320000-2020: България-София: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на подстанции

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Строителство

Правно основание:

Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси

Официално наименование: „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, МЕР София-град
Национален регистрационен номер: 1752013040100
Пощенски адрес: бул. „Симеоновско шосе“ № 156 А
Град: София
код NUTS: BG412 София
Пощенски код: 1434
Държава: България
Лице за контакт: Елисавета Миланова, тел. +359 29691390 — по процедурни въпроси, Бойко Данов, тел. +359 888950213 — по технически въпроси
Електронна поща: e.milanova@sfg.eso.bg
Телефон: +359 29691391
Факс: +359 29951337

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.eso.bg

Адрес на профила на купувача: https://webapps.eso.bg/zop_profile/

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка

I.6)Основна дейност

Електрическа енергия

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка

II.1.1)Наименование:

Ретрофит на КРУ 6 kV п/ст „Бухово“

Референтен номер: МЕР-СФГ/2020/018

II.1.2)Основен CPV код

45232220 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на подстанции

II.1.3)Вид на поръчка

Строителство

II.1.4)Кратко описание:

Предмета на поръчката ще се извърши на 2 етапа:

— първи етап — изготвяне на работен проект в обем на първична и вторична комутация на отделните типове присъединения СрН, план за безопасност и здраве и пожарна безопасност,

— втори етап — изпълнение на строително-монтажни работи (СМР), включително доставка на предвидените в работния проект материали и апаратура, изпълнение на всички демонтажни и монтажни работи, предвидени в работния проект по съответните части и въвеждане в експлоатация на КРУ СрН.

II.1.6)Информация относно обособените позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не

II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС) (Съгласни ли сте да публикувате? да)

Стойност, без да се включва ДДС: 29 841.05 BGN

II.2)Описание

II.2.1)Наименование:

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

45232220 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на подстанции

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG412 София

Основно място на изпълнение:

П/ст „Бухово“

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предмета на поръчката ще се извърши на 2 етапа:

— първи етап — изготвяне на работен проект в обем на първична и вторична комутация на отделните типове присъединения СрН, план за безопасност и здраве и пожарна безопасност,

— втори етап — изпълнение на строително-монтажни работи (СМР), включително доставка на предвидените в работния проект материали и апаратура, изпълнение на всички демонтажни и монтажни работи, предвидени в работния проект по съответните части и въвеждане в експлоатация на КРУ СрН.

II.2.5)Критерии за възлагане

Цена

II.2.11)Информация относно опциите

Опции: не

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание

IV.1.1)Вид процедура

Открита процедура

IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки

IV.1.6)Информация относно електронния търг

IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не

IV.2)Административна информация

IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура

IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

IV.2.9)Информация за прекратяване на обявена процедура за конкурентно възлагане на поръчка под формата на периодично индикативно обявление

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 16

Наименование:

Ретрофит на КРУ 6 kV в п/ст „Бухово“

Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2)Възлагане на поръчката

V.2.1)Дата на сключване на договора:

02/07/2020

V.2.2)Информация относно оферти

Брой на получените оферти: 4

Брой на офертите, постъпили от МСП: 4

Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0

Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0

Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не

V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя

Официално наименование: „Ел-Тест“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 130355047
Пощенски адрес: бул. „Президент Линкълн“ № 82 В
Град: София
код NUTS: BG412 София
Пощенски код: 1632
Държава: България
Електронна поща: office@el-test.com
Телефон: +359 28956-700
Факс: +359 28956-701

Изпълнителят е МСП: да

V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС) (Съгласни ли сте да публикувате? да)

Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 29 841.05 BGN

V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

V.2.6)Платена цена за покупки при благоприятни условия

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

VI.4)Процедури по обжалване

VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация

VI.4.3)Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

На основание чл. 197 ал. 7 от ЗОП решението подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от получаване на решението за определяне на изпълнител

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:

07/07/2020

източник: TED
Препратка към обявлението

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments