324683-2019: България-Велинград: Строителен надзор

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка

I.4)Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.5)Основна дейност

Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка

II.1.1)Наименование:

Изготвяне на комплексни доклади за оценка на съответствие на технически проекти и строителен надзор по време на строителството на обекти: инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци и инсталация за компостиране на зелени отпадъци от общини Велинград и Ракитово

Референтен номер: 104324

II.1.2)Основен CPV код

71520000

II.1.3)Вид на поръчка

Услуги

II.1.4)Кратко описание:

Изготвяне на комплексни доклади за оценка на съответствие на технически проекти и строителен надзор по време на строителството на обекти: инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци и инсталация за компостиране на зелени отпадъци от общини Велинград и Ракитово, по процедура чрез директно предоставяне № BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда“ 2014—2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и държавния бюджет на Република БЪЛГАРИЯ, конкретен бенефициент Община Велинград — водеща община, и община партньор — Ракитово.

II.1.6)Информация относно обособените позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не

II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)

Стойност, без да се включва ДДС: 86 150.00 BGN

II.2)Описание

II.2.1)Наименование:

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

71520000

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG423

Основно място на изпълнение:

гр. Велинград

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Дейност 1 „Технически контрол при проектирането, включено в договора за инженеринг“:

— съгласуване и одобряване на идейните проекти по реда на ЗУТ,

— изготвяне на доклади за оценка на съответствието на инвестиционни проекти за двете инсталации във фаза технически проект, предмет на договора за инженеринг, включително оценка за съответствието за част „Конструктивна“ и за част „Енергийна ефективност“ по смисъла на чл. 142, ал. 10 и ал. 11 от ЗУТ на техническия проект.

Дейност 2 „Строителен надзор по време на изпълнението на строителството до приемането и въвеждането на обекта в експлоатация съгласно изискванията на ЗУТ и гарантиране прилагането на българските нормативни изисквания“.

Дейността включва и:

— изпълняване функцията на координатор по безопасност и здраве съгласно Наредба № 2 от 22.3.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при изпълнението на строително-монтажни работи,

— контрол по изпълнението на договора за изпълнение за СМР.

II.2.5)Критерии за възлагане

Критерий за качество – Име: организация на персонала, на който ще е възложено изпълнението на поръчката / Тежест: 60

Цена – Тежест: 40

II.2.11)Информация относно опциите

Опции: не

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да

Идентификация на проекта:

BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“, по приоритетна ос 2 „Отпадъци” на ОПОС

II.2.14)Допълнителна информация

Изготвяне на окончателен доклад за изпълнението на СМР.

Изготвяне на технически паспорти съгласно чл. 176а от ЗУТ и Наредба № 5/28.12.2006 г. за строежа или за съответната част от обекта, ако се извърши поетапно предаване на части от целия строителен договор.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание

IV.1.1)Вид процедура

Открита процедура

IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки

IV.1.6)Информация относно електронния търг

IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не

IV.2)Административна информация

IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура

IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 302

Наименование:

Договор

Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2)Възлагане на поръчката

V.2.1)Дата на сключване на договора:

20/03/2019

V.2.2)Информация относно оферти

Брой на получените оферти: 2

Брой на офертите, постъпили от МСП: 2

Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0

Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0

Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не

V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя

„Б.И.С. — Инженеринг“ ЕООД
130140030
ул. „Будапеща“ № 20, ет. 1, ателие 5
София
1000
България
Телефон: +359 29875423
Електронна поща: [email protected]
Факс: +359 29875423
код NUTS: BG411

Интернет адрес: www.bis.bg

Изпълнителят е МСП: да

V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 90 000.00 BGN

Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 86 150.00 BGN

V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

VI.4)Процедури по обжалване

VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29804070
Електронна поща: [email protected]
Факс: +359 29887315

Интернет адрес: www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация

VI.4.3)Подаване на жалби

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:

08/07/2019

източник: TED
Препратка към обявлението

Коментирай

1000
  Subscribe  
Notify of