325078-2019: България-Добрич: Услуги по почистване и възстановяване и подобни услуги

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси

Община Добричка
000852188
ул. „Независимост“ № 20
Добрич
9300
България
Лице за контакт: Атанас Пангаров
Телефон: +359 600889-233
Електронна поща: [email protected]
Факс: +359 600180
код NUTS: BG332

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.dobrichka.bg

Адрес на профила на купувача: http://www.dobrichka.bg/profile/admin/orders/O-11022019-269

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка

I.4)Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.5)Основна дейност

Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка

II.1.1)Наименование:

Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища в община Добричка и подготовка на пътищата за експлоатация при зимни условия през сезон 2019/2020 г. по 15 обособени позиции (ОП)

II.1.2)Основен CPV код

90600000

II.1.3)Вид на поръчка

Услуги

II.1.4)Кратко описание:

Зимно поддържане и снегопочистване се състои в: снегопочистване на пътищата до постигане на съответните степени и ниво на зимно поддържане и обезопасяване на пътищата срещу хлъзгане.

Подготовката на пътищата за експлоатация при зимни условия се състои в:

— извършване на дейности за отстраняване на повредите на настилката чрез запълване на пукнатини и изкърпване на дупките,

— полагане/освежаване на надлъжна пътна маркировка по пътищата,

— извършване на ремонтни работи по мостове и водостоци при възникване на необходимост,

— подравняване и профилиране на банкетите и почистване на храстите и самораслите дървета с диаметър до и над 15 см по банкетите и канавките.

Обемът на дейностите зависи от конкретните условия, но не може да надвишава определения финансов ресурс от 500 000 BGN.

II.1.6)Информация относно обособените позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да

II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)

Стойност, без да се включва ДДС: 344 886.00 BGN

II.2)Описание

II.2.1)Наименование:

Зимно поддържане и снегопочистване на маршрут № 6

Обособена позиция №: 6

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

90620000

90630000

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG332

Основно място на изпълнение:

Снегопочистване и опесъчаване в район с. Дончево

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Зимно поддържане: снегопочистване на пътищата до постигане на съответните степени и ниво на зимно поддържане и обезопасяване на пътищата срещу хлъзгане (опесъчаване) на маршрут № 1 — район с. Дончево:

1. Път DOB1071 /ІІ-97, ок. п. Добрич/—граница общ. (Добрич—Добричка)—Дончево—Опанец—Драганово от км 1+200 до км 10+300.

2. Път DOB2114 /DOB1071, Дончево—Опанец/—Богдан—граница общ. (Добричка—Добрич) от км 0+000 до км 5+800.

3. Път DOB3112 /DOB1071/ Дончево—Птицекомбинат Дончево от км 0+000 до км 2+300.

Обща дължина на маршрута — 17, 200 км.

II.2.5)Критерии за възлагане

Цена

II.2.11)Информация относно опциите

Опции: не

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

II.2.14)Допълнителна информация

II.2)Описание

II.2.1)Наименование:

Зимно поддържане и снегопочистване на маршрут № 9

Обособена позиция №: 9

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

90620000

90630000

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG332

Основно място на изпълнение:

Снегопочистване и опесъчаване в район с. Стефаново и район с. Батово

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Зимно поддържане: снегопочистване на пътищата до постигане на съответните степени и ниво на зимно поддържане и обезопасяване на пътищата срещу хлъзгане (опесъчаване) на маршрут № 9 — район с. Стефаново и район с. Батово:

1. Път DOB3102 /ІІ-29, Стожер—Добрич/—Стефаново от км 0+000 до км 3+100.

2. Път DOB3103 /ІІ-71, Добрич—Батово/ Славеево—Пчелино от км 0+000 до км 2+500.

3. Път DOB1107 /ІІ-71, Добрич—Батово/—Одърци—граница общ. (Добричка—Балчик)—Храброво—Бобовец—Стражица (DOB2004) от км 0+000 до км 3+500.

4. Път DOB3119 /ІІ-71/ Батово—Прилеп от км 0+000 до км 6+900.

5. Местен път № 69242.0.74 с. Стефаново от км 0+000 до км 1+225

Обща дължина на маршрута — 17, 225 км.

