за подновяване на сертификата или представяне на нов сертификат.

Доказателствата за съответствие с критериите за подбор се представят преди сключване на договора.

По отношение на критериите за подбор, Възложителят не изисква документи, до които има достъп по служебен път или чрез публичен регистър, или могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки.

По отношение на критериите за подбор, Възложителят си запазва правото да извършва проверки. При установяване на несъответствие, участникът се отстранява от процедурата. Възложителят може да изисква допълнителни документи свързани с критериите за подбор, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгл. изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в документа за създаване на обединението.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участниците следва да са изпълнили дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните три години от датата на подаване на офертата.

*За дейност,с предмет,идентичен или сходен с предмета на поръчката, Възложителят ще приема:

Обособена позиция № 1: Дейности,свързани с изготвяне на доклади за оценка на съответствието, които да включват всеки един от видовете строежи,посочени в обособени позиции от 2 до 6, както и да са извършвали обследване за установяване на техническите характеристики на обекти, свързани с изискванията по чл.169,ал.1 и ал.3 ЗУТ и изготвяне на технически паспорт по чл. 176б,ал.2 от ЗУТ на съществуващи обекти.

Обособена позиция № 2: Дейности,свързани с упражняване на строителен надзор за строежи от първа до пета категория,на обекти за строителство и ремонт на пътища, улици и други от транспортната инфраструктура.

Обособена позиция № 3: Дейности по упражняване на строителен надзор за строежи от първа до четвърта категория за строителство и ремонт на водоснабдителни,канализационни обекти и съоръженията към тях, както и други хидротехнически обекти.

Обособена позиция № 4: Дейности по упражняване на строителен надзор за строежи от първа до четвърта категория за строителство и ремонт на обекти за изграждане на външно ел.захранване,улично осветление,телекомуникационни системи и всички останали в областта на електроснабдяването и телекомуникациите.

Обособена позиция № 5: Дейности по упражняване на строителен надзор за строежи от първа до четвърта категория на обекти от високото строителство и благоустрояване и озеленяване на прилежащия терен.

Обособена позиция № 6: Дейности по упражняване на строителен надзор на строежи от първа до четвърта категория за благоустрояване на терени, укрепване на свлачища, диги и др. както и озеленяване на градски пространства.

Обособена позиция № 7: Услуги по:

— изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционните проекти с изискванията на действащата нормативна уредба в техническия проект по част ЕЕ,

— изготвяне на сертификат за проектни енергийни характеристики на сграда преди въвеждане в експлоатация,

— изготвяне на Обследване за енергийна ефективност на сграда в експлоатация с извършване на техническа и икономическа оценка на мерките за повишаване на енергийната ефективност на сградата,

— изготвяне на Оценка на енергийни спестявания, доказващи действително постигнати спестявания на енергия в резултат на изпълнението на една или повече мерки за повишаване на енергийната ефективност в сградите,

— изготвяне на обследване за енергийна ефективност на система за външно изкуствено осветление,

— изготвяне на оценка на енергийните спестявания на система за външно изкуствено осветление.

Изискването за изпълнение на строителен надзор в проектирането и строителството е кумулативно!

2. Участниците трябва да прилагат система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:20хх (или еквивалентен сертификат, издаден от органи,установени в други държави членки) с обхват, аналогичен с обхвата на поръчката (извършване на строителен надзор в проектирането и строителството),издаден/и от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” или от друг национален орган, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация (European Cooperation for Accreditation) за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а,ал.2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.

Когато кандидатът или участникът е обединение, което не е юрид.лице, ЕЕДОП се подава от всеки от участниците в обединението.При необходимост от деклариране на обстоятелства, относими към обединението, ЕЕДОП се подава и за обединението. При участие на подизпълнители и/или трети лица изискванията се отнасят и за тях,съобр.вида и дела на тяхното участие.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки

III.2)Условия във връзка с поръчката

III.2.1)Информация относно определена професия

Изпълнението на поръчката е ограничено до определена професия

Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:

ЗУТ, ЗЕЕ, ЗКН

III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

За всички ОП:

1. За участника не следва да са налице обстоятелствата по чл. 54, чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 4 от ЗОП и чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС, освен ако не са приложими изключенията по чл. 4 от същия закон.

2. Гаранцията за изпълнение е в размер 3 % от стойността на договора без ДДС със срок на валидност минимум срока за изпълнение на договора, увеличен с 30 дни.

3. Условията, размерът и начинът на плащане са посочени в проекта на договор.

4. Възложителят сключва писмен договор с определения изпълнител по реда на чл. 112 от ЗОП. Съгласно чл. 67, ал. 6 от ЗОП преди сключване на договор участникът, избран за изпълнител, предоставя актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

5. При изпълнение на дейностите по договора участникът, избран за изпълнител, трябва да спазва приложимите норми и подзаконовите нормативни актове.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание

IV.1.1)Вид процедура

Открита процедура

IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки

IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

IV.1.6)Информация относно електронния търг

IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не

IV.2)Административна информация

IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура

IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

Дата: 10/08/2020

Местно време: 23:59

IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати

IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:

Български

IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7)Условия за отваряне на офертите

Дата: 11/08/2020

Местно време: 14:00

Място:

В системата

източник: TED
Препратка към обявлението

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments