442749-2018: България-Две могили: Дребно офис оборудване

Участник в процедура за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява доставки съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.

От участие в обществената поръчка се отстранява участник, за който е налице, което и да е от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6 и т. 7 от Закона за обществените поръчки.

Важно!!! Съгласно чл. 67, ал. 4 от ЗОП във връзка с § 29, т. 5, б. „а“ от преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, в сила от 1.4.2018 г., ЕЕДОП се представя задължително в електронен вид. Задължението за електронно представяне на ЕЕДОП влиза в сила на посочената дата, независимо кога е стартирала процедурата за възлагане на обществената поръчка (Методическо указание на АОП с изх. № МУ-4 от 2.3.2018 г.).

1. Опис на представените документи — образец № 1.

2. Електронен единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП) за участника в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо — еЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко трето лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката. При участник обединение еЕЕДОП се представя и за обединението участник.

3. Копие на договора за обединение при участник обединение.

4. Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата (в случай че офертата не е подписана от законен представител).

5. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор за съответната обособена позиция (образец № 3).

6. Декларация за срок на валидност на офертата (образец № 4).

7. Декларация по чл. 101, ал. 11 от ЗОП (образец № 5).

8. Предложение за изпълнение на поръчката — образец № 6, в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя.

9. Ценовото предложение трябва да включва попълнен и подписан образец № 7.

източник: TED
Препратка към обявлението

Коментирай

1000
  Subscribe  
Notify of