II.2.5)Критерии за възлагане

Цена

II.2.11)Информация относно опциите

Опции: не

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

II.2.14)Допълнителна информация

II.2)Описание

II.2.1)Наименование:

Подготовка на пътищата за експлоатация при зимни условия

Обособена позиция №: 15

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

45111220

45233141

45233252

77211300

77211500

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG332

Основно място на изпълнение:

Пътната мрежа/общински и местни пътища на община Добричка

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Извършване на дейности за:

— отстраняване на повредите на настилката чрез запълване на пукнатини и изкърпване на дупките,

— подравняване и профилиране на банкетите,

— полагане/освежаване на надлъжна пътна маркировка по пътищата,

— извършване на ремонтни работи по мостове и водостоци (при възникване на необходимост), и

— предприемане на мерки за улесняване на работите по зимното поддържане на пътищата като почистване на храстите и самораслите дървета с диаметър до и над 15 см в обхвата на пътя.

II.2.5)Критерии за възлагане

Цена

II.2.11)Информация относно опциите

Опции: не

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание

IV.1.1)Вид процедура

Открита процедура

IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки

IV.1.6)Информация относно електронния търг

IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не

IV.2)Административна информация

IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура

IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 38

Обособена позиция №: 6

Наименование:

Зимно поддържане и снегопочистване на маршрут № 6

Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2)Възлагане на поръчката

V.2.1)Дата на сключване на договора:

10/06/2019

V.2.2)Информация относно оферти

Брой на получените оферти: 1

Брой на офертите, постъпили от МСП: 1

Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0

Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0

Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не

V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя

„Яйца и птици — Зора“ АД
124031444
ул. „Първа“ № 2
с. Дончево
9354
България
Телефон: +359 625370
Електронна поща: [email protected]
Факс: +359 622766
код NUTS: BG332

Интернет адрес: www.zora-donchevobg.com

Изпълнителят е МСП: да

V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 22 432.00 BGN

Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 22 432.00 BGN

V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 40

Обособена позиция №: 9

Наименование:

Зимно поддържане и снегопочистване на маршрут № 9

Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2)Възлагане на поръчката

V.2.1)Дата на сключване на договора:

10/06/2019

V.2.2)Информация относно оферти

Брой на получените оферти: 1

Брой на офертите, постъпили от МСП: 1

Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0

Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0

Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не

V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя

ЕТ „Спиридон Спиридонов — Йоса“
834017893
Стопански двор
с. Одърци
9362
България
Телефон: +359 603540
Електронна поща: [email protected]
Факс: +359 603540
код NUTS: BG332

Интернет адрес: www.iosa

Изпълнителят е МСП: да

V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 22 454.00 BGN

Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 22 454.00 BGN

V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 39

Обособена позиция №: 15

Наименование:

Подготовка на пътищата за експлоатация при зимни условия

Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2)Възлагане на поръчката

V.2.1)Дата на сключване на договора:

10/06/2019

V.2.2)Информация относно оферти

Брой на получените оферти: 1

Брой на офертите, постъпили от МСП: 1

Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0

Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0

Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не

V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя

„Пътно строителство“ АД
124000579
ул. „Полковник Дрангов“ № 9
Добрич
9300
България
Телефон: +359 601441
Електронна поща: [email protected]
Факс: +359 601771
код NUTS: BG332

Интернет адрес: www.roadco-bg.com

Изпълнителят е МСП: да

V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 300 000.00 BGN

Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 300 000.00 BGN

V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

С решение № 413/19.4.2019 г. на основание чл. 22, ал. 1, т. 8 и чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП се прекратява обществената поръчка в частта за обособени позиции: ОП 1, ОП 2, ОП 3, ОП 4, ОП 5, ОП 7, ОП 8, ОП 10, ОП 11, ОП 12, ОП 13, ОП 14.

VI.4)Процедури по обжалване

VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: [email protected]
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация

VI.4.3)Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Обжалване по реда на чл. 199 от ЗОП в срока по чл. 197, ал. 1 от ЗОП

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:

08/07/2019

източник: TED
Препратка към обявлението

Коментирай

1000
  Subscribe  
Notify of