442964-2018: България-Добрич: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка

I.4)Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.5)Основна дейност

Образование

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка

II.1.1)Наименование:

С предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж, ДПЛД с. Опанец, обществена трапезария за потребители по проект „Осигуряване на топъл обяд 2016—2020 година“ по О

Референтен номер: 00159

II.1.2)Основен CPV код

15000000

II.1.3)Вид на поръчка

Доставки

II.1.4)Кратко описание:

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж, ДПЛД с.жОпанец,жобществена трапезария за потребителите на проект „Осигуряване на топъл обяд 2016—2020“, детски градини на територията на Община Добричка“. Срок и място за изпълнение на поръчката:

Периодичните доставки на хранителните продукти, предмет на поръчката, следва да бъдат извършени съгласно Техническата спецификация, предоставена от възложителя и офертата на избрания изпълнител в следните обекти: Домашен социален патронаж и Обществена трапезария в селата: Паскалево, Овчарово, Божурово, Житница, Ведрина, Владимирово, Стожер, Победа, Методиево, Смолница, Ст. Караджа, Дончево, Карапелит, Дом за пълнолетни лица с деменция с. Опанец, 30 броя Детски градини на територията на община Добричка. Максималния срок за изпълнение на дейностите по настоящата обществена поръчка е 3 (три) години от датата на сключване на договора.

Обществената поръчка включва 7 (седем) описани в документацията.

II.1.6)Информация относно обособените позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да

II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)

Стойност, без да се включва ДДС: 1 000 000.00 BGN

II.2)Описание

II.2.1)Наименование:

Хляб, тестени и пресни сладкарски изделия

Обособена позиция №: 1

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

15810000

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG332

Основно място на изпълнение:

Домашен социален патронаж — 13 села, ДПЛД с. Опанец, обществена трапезария, и 30 бр. детски градина на територията на Община Добричка.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Ежедневна доставка на хляб и пресни тестени изделия до франко складовете на социалните заведения, съгласно техническата спецификация на възложителя.

II.2.5)Критерии за възлагане

Цена

II.2.11)Информация относно опциите

Опции: не

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да

Идентификация на проекта:

Осигуряване на топъл обяд 2016-2020 по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане

II.2.14)Допълнителна информация

За финансирането на възложената поръчка ще се използват средства от държавния бюджет и по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане.

II.2)Описание

II.2.1)Наименование:

Риба, рибни продукти и други морски продукти

Обособена позиция №: 3

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

15200000

15220000

15221000

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG332

Основно място на изпълнение:

Домашен социален патронаж 13 обекта, обществена трапезария, 30 бр. Детски градини на територията на Община Добричка и ДПЛД с.Опанец.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Периодична доставка до франко обектите по населени места, съгласно техническата спецификация.

II.2.5)Критерии за възлагане

Цена

II.2.11)Информация относно опциите

Опции: не

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да

Идентификация на проекта:

Осигуряване на топъл обяд 2016-2020 по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане

II.2.14)Допълнителна информация

Финансирането на доставките ще се извършва от бюджета на общината, държавния бюджет и по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане.

II.2)Описание

II.2.1)Наименование:

Яйца и яйчни продукти

Обособена позиция №: 4

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

03142000

03142500

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG332

Основно място на изпълнение:

Домашен социален патронаж, обществена трапезария, ДПЛД с.Опанец и 30 бр. Детски градини на територията на Община Добричка.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Периодична доставка до франко обектите по населени места, съгласно техническата спецификация.

II.2.5)Критерии за възлагане

Цена

II.2.11)Информация относно опциите

Опции: не

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да

Идентификация на проекта:

Осигуряване на топъл обяд 2016-2020 по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане.

II.2.14)Допълнителна информация

Финансирането на обществената поръчка ще се извърши от бюджета на община Добричка, държавния бюджет и по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане.

II.2)Описание

II.2.1)Наименование:

Мляко и млечни продукти

Обособена позиция №: 5

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

15800000

15500000

15510000

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG332

Основно място на изпълнение:

С предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж, ДПЛД с. Опанец, обществена трапезария за потребители по проект „Осигуряване на топъл обяд 2016—2020 година“.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж, ДПЛД с. Опанец, обществена трапезария за потребители по проект „ Осигуряване на топъл обяд 2016—2020 година“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, ДГ на територията на Община Добричка“, съгласно техническата спецификация за ОП 5.

II.2.5)Критерии за възлагане

Цена

II.2.11)Информация относно опциите

Опции: не

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да

Идентификация на проекта:

ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД 2016-2020 по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане.

II.2.14)Допълнителна информация

Финансирането на обществената поръчка ще се извършва от бюджета на община Добричка, държавния бюджет и по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане.

II.2)Описание

II.2.1)Наименование:

Безалкохолни напитки и бутилирани натурални и трапезни води

Обособена позиция №: 6

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

15980000

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG332

Основно място на изпълнение:

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж, ДПЛД с. Опанец, обществена трапезария за потребители по проект „Осигуряване на топъл обяд 2016—2020 година“

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Периодична доставка до франко обектите на ДСП, ДПЛД, Обществена трапезария, ДГ, съгласно техническата спецификация. „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж, ДПЛД с. Опанец, обществена трапезария за потребители по проект „Осигуряване на топъл обяд 2016—2020 година“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, ДГ на територията на Община Добричка“

II.2.5)Критерии за възлагане

Цена

II.2.11)Информация относно опциите

Опции: не

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да

Идентификация на проекта:

Осигуряване на топъл обяд 2016-2020 по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане.

II.2.14)Допълнителна информация

Финансирането на обществената поръчка ще се извърши от бюджета на община Добричка, държавния бюджет и по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане.

II.2)Описание

II.2.1)Наименование:

Подправки пресни и изсушени

Обособена позиция №: 7

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

15800000

15870000

15872000

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG332

Основно място на изпълнение:

Периодична доставка до франко обектите на ДСП, ДПЛД с. Опанец, обществена трапезария, ДГ на територията на Община Добричка.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Периодична доставка на хранителни продукти по ОП 7, съгласно техническата спецификация. „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж, ДПЛД с. Опанец, обществена трапезария за потребители по проект „Осигуряване на топъл обяд 2016—2020 година“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, ДГ на територията на Община Добричка.

II.2.5)Критерии за възлагане

Цена

II.2.11)Информация относно опциите

Опции: не

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да

Идентификация на проекта:

Осигуряване на топъл обяд 2016-2020 по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане.

II.2.14)Допълнителна информация

Финансирането ще се извърши от бюджета на община Добричка, държавния бюджет и по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане.

II.2)Описание

II.2.1)Наименование:

Зеленчуци — сурови,сготвени, консервирани,замразени,изсушени, ферментирали,зеленчукови сосове

Обособена позиция №: 8

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

03130000

03131000

15300000

15322000

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG332

Основно място на изпълнение:

Франко обектите на ДСП, обществена трапезария, ДПЛД с. Опанец, ДГ на територията на община Добричка.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж, ДПЛД с. Опанец, обществена трапезария за потребители по проект „ Осигуряване на топъл обяд 2016—2020 година“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, ДГ на територията на Община Добричка“ съгласно техническата спецификация на възложителя.

II.2.5)Критерии за възлагане

Цена

II.2.11)Информация относно опциите

Опции: не

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да

Идентификация на проекта:

Осигуряване на топъл обяд 2016-2020 по ОПРЧР по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане.

II.2.14)Допълнителна информация

Финансирането на обществената поръчка ще се извърши от общинския бюджет, държавния бюджет и по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане.

II.2)Описание

II.2.1)Наименование:

Плодове — пресни, замразени, изсушени, консервирани, под формата на нектари и плодови сокове, конфитюри, мармалади, желета и компоти

Обособена позиция №: 9

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

03130000

15300000

15320000

15321000

15330000

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG332

Основно място на изпълнение:

Франко обектите на ДСП, ДПЛД, обществена трапезария и детските градини на територията на община Добричка.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Периодична доставка на хранителните продукти от ОП 9. „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж, ДПЛД с. Опанец, обществена трапезария за потребители по проект „Осигуряване на топъл обяд 2016—2020 година“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, ДГ на територията на Община Добричка“.

II.2.5)Критерии за възлагане

Цена

II.2.11)Информация относно опциите

Опции: не

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да

Идентификация на проекта:

ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД 2016-2020 по по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане.

II.2.14)Допълнителна информация

Финансирането ще се извърши от бюджета на общината, държавния бюджет и по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане.

II.2)Описание

II.2.1)Наименование:

Масла и мазнини

Обособена позиция №: 10

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

15400000

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG332

Основно място на изпълнение:

Франко обектите на ДСП, ДПЛД, обществена трапезария, детските градини на територията на Община Добричка.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Периодична доставка на хранителните продукти по ОП 10 съгласно техническата спецификация. „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж, ДПЛД с. Опанец, обществена трапезария за потребители по проект „Осигуряване на топъл обяд 2016—2020 година“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, ДГ на територията на Община Добричка по обособени позиции“.

II.2.5)Критерии за възлагане

Цена

II.2.11)Информация относно опциите

Опции: не

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да

Идентификация на проекта:

Осигуряване на топъл обяд 2016- 2020 по ОПРЧР.

II.2.14)Допълнителна информация

Финансирането на обществената поръчка ще се извърши от бюджета на община Добричка, държавния бюджет и по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане

II.2)Описание

II.2.1)Наименование:

Захар, захарни и други изделия

Обособена позиция №: 11

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

15800000

15830000

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG332

Основно място на изпълнение:

Франко обектите на ДСП, обществена трапезария, ДПЛД с. Опанец и детските градини на територията на община Добричка.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Периодични доставки ня хранителни продукти от ОП 11, съгласно техническата спецификация: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж, ДПЛД с. Опанец, обществена трапезария за потребители по проект „Осигуряване на топъл обяд 2016—2020 година“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, ДГ на територията на Община Добричка“.

II.2.5)Критерии за възлагане

Цена

II.2.11)Информация относно опциите

Опции: не

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да

Идентификация на проекта:

Осигуряване на топъл обяд 2016-2020 по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане.

II.2.14)Допълнителна информация

Финансирането на хранителните продукти от ОП 11 ще се финансира от бюджета на община Добричка, държавния бюджет и проект по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане.

II.2)Описание

II.2.1)Наименование:

Варива

Обособена позиция №: 12

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

03211000

03211300

03212200

03212211

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG332

Основно място на изпълнение:

Франко обектите на ДСП, ДПЛД, обществена трапезария, детските градини на територията на Община Добричка.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Периодична доставка на хранителни продукти по ОП 12, съгласно техническата спецификация.

II.2.5)Критерии за възлагане

Цена

II.2.11)Информация относно опциите

Опции: не

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да

Идентификация на проекта:

Осигуряване на топъл обяд 2016-2020 по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане.

II.2.14)Допълнителна информация

Финансирането ще се извърши от бюджета на община Добричка, държавния бюджет и по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане.

II.2)Описание

II.2.1)Наименование:

Месо и месни продукти

Обособена позиция №: 2

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

15100000

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG332

Основно място на изпълнение:

Франко обектите на ДСП, ДПЛД, обществени трапезарии и детските градини на територията на Община Добричка.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Периодична доставка на хранителни продукти — месо и месни продукти, до франко складовете на социалните заведения, съгласно техническата спецификация на възложителя. Предмет на поръчката „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж, ДПЛД с. Опанец, обществена трапезария за потребители по проект „Осигуряване на топъл обяд 2016—2020 година“.

II.2.5)Критерии за възлагане

Цена

II.2.11)Информация относно опциите

Опции: не

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да

Идентификация на проекта:

По Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане.

II.2.14)Допълнителна информация

Финансирането ще се извърши от бюджета на община Добричка, държавния бюджет и от средства на проект по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание

IV.1.1)Вид процедура

Открита процедура

IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки

IV.1.6)Информация относно електронния търг

IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не

IV.2)Административна информация

IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура

IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 106

Обособена позиция №: 1

Наименование:

Хляб, тестени и пресни сладкарски изделия

Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2)Възлагане на поръчката

V.2.1)Дата на сключване на договора:

17/09/2018

V.2.2)Информация относно оферти

Брой на получените оферти: 1

Брой на офертите, постъпили от МСП: 0

Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0

Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0

Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не

V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя

„Триада ГТ“ ООД
124648280
ж.к. „Добротица“ № 39
Добрич
9300
България
Телефон: +359 58661010
Електронна поща: [email protected]
Факс: +359 58622020
код NUTS: BG332

Изпълнителят е МСП: не

V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 91 667.00 BGN

V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 107

Обособена позиция №: 5

Наименование:

Мляко и млечни продукти

Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2)Възлагане на поръчката

V.2.1)Дата на сключване на договора:

17/09/2018

V.2.2)Информация относно оферти

Брой на получените оферти: 2

Брой на офертите, постъпили от МСП: 0

Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0

Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0

Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не

V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя

„Триада ГТ“ ООД
124648280
ж.к. „Добротица“ № 39
Добрич
9300
България
Телефон: +359 58622020
Електронна поща: [email protected]
Факс: +359 58661010
код NUTS: BG332

Изпълнителят е МСП: не

V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 136 667.00 BGN

V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 108

Обособена позиция №: 6

Наименование:

Безалкохолни напитки и бутилирани натурални и трапезни води

Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2)Възлагане на поръчката

V.2.1)Дата на сключване на договора:

17/09/2018

V.2.2)Информация относно оферти

Брой на получените оферти: 1

Брой на офертите, постъпили от МСП: 0

Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0

Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0

Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не

V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя

„Триада ГТ“ ООД
124648280
ж.к. „Добротица“ № 39
Добрич
9300
България
Телефон: +359 58622020
Електронна поща: [email protected]
Факс: +359 58661010
код NUTS: BG332

Изпълнителят е МСП: не

V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 2 500.00 BGN

V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 109

Обособена позиция №: 7

Наименование:

Подправки пресни и изсушени

Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2)Възлагане на поръчката

V.2.1)Дата на сключване на договора:

10/09/2018

V.2.2)Информация относно оферти

Брой на получените оферти: 2

Брой на офертите, постъпили от МСП: 0

Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0

Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0

Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не

V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя

„Триада ГТ“ ООД
124648280
ж.к. „Добротица“ № 39
Добрич
9300
България
Телефон: +359 58622020
Електронна поща: [email protected]
Факс: +359 58661010
код NUTS: BG332

Изпълнителят е МСП: не

V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 12 500.00 BGN

V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 110

Обособена позиция №: 2

Наименование:

Месо и месни продукти

Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2)Възлагане на поръчката

V.2.1)Дата на сключване на договора:

19/09/2018

V.2.2)Информация относно оферти

Брой на получените оферти: 2

Брой на офертите, постъпили от МСП: 0

Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0

Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0

Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не

V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя

„Тръста 92“ ЕООД
124648280
ул. „Климент Охридски“ № 31, вх. В, ап. 1, ет. 1
Добрич
9300
България
Телефон: +359 58660957
Електронна поща: [email protected]
Факс: +359 58660957
код NUTS: BG332

Изпълнителят е МСП: не

V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 253 333.00 BGN

V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 111

Обособена позиция №: 3

Наименование:

Риба, рибни продукти и други морски продукти

Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2)Възлагане на поръчката

V.2.1)Дата на сключване на договора:

19/09/2018

V.2.2)Информация относно оферти

Брой на получените оферти: 2

Брой на офертите, постъпили от МСП: 0

Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0

Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0

Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не

V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя

„Тръст 92“ ЕООД
124648280
ул. „Климент Охридски“ № 31, вх. В, ап. 1, ет. 1
Добрич
9300
България
Телефон: +359 58660957
Електронна поща: [email protected]
Факс: +359 58660957
код NUTS: BG332

Изпълнителят е МСП: не

V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 75 000.00 BGN

V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 112

Обособена позиция №: 4

Наименование:

Яйца и яйчни продукти

Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2)Възлагане на поръчката

V.2.1)Дата на сключване на договора:

19/09/2018

V.2.2)Информация относно оферти

Брой на получените оферти: 2

Брой на офертите, постъпили от МСП: 0

Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0

Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0

Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не

V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя

„Тръст 92“ ЕООД
124648280
ул. „Климент Охридски“ № 31, вх. В, ап. 1, ет. 1
Добрич
9300
България
Телефон: +359 58660957
Електронна поща: [email protected]
Факс: +359 58660957
код NUTS: BG332

Изпълнителят е МСП: не

V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 41 666.00 BGN

V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 113

Обособена позиция №: 8

Наименование:

Зеленчуци — сурови, сготвени, консервирани, замразени, изсушени, ферментирали, зеленчукови консерви

Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2)Възлагане на поръчката

V.2.1)Дата на сключване на договора:

19/09/2018

V.2.2)Информация относно оферти

Брой на получените оферти: 2

Брой на офертите, постъпили от МСП: 0

Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0

Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0

Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не

V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя

„Тръст 92“ ЕООД
124648280
ул. „Климент Охридски“ № 31, вх. В, ап. 1, ет. 1
Добрич
9300
България
Телефон: +359 58660557
Електронна поща: [email protected]
Факс: +359 58660557
код NUTS: BG332

Изпълнителят е МСП: не

V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 201 666.00 BGN

V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 114

Обособена позиция №: 9

Наименование:

Плодове — пресни, замразени, изсушени, консервирани, под формата на нектари и плодови сокове, конфитюри, мармалади, желета и компоти

Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2)Възлагане на поръчката

V.2.1)Дата на сключване на договора:

19/09/2018

V.2.2)Информация относно оферти

Брой на получените оферти: 2

Брой на офертите, постъпили от МСП: 0

Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0

Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0

Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не

V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя

„Тръст 92“ ЕООД
124648280
ул. „Климент Охридски“ № 31, вх. В, ап. 1, ет. 1
Добрич
9300
България
Телефон: +359 58660957
Електронна поща: [email protected]
Факс: +359 58660557
код NUTS: BG332

Изпълнителят е МСП: не

V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 83 334.00 BGN

V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 115

Обособена позиция №: 10

Наименование:

Масла и мазнини

Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2)Възлагане на поръчката

V.2.1)Дата на сключване на договора:

19/09/2018

V.2.2)Информация относно оферти

Брой на получените оферти: 2

Брой на офертите, постъпили от МСП: 0

Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0

Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0

Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не

V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя

„Тръст 92“ ЕООД
124648280
ул. „Климент Охридски“ № 31, вх. В, ап. 1, ет. 1
Добрич
9300
България
Телефон: +359 58660557
Електронна поща: [email protected]
Факс: +359 58660557
код NUTS: BG332

Изпълнителят е МСП: не

V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 35 000.00 BGN

V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 116

Обособена позиция №: 11

Наименование:

Захар, захарни изделия и други изделия

Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2)Възлагане на поръчката

V.2.1)Дата на сключване на договора:

19/09/2018

V.2.2)Информация относно оферти

Брой на получените оферти: 2

Брой на офертите, постъпили от МСП: 0

Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0

Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0

Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не

V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя

„Тръст 92“ ЕООД
124648280
ул. „Климент Охридски“ № 31, вх. В, ап. 1, ет. 1
Добрич
9300
България
Телефон: +359 58660557
Електронна поща: [email protected]
Факс: +359 58660557
код NUTS: BG332

Изпълнителят е МСП: не

V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 26 667.00 BGN

V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 117

Обособена позиция №: 12

Наименование:

Варива

Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2)Възлагане на поръчката

V.2.1)Дата на сключване на договора:

19/09/2018

V.2.2)Информация относно оферти

Брой на получените оферти: 2

Брой на офертите, постъпили от МСП: 0

Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0

Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0

Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не

V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя

„Тръст 92“ ЕООД
124648280
ул. „Климент Охридски“ № 31, вх. В, ап. 1, ет. 1
Добрич
9300
България
Телефон: +359 58660557
Електронна поща: [email protected]
Факс: +359 58660557
код NUTS: BG332

Изпълнителят е МСП: не

V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 40 000.00 BGN

V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

VI.4)Процедури по обжалване

VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: [email protected]
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация

VI.4.3)Подаване на жалби

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:

09/10/2018

източник: TED
Препратка към обявлението

Коментирай

1000
  Subscribe  
Notify of