319569-2020: България-Ловеч: Строителен надзор по време на строителството

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Правно основание:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси

Официално наименование: Община Ловеч
Национален регистрационен номер: 000291591
Пощенски адрес: ул. „Търговска“ № 22
Град: Ловеч
код NUTS: BG315 Ловеч
Пощенски код: 5500
Държава: България
Лице за контакт: инж. Таня Иванова
Електронна поща: lovechrsk@gmail.com
Телефон: +359 68-688251
Факс: +359 68-688280

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.lovech.bg/

Адрес на профила на купувача: https://mdt.lovech.bg/PCPSG/pages/viewprocurement.jsf?uuid=2f1367e9-3613-4c53-87fd-3b5df0f4e834

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка

I.4)Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.5)Основна дейност

Друга дейност: местно самоуправление

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка

II.1.1)Наименование:

Извършване на строителен надзор (съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ), изготвяне на технически паспорт и упражняване на инвеститорски контрол на строеж „Частично преустройство… Продължава в VI.3).

II.1.2)Основен CPV код

71521000 Строителен надзор по време на строителството

II.1.3)Вид на поръчка

Услуги

II.1.4)Кратко описание:

Предметът на поръчката е извършване на строителен надзор (съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ), изготвяне на технически паспорт и упражняване на инвеститорски контрол на строеж „Частично преустройство и пристрояване на съществуваща училищна сграда“, административен адрес на обекта: гр. Ловеч, ул. „Цар Шишман“ № 7, Профилирана езикова гимназия „Екзарх Йосиф I“ — Ловеч.

Поръчката не е разделена на обособени позиции.

II.1.6)Информация относно обособените позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не

II.2)Описание

II.2.1)Наименование:

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

71521000 Строителен надзор по време на строителството

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG315 Ловеч

Основно място на изпълнение:

град Ловеч

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на поръчката е извършване на строителен надзор (съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ), изготвяне на технически паспорт и упражняване на инвеститорски контрол на строеж „Частично преустройство и пристрояване на съществуваща училищна сграда“, административен адрес на обекта: гр. Ловеч, ул. „Цар Шишман“ № 7, Профилирана езикова гимназия „Екзарх Йосиф I“ — Ловеч.

II.2.5)Критерии за възлагане

Цена

II.2.11)Информация относно опциите

Опции: не

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание

IV.1.1)Вид процедура

Открита процедура

IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки

IV.1.6)Информация относно електронния търг

IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не

IV.2)Административна информация

IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура

IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Възложена е поръчка/обособена позиция: не

V.1)Информация относно невъзлагане

Поръчката/обособена позиция не е възложена

Други причини (прекратяване на процедурата)

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

Продължение от раздел II.1.1):… и пристрояване на съществуваща училищна сграда“, административен адрес на обекта: гр. Ловеч, ул. „Цар Шишман“ № 7, Профилирана езикова гимназия „Екзарх Йосиф I“ — Ловеч

VI.4)Процедури по обжалване

VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация

VI.4.3)Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197 от ЗОП

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:

06/07/2020

източник: TED
Препратка към обявлението

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments