366839-2020: България-Благоевград: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на разпределителна отоплителна мрежа

Възлагане на поръчка без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз в случаите, изброени по-долу

С решение № РП-44/6.06.2019 г. на кмета на община Благоевград е обявена „открита“ процедура с предмет „Инженеринг — проектиране и СМР, на газификация и отоплителна инсталация на обекти от инвестиционната програма на територията на община Благоевград по обособени позиции:

— обособена позиция № 1 „Изграждане на газификация и отоплителна инсталация в ЦНСТ на ул „Катина и Никола Хайдукови“ № 83, гр. Благоевград“,

— обособена позиция № 2 „Преустройство на газова инсталация за добив на топла вода за битови нужди в Дом за стари хора „Света Петка“ с адрес ж.к. „Струмско“, гр. Благоевград“,

— обособена позиция № 3 „Изграждане на газификация и отоплителна инсталация в защитено жилище на ул. „Тодор Александров“ № 98“, гр. Благоевград“,

— обособена позиция № 4 „Изграждане на газификация в Регионален исторически музей — гр. Благоевград“,

— обособена позиция № 5 „Изграждане на газификация и отоплителна инсталация в 12 броя къщи в квартал „Вароша“, гр. Благоевград“,

— обособена позиция № 6: „Изграждане на газификация в Център за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград с адрес пл. „Мите Марков“, гр. Благоевград“.

С решение № ПП-00-14/12.08.2019 г. на кмета на община Благоевград на основание чл. 22, ал. 1, т. 1, т. 8 и чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП възложителят е прекратил „откритата“ процедура, тъй като представената оферта за участие от единствения участник „Онакс“ ООД е неподходяща.

Предвид горното и на основание чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП Община Благоевград обявява процедура на договаряне без предварително обявление, тъй като откритата процедура е прекратена на основание чл. 110, ал. 1, т. 2 и първоначално обявените условия не са съществено променени.

източник: TED
Препратка към обявлението

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

366839-2020: България-Благоевград: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на разпределителна отоплителна мрежа

Възлагане на поръчка без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз в случаите, изброени по-долу

С решение № РП-44/6.06.2019 г. на кмета на община Благоевград е обявена „открита“ процедура с предмет „Инженеринг — проектиране и СМР, на газификация и отоплителна инсталация на обекти от инвестиционната програма на територията на община Благоевград по обособени позиции:

— обособена позиция № 1 „Изграждане на газификация и отоплителна инсталация в ЦНСТ на ул „Катина и Никола Хайдукови“ № 83, гр. Благоевград“,

— обособена позиция № 2 „Преустройство на газова инсталация за добив на топла вода за битови нужди в Дом за стари хора „Света Петка“ с адрес ж.к. „Струмско“, гр. Благоевград“,

— обособена позиция № 3 „Изграждане на газификация и отоплителна инсталация в защитено жилище на ул. „Тодор Александров“ № 98“, гр. Благоевград“,

— обособена позиция № 4 „Изграждане на газификация в Регионален исторически музей — гр. Благоевград“,

— обособена позиция № 5 „Изграждане на газификация и отоплителна инсталация в 12 броя къщи в квартал „Вароша“, гр. Благоевград“,

— обособена позиция № 6: „Изграждане на газификация в Център за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград с адрес пл. „Мите Марков“, гр. Благоевград“.

С решение № ПП-00-14/12.08.2019 г. на кмета на община Благоевград на основание чл. 22, ал. 1, т. 1, т. 8 и чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП възложителят е прекратил „откритата“ процедура, тъй като представената оферта за участие от единствения участник „Онакс“ ООД е неподходяща.

Предвид горното и на основание чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП Община Благоевград обявява процедура на договаряне без предварително обявление, тъй като откритата процедура е прекратена на основание чл. 110, ал. 1, т. 2 и първоначално обявените условия не са съществено променени.

източник: TED
Препратка към обявлението

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments