368837-2020: България-Пловдив: Машини, използвани в офиса

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:

Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси

Официално наименование: „ЕВН Електроразпределение“ ЕАД
Национален регистрационен номер: 115552190
Пощенски адрес: ул. „Христо Г. Данов“ № 37
Град: Пловдив
код NUTS: BG421 Пловдив
Пощенски код: 4000
Държава: България
Лице за контакт: Добромир Алексов — търговски въпроси; Никола Дечев — технически въпроси
Електронна поща: [email protected]
Телефон: +359 32304154/+359 32302808
Факс: +359 32278502

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.elyug.bg

Адрес на профила на купувача: https://old.evn.bg/Za-nas/BuyersProfile.aspx

I.1)Наименование и адреси

Официално наименование: „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД
Национален регистрационен номер: 123526430
Пощенски адрес: ул. „Христо Г. Данов“ № 37
Град: Пловдив
код NUTS: BG421 Пловдив
Пощенски код: 4000
Държава: България
Лице за контакт: Добромир Алексов — търговски въпроси; Никола Дечев — технически въпроси
Електронна поща: [email protected]
Телефон: +359 32304154/+359 32302808
Факс: +359 32278502

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.evn.bg

Адрес на профила на купувача: https://old.evn.bg/Za-nas/BuyersProfile.aspx

I.1)Наименование и адреси

Официално наименование: „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД
Национален регистрационен номер: 115016602
Пощенски адрес: ул. „Христо Г. Данов“ № 37
Град: Пловдив
код NUTS: BG421 Пловдив
Пощенски код: 4000
Държава: България
Лице за контакт: Добромир Алексов — търговски въпроси; Никола Дечев — технически въпроси
Електронна поща: [email protected]
Телефон: +359 32304154/+359 32302808
Факс: +359 32278502

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.evn.bg

Адрес на профила на купувача: https://old.evn.bg/Za-nas/BuyersProfile.aspx

I.1)Наименование и адреси

Официално наименование: „ЕВН Център за услуги“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 200530627
Пощенски адрес: ул. „Христо Г. Данов“ № 37
Град: Пловдив
код NUTS: BG421 Пловдив
Пощенски код: 4000
Държава: България
Лице за контакт: Добромир Алексов — търговски въпроси; Никола Дечев — технически въпроси
Електронна поща: [email protected]
Телефон: +359 32304154/+359 32302808
Факс: +359 32278502

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.evn.bg

Адрес на профила на купувача: https://old.evn.bg/Za-nas/BuyersProfile.aspx

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка

Поръчката обхваща съвместно възлагане

I.6)Основна дейност

Електрическа енергия

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка

II.1.1)Наименование:

Доставка, монтаж и инсталация на мултифункционално, пълноцветно печатащо устройство формат А3, софтуерно решение за сигурен печат и прилежаща поддръжка

Референтен номер: 316-ЕР-19-Сi-Д-З

II.1.2)Основен CPV код

30123000 Машини, използвани в офиса

II.1.3)Вид на поръчка

Доставки

II.1.4)Кратко описание:

Доставка, монтаж и инсталация на мултифункционално, пълноцветно печатащо устройство формат А3, софтуерно решение за сигурен печат и прилежаща поддръжка.

Общият обем на устройствата, част от предмета на поръчката, е до 183 броя. Същото е предназначено за нуждите на „Електроразпределение Юг“ ЕАД, „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД, „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД, „ЕВН Център за услуги“ ЕООД.

II.1.6)Информация относно обособените позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не

II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС) (Съгласни ли сте да публикувате? да)

Стойност, без да се включва ДДС: 1 599 972.00 BGN

II.2)Описание

II.2.1)Наименование:

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

30123000 Машини, използвани в офиса

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG421 Пловдив

Основно място на изпълнение:

На територията на Република БЪЛГАРИЯ, в конкретни обекти с точен адрес, посочен в документацията на поръчката

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка, монтаж и инсталация на мултифункционално, пълноцветно печатащо устройство формат А3, софтуерно решение за сигурен печат и прилежаща поддръжка.

Общият обем на устройствата, част от предмета на поръчката, е до 183 броя. Същото е предназначено за нуждите на „Електроразпределение Юг“ ЕАД, „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД, „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД, „ЕВН Център за услуги“ ЕООД.

