323731-2019: България-София: Готови храни за животни

1. Гаранцията обезпечаваща изпълнението на договора за обществена поръчка по всяка обособена позиция е 5 % (пет на сто) от стойността му без ДДС и се представя в една от следните форми: парична сума, банкова гаранция, или застраховка, която обезпечава изпълнението му чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Участникът, избран за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Условията и сроковете за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са уредени в договора. В случай, че възложителят реши да се възползва от предвидената опция по обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2, изпълнителят внася гаранция за изпълнение на допълнителното споразумение за опцията, която е 5 % (пет на сто) от стойността на допълнителното споразумение без ДДС.

2. Договорът за обществената поръчка по всяка обособена позиция се сключва за срок от 12 месеца от датата на подписване му. Изпълнението на договора е чрез периодични доставки със срок на доставка до 15 работни дни, считано от датата на подаване на писмена заявка до изпълнителя от страна на възложителя. Възложителят предвижда „опция за допълнителни количества“ в размер до 379 200 BGN без ДДС, в обем до 160 000 кг, за срок от 12 месеца — за об. поз. №1 и в размер до 24 600,00 BGN без ДДС, в обем до 10 000 кг, за срок от 12 месеца — за об. поз.№ 2. Възложителят може да реализира правото си на „опция за допълнителни количества“ в едномесечен срок преди изтичане на договора за обществена поръчка, чрез сключване с изпълнителя на допъл. споразумение към договора за възлагане на обществената поръчка по съответната об. позиция на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, със срок на 12 месеца от датата на подписване на доп. споразумение.

3. Възложителят ще отстранява от участие в процедурата участник, за който е налице някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 както и по чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 5 и чл. 107 от ЗОП и по чл. 3, т. 8, без да са налице изключенията по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, чл. 69 и по § 2, ал. 1 от ДР на ЗПКОНПИ във връзка с чл. 69 от ЗПКОНПИ, както и участник, който по какъвто и да е начин е включил някъде в офертата си извън плика „Предлагани ценови параметри“ елементи, свързани с предлаганата цена и/или части от нея.

4. Възложителят ще отстранява от участие в процедурата участник, чието предложение за изпълнение на поръчката не изпълнява всички или някое от изискванията на възложителя съгласно техническата спецификация, както и участник, чието ценово предложение за 1 килограм храна надвишава — по об. позиция № 1 — сумата от 2,37 BGN без ДДС, по об. позиция № 2 — сумата от 2,46 BGN без ДДС.

5. Обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 5 и чл. 107, т. 4 от ЗОП и по чл. 3, т. 8, без да са налице изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и по чл. 69 и по § 2, ал. 1 от ДР на ЗПКОНПИ във връзка с чл. 69 от ЗПКОНПИ се декларират в еЕДОП.

6. Участниците в процедурата представят документите в запечатана, непрозрачна и надписана опаковка съгласно изискванията на чл. 47, ал. 3 от ППЗОП, която съдържа документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т.1 от ППЗОП, опис на представените документи и отделен, запечатан, непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП — за всяка обособена позиция, за която участват.

7. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, се изисква копие от документа, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и правата и задълженията на участниците в обединението; разпределението на отговорността между членовете на обединението; дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението във връзка с настоящата обществена поръчка.

8. Преди сключване на договор за обществена поръчка, участникът избран за изпълнител, подава декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП.

източник: TED
Препратка към обявлението

Коментирай

1000
  Subscribe  
Notify of