366959-2020: България-Варна: Строителни и монтажни работи

Обявление за изменение

Изменение на поръчка/концесия през нейния срок на изпълнение

Правно основание:

Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси

Официално наименование: „Водоснабдяване и канализация — Варна“ ООД
Национален регистрационен номер: 103002253
Пощенски адрес: ул. „Прилеп“ № 33
Град: Варна
код NUTS: BG331 Варна
Пощенски код: 9010
Държава: България
Лице за контакт: Елка Николова — специалист „Обществени поръчки“
Електронна поща: [email protected]
Телефон: +359 52974270
Факс: +359 52500991

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://vikvarna.com/

Адрес на профила на купувача: http://94.190.184.42/ProcCenter/ZOP/PublicRegisterList?UnitID=1

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка

II.1.1)Наименование:

Извършване на строително-монтажни работи на сгради и съоръжения, стопанисвани от „Водоснабдяване и канализация — Варна“ ООД

II.1.2)Основен CPV код

45000000 Строителни и монтажни работи

II.1.3)Вид на поръчка

Строителство

II.2)Описание

II.2.1)Наименование:

Извършване на строително-монтажни работи на сгради и съоръжения, стопанисвани от „Водоснабдяване и канализация — Варна“ ООД

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG331 Варна

Основно място на изпълнение:

Територията на Варненска област

II.2.4)Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора:

Дейностите, предмет на поръчката, ще се възлагат в зависимост от нуждите на възложителя за срока на изпълнение на договора. Дейностите по изпълнение на поръчката ще започват след получаване на възлагателно писмо, в което ще бъдат определени видовете СМР, които трябва да се извършат, и конкретен обект.

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия

Продължителност в месеци: 48

В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава осем години:

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

Раздел ІV: Процедура

IV.2)Административна информация

IV.2.1)Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка

Раздел V: Възлагане на поръчката/концесията

Поръчка №: 39-2018

Наименование:

Извършване на строително-монтажни работи на сгради и съоръжения, стопанисвани от „Водоснабдяване и канализация — Варна“ ООД

V.2)Възлагане на поръчката/концесията

V.2.1)Дата на сключване на договора/решението за възлагане на концесия:

01/08/2018

V.2.2)Информация относно оферти

Поръчката/концесията е възложена на група от икономически оператори: не

V.2.3)Име и адрес на изпълнителя/концесионера

Официално наименование: „Поли Йорд“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 103951317
Пощенски адрес: ул. „Дебър“ № 58
Град: Варна
код NUTS: BG331 Варна
Пощенски код: 9000
Държава: България
Електронна поща: [email protected]
Телефон: +359 52605304
Факс: +359 52605304

Изпълнителят/концесионерът е МСП: да

V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (към момента на сключване на договора;без да се включва ДДС)

Обща стойност на обществената поръчка: 6 000 000.00 BGN

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

VI.4)Процедури по обжалване

VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: Бутан
Електронна поща: [email protected]
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация

VI.4.3)Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно член 197 от ЗОП

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:

31/07/2020

Раздел VІI: Изменения по поръчката/концесията

VII.1)Описание на обществената поръчка след измененията

VII.1.1)Основен CPV код

45000000 Строителни и монтажни работи

VII.1.2)Допълнителни CPV кодове

VII.1.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG331 Варна

Основно място на изпълнение:

Територията на варненска област

VII.1.4)Описание на обществената поръчка:

Дейностите, предмет на поръчката, ще се възлагат в зависимост от нуждите на възложителя за срока на изпълнение на договора. Дейностите по изпълнение на поръчката ще започват след получаване на възлагателно писмо, в което ще бъдат определени видовете СМР, които трябва да се извършат, и конкретен обект.

VII.1.5)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия

Продължителност в месеци: 6

В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава осем години:

VII.1.6)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (без да се включва ДДС)

Обща стойност на поръчката/обособената позиция/концесията: 600 000.00 BGN

VII.1.7)Име и адрес на изпълнителя/концесионера

Официално наименование: „Поли Йорд“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 103951317
Пощенски адрес: ул. „Дебър“ № 58
Град: Варна
код NUTS: BG331 Варна
Пощенски код: 9000
Държава: България
Електронна поща: [email protected]
Телефон: +359 52605304
Факс: +359 52605304

Изпълнителят/концесионерът е МСП: да

VII.2)Информация относно изменения

VII.2.1)Описание на измененията

Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):

На осн. чл. 116, ал. 1, т. 3 и т. 7 от ЗОП се изменя стойността по основния договор от 6 000 000 BGN без ДДС на 6 600 000 BGN без ДДС за срок до влизане в сила на нов договор с избран изпълнител по поръчка с предмет „Извършване на строително-монтажни работи на сгради и съоръжения, стопанисвани от „Водоснабдяване и канализация — Варна“ ООД“, УИН в РОП 00606-2020-0021

VII.2.2)Причини за изменение

Необходимост от допълнителни строителни работи, доставки или услуги от първоначалния изпълнител/концесионер (чл. 43, параграф 1, буква б) от Директива 2014/23/ЕС, чл. 72, параграф 1, буква б) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, буква 1, буква б) от Директива 2014/25/ЕС)

Описание на икономическите или техническите причини и на създаденото неудобство или удвояване на цената, възпрепятстващо промяната на изпълнителя:

Изчерпването на общата прогнозна стойност на договора преди изтичане на неговия срок се дължи на настъпването на непредвидените обстоятелства, описани в допълнително споразумение № 1, които възникнаха след сключването на договора и които не са предвидени при определяне на стойността на поръчката при нейното обявяване.

VII.2.3)Увеличение на цената

Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената, а също и средното равнище на инфлация във въпросната държава членка, в случая на Директива 2014/23/ЕС)

Стойност, без да се включва ДДС: 6 000 000.00 BGN

Обща стойност на поръчката след измененията

Стойност, без да се включва ДДС: 6 600 000.00 BGN

източник: TED
Препратка към обявлението

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

366959-2020: България-Варна: Строителни и монтажни работи

Обявление за изменение

Изменение на поръчка/концесия през нейния срок на изпълнение

Правно основание:

Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси

Официално наименование: „Водоснабдяване и канализация — Варна“ ООД
Национален регистрационен номер: 103002253
Пощенски адрес: ул. „Прилеп“ № 33
Град: Варна
код NUTS: BG331 Варна
Пощенски код: 9010
Държава: България
Лице за контакт: Елка Николова — специалист „Обществени поръчки“
Електронна поща: [email protected]
Телефон: +359 52974270
Факс: +359 52500991

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://vikvarna.com/

Адрес на профила на купувача: http://94.190.184.42/ProcCenter/ZOP/PublicRegisterList?UnitID=1

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка

II.1.1)Наименование:

Извършване на строително-монтажни работи на сгради и съоръжения, стопанисвани от „Водоснабдяване и канализация — Варна“ ООД

II.1.2)Основен CPV код

45000000 Строителни и монтажни работи

II.1.3)Вид на поръчка

Строителство

II.2)Описание

II.2.1)Наименование:

Извършване на строително-монтажни работи на сгради и съоръжения, стопанисвани от „Водоснабдяване и канализация — Варна“ ООД

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG331 Варна

Основно място на изпълнение:

Територията на Варненска област

II.2.4)Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора:

Дейностите, предмет на поръчката, ще се възлагат в зависимост от нуждите на възложителя за срока на изпълнение на договора. Дейностите по изпълнение на поръчката ще започват след получаване на възлагателно писмо, в което ще бъдат определени видовете СМР, които трябва да се извършат, и конкретен обект.