II.2.5)Критерии за възлагане

Цена

II.2.11)Информация относно опциите

Опции: не

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание

IV.1.1)Вид процедура

Процедура на договаряне с предварителна покана за участие в състезателна процедура

IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки

IV.1.6)Информация относно електронния търг

IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не

IV.2)Административна информация

IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура

IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

IV.2.9)Информация за прекратяване на обявена процедура за конкурентно възлагане на поръчка под формата на периодично индикативно обявление

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 4600005569

Наименование:

„Електроразпределение Юг“ ЕАД — доставка, монтаж и инсталация на мултифункционално, пълноцветно печатащо устройство формат А3, софтуерно решение за сигурен печат и прилежаща поддръжка

Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2)Възлагане на поръчката

V.2.1)Дата на сключване на договора:

10/07/2020

V.2.2)Информация относно оферти

Брой на получените оферти: 4

Брой на офертите, постъпили от МСП: 0

Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0

Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0

Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не

V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя

Официално наименование: „Мениджмънт бизнес машин“ ООД
Национален регистрационен номер: 000708921
Пощенски адрес: район „Триадица“, бул. „Витоша“ № 146, вх. Б, ет. 5
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: [email protected]
Телефон: +359 28051715
Факс: +359 28051717

Интернет адрес: https://mbm-bg.com

Изпълнителят е МСП: не

V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС) (Съгласни ли сте да публикувате? да)

Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 1 031 676.00 BGN

V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

V.2.6)Платена цена за покупки при благоприятни условия

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 4600005566

Наименование:

„ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД — доставка, монтаж и инсталация на мултифункционално, пълноцветно печатащо устройство формат А3, софтуерно решение за сигурен печат и прилежаща поддръжка

Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2)Възлагане на поръчката

V.2.1)Дата на сключване на договора:

10/07/2020

V.2.2)Информация относно оферти

Брой на получените оферти: 4

Брой на офертите, постъпили от МСП: 0

Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0

Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0

Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не

V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя

Официално наименование: „Мениджмънт бизнес машин“ ООД
Национален регистрационен номер: 000708921
Пощенски адрес: район „Триадица“, бул. „Витоша“ № 146, вх. Б, ет. 5
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: [email protected]
Телефон: +359 28051715
Факс: +359 28051717

Интернет адрес: https://mbm-bg.com

Изпълнителят е МСП: не

V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС) (Съгласни ли сте да публикувате? да)

Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 332 235.00 BGN

V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

V.2.6)Платена цена за покупки при благоприятни условия

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 4600005565

Наименование:

„ЕВН България Топлофикация“ ЕАД — доставка, монтаж и инсталация на мултифункционално, пълноцветно печатащо устройство формат А3, софтуерно решение за сигурен печат и прилежаща поддръжка

Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2)Възлагане на поръчката

V.2.1)Дата на сключване на договора:

10/07/2020

V.2.2)Информация относно оферти

Брой на получените оферти: 4

Брой на офертите, постъпили от МСП: 0

Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0

Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0

Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не

V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя

Официално наименование: „Мениджмънт бизнес машин“ ООД
Национален регистрационен номер: 000708921
Пощенски адрес: район „Триадица“, бул. „Витоша“ № 146, вх. Б, ет. 5
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: [email protected]
Телефон: +359 28051715
Факс: +359 28051717

Интернет адрес: https://mbm-bg.com

Изпълнителят е МСП: не

V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС) (Съгласни ли сте да публикувате? да)

Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 113 659.00 BGN

V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

V.2.6)Платена цена за покупки при благоприятни условия

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 4600005567

Наименование:

„ЕВН Център за услуги“ ЕООД — доставка, монтаж и инсталация на мултифункционално, пълноцветно печатащо устройство формат А3, софтуерно решение за сигурен печат и прилежаща поддръжка

Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2)Възлагане на поръчката

V.2.1)Дата на сключване на договора:

10/07/2020

V.2.2)Информация относно оферти

Брой на получените оферти: 4

Брой на офертите, постъпили от МСП: 0

Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0

Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0

Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не

V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя

Официално наименование: „Мениджмънт бизнес машин“ ООД
Национален регистрационен номер: 000708921
Пощенски адрес: район „Триадица“, бул. „Витоша“ № 146, вх. Б, ет. 5
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: [email protected]
Телефон: +359 28051715
Факс: +359 28051717

Интернет адрес: https://mbm-bg.com

Изпълнителят е МСП: не

V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС) (Съгласни ли сте да публикувате? да)

Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 122 402.00 BGN

V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

V.2.6)Платена цена за покупки при благоприятни условия

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

VI.4)Процедури по обжалване

VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: [email protected]
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация

VI.4.3)Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно разпоредбите на ЗОП

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:

31/07/2020

източник: TED
Препратка към обявлението

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments