442891-2018: България-Варна: Телевизионни и радиоприемници и устройства за запис или възпроизвеждане на звук или образ

Доставка, монтаж/инсталиране, въвеждане в експлоатация, гаранц. поддръжка на уст-ва за комп. информационна и комуникационна с-ма, вкл-щи:

— компютърна техника, видео, мрежово и комуникационно оборудване,

— доставка софтуерни продукти и лицензи за работа,

— удължаване на хардуерна и софтуерна поддръжка на налично оборудване.

Количеството и видът на доставките или услугите се определя от възложителя в зависимост от конкретните му потребности и финансова обезпеченост. Посочените в КСС, образец № 5.1, количества са прогнозни и възложителят си запазва правото да увеличи или намали посочените обеми, включително и да заявява продукти, които не са вкл. в ТС.

Общо к-во:

— оборудване за видеоконференция — 267 бр.,

— допълн. видеооборудване — 1 441 бр.,

— дисплеи — 118 бр.,

— комп. конфигурации и МФУ — 1 809 бр.,

— непрекъсваеми токозахранващи източници — 24 бр.,

— мултимедия (проектори, интракт. дъски и екрани) — 119 бр.,

— аксесоари — 438 бр., и

— налично оборудване гар. поддръжка — 85 бр.

източник: TED
Препратка към обявлението

Коментирай

1000
  Subscribe  
Notify of