492673-2018: България-Чирпан: Строителен надзор по време на строителството

Строителство и недвижими имоти

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Услуги

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2018/S 212-485473)

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси

Община Чирпан
000810086
пл. „Съединение“ № 1
Чирпан
6200
България
Лице за контакт: Таня Стайкова
Телефон: +359 41699646
Електронна поща: [email protected]
Факс: +359 41696238
код NUTS: BG344

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.chirpan.bg

Адрес на профила на купувача: http://92.247.126.180/ProcCenter4/ZopView.aspx?DosieID=127

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка

II.1.1)Наименование:

„Упражняване на строителен надзор при изпълнението на СМР по проект „Определяне на изпълнител за строителството по обособени позиции:

II.1.2)Основен CPV код

71521000

II.1.3)Вид на поръчка

Услуги

II.1.4)Кратко описание:

„Упражняване на строителен надзор при изпълнението на СМР по проект „Определяне на изпълнител за строителството по обособени позиции:

— обособена позиция 1 „Ремонт на ул. „Кочо Цветаров“ от О.Т. 573 до О.Т. 597 — републикански път II-66, гр. Чирпан, обл. Стара Загора“,

— обособена позиция 2 „Ремонт на ул. „Фридрих Енгелс“ от ул. „Кочо Цветаров“ до републикански път II-66, гр. Чирпан, обл. Стара Загора”

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:

05/11/2018

VI.6)Препратка към оригиналното обявление

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне

VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление

Номер на раздел: II.1.4)

Част от текста, която трябва да се промени: Кратко описание

Вместо:

Упражняване на строителен надзор при изпълнението на СМР по проект „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строително-монтажни работи) за обект „Реконструкция на част от уличната мрежа на територията на гр. Чирпан, община Чирпан, обл. Стара Загора, обхващаща улици: ул. „Димитър Благоев“ от о.т. 136 до о.т. 285, ул. „Гео Милев“ от о.т. 296 до о.т. 283, ул. „Искра“ от о.т. 773 до о.т. 770, ул. „Прогрес“ от о.т. 752 до о.т. 754, ул. „Антон Иванов“ от о.т. 70 до о.т. 78, ул. „Неделчо Николов“ от о.т. 64 до о.т. 150, ул. „Ернст Телман“ от о.т. 565 до о.т. 163“.

Да се чете:

„Упражняване на строителен надзор при изпълнението на СМР по проект „Определяне на изпълнител за строителството по обособени позиции:

— обособена позиция 1 „Ремонт на ул. „Кочо Цветаров“ от О.Т. 573 до О.Т. 597 — републикански път II-66, гр. Чирпан, обл. Стара Загора“,

— обособена позиция 2 „Ремонт на ул. „Фридрих Енгелс“ от ул. „Кочо Цветаров“ до републикански път II-66, гр. Чирпан, обл. Стара Загора“.

VII.2)Друга допълнителна информация:

източник: TED
Препратка към обявлението

Коментирай

1000
  Subscribe  
Notify of