442876-2018: България-София: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси

Столична община — район „Красно село“
0006963270526
бул. „Цар Борис ІІІ“ № 124
София
1612
България
Лице за контакт: Любомир Миладинов
Телефон: +359 28951156
Електронна поща: [email protected]
Факс: +359 28951172
код NUTS: BG411

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.krasnoselo.net

Адрес на профила на купувача: http://krasnoselo.net/content.php?cntid=181

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка

I.4)Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.5)Основна дейност

Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка

II.1.1)Наименование:

„Доставка на хранителни стоки на едро за нуждите на детските заведения и детската кухня на територията на район „Красно село“

II.1.2)Основен CPV код

15000000

II.1.3)Вид на поръчка

Доставки

II.1.4)Кратко описание:

„Доставка на хранителни стоки на едро за нуждите на детските заведения и детската кухня на територията на район „Красно село“.

II.1.6)Информация относно обособените позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не

II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)

Стойност, без да се включва ДДС: 3 925 735.73 BGN

II.2)Описание

II.2.1)Наименование:

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

15000000

15100000

15200000

15300000

15400000

15500000

15600000

15800000

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG411

Основно място на изпълнение:

Детските заведения и детската кухня на територията на район „Красно село“

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

„Доставка на хранителни стоки на едро за нуждите на детските заведения и детската кухня на територията на район „Красно село“ съгласно техническа спецификация

II.2.5)Критерии за възлагане

Критерий за качество – Име: Мерки за осигуряване на превантивен контрол за безопасността и съответствието на хранителни продукти при изпълнение предмета на поръчката / Тежест: 50

Цена – Тежест: 50

II.2.11)Информация относно опциите

Опции: да

Описание на опциите:

При условие че възложителят своевременно е открил обществена поръчка с аналогичен предмет, съобразявайки законовоустановените срокове за обжалването ѝ, но към момента на изтичане на срока на настоящия договор процедурата не е приключила с влязло в сила решение за избор на изпълнител при изпълнение на изискванията на чл. 116 от ЗОП, то възложителят си запазва правото да удължи срока на договора.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание

IV.1.1)Вид процедура

Открита процедура

IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки

IV.1.6)Информация относно електронния търг

IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не

IV.2)Административна информация

IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура

IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: ДГ55-27

Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2)Възлагане на поръчката

V.2.1)Дата на сключване на договора:

01/10/2018

V.2.2)Информация относно оферти

Брой на получените оферти: 2

Брой на офертите, постъпили от МСП: 0

Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0

Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0

Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не

V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя

„Панда ИП“ ЕООД
131318482
бул. „Професор Цветан Лазаров“ № 33, ет. 3, ап. 10
София
1592
България
Телефон: +359 29787028
Електронна поща: [email protected]
Факс: +359 29787028
код NUTS: BG411

Изпълнителят е МСП: не

V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 3 988 000.00 BGN

Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 3 925 735.73 BGN

V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

VI.4)Процедури по обжалване

VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: [email protected]
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация

VI.4.3)Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197 от ЗОП

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:

08/10/2018

източник: TED
Препратка към обявлението

Коментирай

1000
  Subscribe  
Notify of