324115-2019: България-София: Софтуерни пакети за създаване на документи, чертане, обработка на изображения, планиране и повишаване на ефективността

България-София: Софтуерни пакети за създаване на документи, чертане, обработка на изображения, планиране и повишаване на ефективността

2019/S 132-324115

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Доставки

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2019/S 123-299787)

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси

Технически университет — София
831917834
бул. „Св. Климент Охридски“ № 8, учебен блок 1, кабинет 1317 — деловодство
София
1000
България
Лице за контакт: Донка Симеонова — юрисконсулт, отдел ОП
Телефон: +359 29653906
Електронна поща: [email protected]
Факс: +359 28683215
код NUTS: BG411

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.tu-sofia.bg

Адрес на профила на купувача: https://zop.tu-sofia.bg/ZopProcedures/preview/225

I.1)Наименование и адреси

Институт по механика — БАН
000663718
ж.к. „Слатина“, ул. „Акад. Г. Бончев“ № 4, бл. 4
София
1113
България
Лице за контакт: Донка Симеонова — юрисконсулт, отдел ОП
Телефон: +359 29653906
Електронна поща: [email protected]
Факс: +359 28683215
код NUTS: BG411

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.imbm.bas.bg

Адрес на профила на купувача: www.tu-sofia.bg

I.1)Наименование и адреси

Институт по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика „Акад. А. Балевски“ — БАН
000662064
бул. „Шипченски проход“ № 67
София
1574
България
Лице за контакт: Донка Симеонова — юрисконсулт, отдел ОП
Телефон: +359 29653906
Електронна поща: [email protected]
Факс: +359 28683215
код NUTS: BG411

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.bas.bg

Адрес на профила на купувача: www.tu-sofia.bg

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка

II.1.1)Наименование:

Доставка на специализиран софтуер за нуждите на Технически университет — София, Институт по механика — БАН и Институт по металознание, съоръжения и… Продължава в раздел VII.2) „Допълнителна информация“.

II.1.2)Основен CPV код

48300000

II.1.3)Вид на поръчка

Доставки

II.1.4)Кратко описание:

Предметът на поръчката е доставка на специализиран софтуер за нуждите на Технически университет — София, Институт по механика — БАН и Институт по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика „Акад. А. Балевски“ — БАН по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014—2020 г. Поръчката цели доставка на лицензи за наличен специализиран софтуер — ANSYS Profesional NLS. Изпълнителят се задължава да осигурява на възложителя ъпдейти на софтуера/лицензите за срок от минимум 36 месеца, считано от датата на приемно-предавателния протокол за извършени доставка, инсталиране, конфигуриране и лицензиране на софтуерния продукт, подписан между представителите на изпълнителя и възложителя при условията на договора.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:

09/07/2019

VI.6)Препратка към оригиналното обявление

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне

VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление

Номер на раздел: IV.2.2)

Част от текста, която трябва да се промени: Срок за получаване на оферти

Вместо:

Дата: 08/08/2019

Местно време: 17:00

Да се чете:

Дата: 29/08/2019

Местно време: 17:00

Номер на раздел: IV.2.7)

Част от текста, която трябва да се промени: Условия за отваряне на офертите

Вместо:

Дата: 09/08/2019

Местно време: 10:00

Да се чете:

Дата: 30/08/2019

Местно време: 10:00

Номер на раздел: IV.2.6)

Част от текста, която трябва да се промени: Минимален срок, в който оферентът е обвързан от офертата

Вместо:

Продължителност в месеци: 6

Да се чете:

Офертата трябва да бъде валидна до 25.2.2020 г.

VII.2)Друга допълнителна информация:

Продължение от раздел II.1.1) „Наименование“:…технологии с Център по хидро- и аеродинамика „Акад. А. Балевски“ — БАН по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014—2020 г.

Информация за коригиране или добавяне в съответстващата тръжна документация.

За допълнителна информация, моля, направете справка със съответната тръжна документация.

източник: TED
Препратка към обявлението

Коментирай

1000
  Subscribe  
Notify of