492548-2018: България-София: Услуги по почистване на сгради, без жилищните

Строителство и недвижими имоти

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“
831545394
Бул. Княз Александър Дондуков № 3
София
1000
България
Лице за контакт: Николай Тюркеджиев
Телефон: +359 28101757
Електронна поща: [email protected]
Факс: +359 28101757
код NUTS: BG411

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.gli.government.bg/

Адрес на профила на купувача: http://gli.government.bg/page.php?c=110

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка

I.4)Вид на възлагащия орган

Друг тип: Изпълнителна агенция

I.5)Основна дейност

Социална закрила

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка

II.1.1)Наименование:

Услуги по почистване, щадящи околната среда, за нуждите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

II.1.2)Основен CPV код

90911200

II.1.3)Вид на поръчка

Услуги

II.1.4)Кратко описание:

Предмет на поръчката са „Услуги по почистване, щадящи околната среда, за нуждите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ въз основа на сключено Рамково споразумение № СПОР-28/21.12.2017 г. „Услуги по почистване, щадящи околната среда“

II.1.6)Информация относно обособените позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не

II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)

Стойност, без да се включва ДДС: 227 322.37 BGN

II.2)Описание

II.2.1)Наименование:

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

90911200

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG

Основно място на изпълнение:

На територията на страната

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предмет на поръчката са „Услуги по почистване, щадящи околната среда, за нуждите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ въз основа на сключено Рамково споразумение № СПОР-28/21.12.2017 г. „Услуги по почистване, щадящи околната среда“

II.2.5)Критерии за възлагане

Цена

II.2.11)Информация относно опциите

Опции: не

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание

IV.1.1)Вид процедура

Открита процедура

IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки

IV.1.6)Информация относно електронния търг

IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не

IV.2)Административна информация

IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура

IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 243

Наименование:

Услуги по почистване, щадящи околната среда, за нуждите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2)Възлагане на поръчката

V.2.1)Дата на сключване на договора:

05/11/2018

V.2.2)Информация относно оферти

Брой на получените оферти: 5

Брой на офертите, постъпили от МСП: 5

Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0

Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0

Брой на офертите, получени по електронен път: 5

Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не

V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя

Райт Клининг ООД
200500255
общ. Столична, с. Волуяк, местност Гарата, ул. Зокум № 8
гр. София
1346
България
Телефон: +359 28911762
Електронна поща: [email protected]
Факс: +359 24234206
код NUTS: BG411

Интернет адрес: www.right-eu.com

Изпълнителят е МСП: да

V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 231 000.00 BGN

Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 227 322.37 BGN

V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

Поръчката е възложена след проведен вътрешен конкурентен избор по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП по Рамково споразумение № СПОР-28/21.12.2017 г. на Централния орган за покупки с предмет „Услуги по почистване, щадящи околната среда“. Поръчката е проведена изцяло по електронен път в Системата за електронно възлагане на обществени поръчки — СЕВОП, на Централния орган за покупки.

VI.4)Процедури по обжалване

VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: [email protected]
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg/

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация

VI.4.3)Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Срок за подаване на жалби в съответствие с чл. 197 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:

05/11/2018

източник: TED
Препратка към обявлението

Коментирай

1000
  Subscribe  
Notify of