492779-2018: България-София: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни и разпределителни електропроводи

Строителство и недвижими имоти

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Строителство

Legal Basis:

Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка

I.6)Основна дейност

Електрическа енергия

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка

II.1.1)Наименование:

Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница на територията, обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

Референтен номер: РРС 18-026

II.1.2)Основен CPV код

45231400

II.1.3)Вид на поръчка

Строителство

II.1.4)Кратко описание:

„ЧЕЗ Разпределение България“ АД провежда открита процедура с предмет „Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница на територията, обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД — региони София-град и София-област“, реф. № РРС 18-026.

Предметът на поръчката е разделен на 5 обособени позиции, както следва:

— обособена позиция 1 — ОЦ „Север—изток“,

— обособена позиция 2 — ОЦ „Юг—запад“,

— обособена позиция 3 — ОЦ „Пирдоп—Ботевград“,

— обособена позиция 4 — ОЦ „Самоков—Костенец“,

— обособена позиция 5 — ОЦ „Сливница—Своге“.

Всеки участник може да подава оферта за всички обособени позиции (1 или повече обособени позиции, до максималния брой обособени позиции).

II.1.6)Информация относно обособените позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да

II.2)Описание

II.2.1)Наименование:

Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница на територията на ОЦ „Юг—запад“

Обособена позиция №: 2

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

45231400

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG411

Основно място на изпълнение:

Обособена позиция 2 обхваща следните райони на Столична община: „Лозенец“, „Красно село“, „Триадица“, „Витоша“, „Овча купел“, „Нови Искър“, „Люлин“, „Възраждане“, „Връбница“, „Банкя“, „Красна поляна“ и „Илинден“.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Основните видове строително-монтажни работи и приблизителните количества, включително, но не само, са:

а) монтаж на:

— стоманотръбен стълб 7,5 м — 1 170 бр.,

— стоманотръбен стълб 3,5 м — 30 бр.,

— стоманобетонен стълб 250 — 550 бр.,

— стоманобетонен стълб 590 — 410 бр.,

— стоманобетонен стълб 835 — 30 бр.;

б) монтаж на въздушна кабелна линия (ВКЛ) ниско напрежение (НН) до 3х150+70 мм2 с подходяща арматура за междустълбие — 3 640 бр.;

в) монтаж на ВКЛ НН до 4х25 мм2 вкл. с подходяща арматура за междустълбие — 1 970 бр.;

г) изтегляне и свързване на изолиран (усукан) проводник с дължина до 12 м за захранване на електромерно табло и свързване към мрежата с подходяща арматура — 3 550 бр.;

д) изтегляне и свързване на въздушни сградни отклонения от ел. табло до сграда/стълб с въздушен изолиран (усукан) проводник, подходяща арматура и монтаж на шпилка с ухо за опъвач към стена — 10 640 бр.;

е) демонтаж на съществуващо сградно отклонение — 3 570 бр.;

ж) направа на заземление — 3720 бр.; и др., които подробно са описани по видове и количества в КСС.

II.2.5)Критерии за възлагане

Цена

II.2.11)Информация относно опциите

Опции: не

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание

IV.1.1)Вид процедура

Открита процедура

IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки

IV.1.6)Информация относно електронния търг

IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не

IV.2)Административна информация

IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура

IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

IV.2.9)Информация за прекратяване на обявена процедура за конкурентно възлагане на поръчка под формата на периодично индикативно обявление

Раздел V: Възлагане на поръчката

Обособена позиция №: 2

Наименование:

Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница на територията на ОЦ „Юг—запад“

Възложена е поръчка/обособена позиция: не

V.1)Информация относно невъзлагане

Поръчката/обособена позиция не е възложена

Други причини (прекратяване на процедурата)

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

Обособена позиция 2 е прекратена на основание чл. 110, ал. 1, т. 4 от ЗОП.

VI.4)Процедури по обжалване

VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: [email protected]
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация

VI.4.3)Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Чл. 197, ал. 1, т. 7 от Закона за обществените поръчки

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: [email protected]
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:

05/11/2018

източник: TED
Препратка към обявлението

Коментирай

1000
  Subscribe  
Notify of