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия

Продължителност в месеци: 48

В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава осем години:

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

Раздел ІV: Процедура

IV.2)Административна информация

IV.2.1)Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка

Раздел V: Възлагане на поръчката/концесията

Поръчка №: 39-2018

Наименование:

Извършване на строително-монтажни работи на сгради и съоръжения, стопанисвани от „Водоснабдяване и канализация — Варна“ ООД

V.2)Възлагане на поръчката/концесията

V.2.1)Дата на сключване на договора/решението за възлагане на концесия:

01/08/2018

V.2.2)Информация относно оферти

Поръчката/концесията е възложена на група от икономически оператори: не

V.2.3)Име и адрес на изпълнителя/концесионера

Официално наименование: „Поли Йорд“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 103951317
Пощенски адрес: ул. „Дебър“ № 58
Град: Варна
код NUTS: BG331 Варна
Пощенски код: 9000
Държава: България
Електронна поща: [email protected]
Телефон: +359 52605304
Факс: +359 52605304

Изпълнителят/концесионерът е МСП: да

V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (към момента на сключване на договора;без да се включва ДДС)

Обща стойност на обществената поръчка: 6 000 000.00 BGN

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

VI.4)Процедури по обжалване

VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: Бутан
Електронна поща: [email protected]
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация

VI.4.3)Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно член 197 от ЗОП

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:

31/07/2020

Раздел VІI: Изменения по поръчката/концесията

VII.1)Описание на обществената поръчка след измененията

VII.1.1)Основен CPV код

45000000 Строителни и монтажни работи

VII.1.2)Допълнителни CPV кодове

VII.1.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG331 Варна

Основно място на изпълнение:

Територията на варненска област

VII.1.4)Описание на обществената поръчка:

Дейностите, предмет на поръчката, ще се възлагат в зависимост от нуждите на възложителя за срока на изпълнение на договора. Дейностите по изпълнение на поръчката ще започват след получаване на възлагателно писмо, в което ще бъдат определени видовете СМР, които трябва да се извършат, и конкретен обект.

VII.1.5)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия

Продължителност в месеци: 6

В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава осем години:

VII.1.6)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (без да се включва ДДС)

Обща стойност на поръчката/обособената позиция/концесията: 600 000.00 BGN

VII.1.7)Име и адрес на изпълнителя/концесионера

Официално наименование: „Поли Йорд“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 103951317
Пощенски адрес: ул. „Дебър“ № 58
Град: Варна
код NUTS: BG331 Варна
Пощенски код: 9000
Държава: България
Електронна поща: [email protected]
Телефон: +359 52605304
Факс: +359 52605304

Изпълнителят/концесионерът е МСП: да

VII.2)Информация относно изменения

VII.2.1)Описание на измененията

Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):

На осн. чл. 116, ал. 1, т. 3 и т. 7 от ЗОП се изменя стойността по основния договор от 6 000 000 BGN без ДДС на 6 600 000 BGN без ДДС за срок до влизане в сила на нов договор с избран изпълнител по поръчка с предмет „Извършване на строително-монтажни работи на сгради и съоръжения, стопанисвани от „Водоснабдяване и канализация — Варна“ ООД“, УИН в РОП 00606-2020-0021

VII.2.2)Причини за изменение

Необходимост от допълнителни строителни работи, доставки или услуги от първоначалния изпълнител/концесионер (чл. 43, параграф 1, буква б) от Директива 2014/23/ЕС, чл. 72, параграф 1, буква б) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, буква 1, буква б) от Директива 2014/25/ЕС)

Описание на икономическите или техническите причини и на създаденото неудобство или удвояване на цената, възпрепятстващо промяната на изпълнителя:

Изчерпването на общата прогнозна стойност на договора преди изтичане на неговия срок се дължи на настъпването на непредвидените обстоятелства, описани в допълнително споразумение № 1, които възникнаха след сключването на договора и които не са предвидени при определяне на стойността на поръчката при нейното обявяване.

VII.2.3)Увеличение на цената

Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената, а също и средното равнище на инфлация във въпросната държава членка, в случая на Директива 2014/23/ЕС)

Стойност, без да се включва ДДС: 6 000 000.00 BGN

Обща стойност на поръчката след измененията

Стойност, без да се включва ДДС: 6 600 000.00 BGN

източник: TED
Препратка към обявлението

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments