319988-2020: България-Варна: Строителни и монтажни работи

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Строителство

Правно основание:

Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси

Официално наименование: „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД — МЕР Варна
Национален регистрационен номер: 1752013040115
Пощенски адрес: ул. „Оборище“ № 13А
Град: Варна
код NUTS: BG331 Варна
Пощенски код: 9000
Държава: България
Лице за контакт: Красимир Димитров — тел. +359 58655805
Електронна поща: kr.dimitrov@vn.eso.bg
Телефон: +359 58655805
Факс: +359 52609992

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.eso.bg/

Адрес на профила на купувача: https://webapps.eso.bg/zop_profile/

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка

I.6)Основна дейност

Електрическа енергия

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка

II.1.1)Наименование:

Изграждане фундаменти за командни шкафове, монтаж на контролни кабели и пусково-наладъчни работи в п/ст „Балчик“

Референтен номер: МЕР-ВН/2020/021

II.1.2)Основен CPV код

45000000 Строителни и монтажни работи

II.1.3)Вид на поръчка

Строителство

II.1.4)Кратко описание:

Предвижда се демонтаж на командни табла от командна зала.

Направа на стоманобетонни фундаменти с размери 1500/500 мм — 5 бр.

Доставка и монтаж на кабелни скари.

Доставка и полагане на контролни кабели от командна зала по кабелни скари в сградата и през съществуващата кабелно-канална мрежа от КРШ до КШ в ОРУ 110 kV.

Присъединяване на метални конструкции към заземителна инсталация.

Пусково-наладъчни работи и въвеждане в експлоатация на новомонтираните съоръжения.

II.1.6)Информация относно обособените позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не

II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС) (Съгласни ли сте да публикувате? да)

Стойност, без да се включва ДДС: 146 000.00 BGN

II.2)Описание

II.2.1)Наименование:

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

45000000 Строителни и монтажни работи

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG332 Добрич

Основно място на изпълнение:

Подстанция „Балчик“ се намира на територията на мрежови експлоатационен район (МЕР) Варна.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предвижда се демонтаж на командни табла от командна зала.

Направа на стоманобетонни фундаменти с размери 1500/500 мм — 5 бр.

Доставка и монтаж на кабелни скари.

Доставка и полагане на контролни кабели от командна зала по кабелни скари в сградата и през съществуващата кабелно-канална мрежа от КРШ до КШ в ОРУ 110 kV.

Присъединяване на метални конструкции към заземителна инсталация.

Пусково-наладъчни работи и въвеждане в експлоатация на новомонтираните съоръжения.

II.2.5)Критерии за възлагане

Цена

II.2.11)Информация относно опциите

Опции: не

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание

IV.1.1)Вид процедура

Открита процедура

IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки

Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение

IV.1.6)Информация относно електронния търг

IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не

IV.2)Административна информация

IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура

IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

IV.2.9)Информация за прекратяване на обявена процедура за конкурентно възлагане на поръчка под формата на периодично индикативно обявление

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: МЕР-ВН-ДОГ-42

Наименование:

„Изграждане фундаменти за командни шкафове, монтаж на контролни кабели и пусково-наладъчни работи в п/ст „Балчик“

Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2)Възлагане на поръчката

V.2.1)Дата на сключване на договора:

26/06/2020

V.2.2)Информация относно оферти

Брой на получените оферти: 4

Брой на офертите, постъпили от МСП: 4

Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0

Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0

Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не

V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя

Официално наименование: ДЗЗД П-СТ ВН
Национален регистрационен номер: 177378818
Пощенски адрес: с. Разбойна, община Търговище
Град: Търговище
код NUTS: BG334 Търговище
Пощенски код: 7707
Държава: България
Електронна поща: emu_ad@abv.bg
Телефон: +359 60163879
Факс: +359 6016459

Изпълнителят е МСП: да

V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС) (Съгласни ли сте да публикувате? да)

Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 146 000.00 BGN

Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 146 000.00 BGN

V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

V.2.6)Платена цена за покупки при благоприятни условия

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

VI.4)Процедури по обжалване

VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg/

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация

VI.4.3)Подаване на жалби

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:

06/07/2020

източник: TED
Препратка към обявлението

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments