492537-2018: България-Белослав: Услуги по отстраняване на твърди отпадъци от населените места

Строителство и недвижими имоти

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси

Община Белослав
000093403
ул. „Цар Симеон Велики“ № 23
Белослав
9178
България
Лице за контакт: Иванка Димитрова, Йоанна Йовева
Телефон: +359 51126569
Електронна поща: [email protected]
Факс: +359 51122214
код NUTS: BG33

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.beloslav.org

Адрес на профила на купувача: https://e-obp.eu/bp/Document/5536e08e-aed3-4bd7-b9e4-24a845d4e582

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка

I.4)Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.5)Основна дейност

Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка

II.1.1)Наименование:

„Събиране и транспортиране на ЕГО и строителни отпадъци, генерирани на територията на община Белослав, до регионално депо за неопасни отпадъци“

II.1.2)Основен CPV код

90513200

II.1.3)Вид на поръчка

Услуги

II.1.4)Кратко описание:

Предметът на обществената поръчка е събиране и транспортиране на ЕГО и строителни отпадъци, генерирани на територията на община Белослав, до регионално депо за неопасни отпадъци. Количество генерирани СО от територията на община Белослав за 2017 г. както следва: гр. Белослав — 53,20 т, с. Разделна — 7,02 т, Страшимирово — 11,5 т, и Езерово — 21,24 т, или общо 92,96 т. Необходимо е участникът, избран за изпълнител на поръчката, да осигури съдове за събиране на строителни и ЕГО отпадъци на териториите на община Белослав. Необходими са минимум 5 броя контейнери за събиране на строителния и ЕГО отпадък с обем минимум 6 м3 (шест кубични метра). Посочените бройки са актуални към момента на откриване на процедурата, но не са задължителни за целия срок на изпълнение на поръчката. Възложителят си запазва правото да променя броя, вида и разположението на съдовете за сметосъбиране за срока на изпълнение на сключения договор в зависимост от възникналите нужди.

II.1.6)Информация относно обособените позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не

II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)

Стойност, без да се включва ДДС: 63 840.00 BGN

II.2)Описание

II.2.1)Наименование:

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG33

Основно място на изпълнение:

Община Белослав

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на обществената поръчка е събиране и транспортиране на ЕГО и строителни отпадъци, генерирани на територията на община Белослав, до регионално депо за неопасни отпадъци. Количество генерирани СО от територията на община Белослав за 2017 г. както следва: гр. Белослав — 53,20 т, с. Разделна — 7,02 т, Страшимирово — 11,5 т, и Езерово — 21,24 т, или общо 92,96 т. Необходимо е участникът, избран за изпълнител на поръчката, да осигури съдове за събиране на строителни и ЕГО отпадъци на териториите на община Белослав. Необходими са минимум 5 броя контейнери за събиране на строителния и ЕГО отпадък с обем минимум 6 м3 (шест кубични метра). Посочените бройки са актуални към момента на откриване на процедурата, но не са задължителни за целия срок на изпълнение на поръчката. Възложителят си запазва правото да променя броя, вида и разположението на съдовете за сметосъбиране за срока на изпълнение на сключения договор в зависимост от възникналите нужди.

II.2.5)Критерии за възлагане

Цена

II.2.11)Информация относно опциите

Опции: не

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание

IV.1.1)Вид процедура

Открита процедура

IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки

IV.1.6)Информация относно електронния търг

IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не

IV.2)Административна информация

IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура

IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 122

Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2)Възлагане на поръчката

V.2.1)Дата на сключване на договора:

17/10/2018

V.2.2)Информация относно оферти

Брой на получените оферти: 3

Брой на офертите, постъпили от МСП: 3

Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0

Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0

Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не

V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя

Адиан АМГ ЕООД
103750481
бул. Осми приморски полк № 115, ап. 14—9
Варна
9000
България
Телефон: +359 52303534
Електронна поща: [email protected]
Факс: +359 52303534
код NUTS: BG331

Изпълнителят е МСП: да

V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 63 840.00 BGN

Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 63 840.00 BGN

V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

VI.4)Процедури по обжалване

VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: [email protected]
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация

VI.4.3)Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 — срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация;

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:

05/11/2018

източник: TED
Препратка към обявлението

Коментирай

1000
  Subscribe  
Notify of