492894-2018: България-София: Софтуерни пакети и информационни системи

Компютърни и сродни услуги

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Legal Basis:

Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси

„Електроенергиен системен оператор“ ЕАД
175201304
бул. „Цар Борис III“ № 201
София
1618
България
Лице за контакт: Даниела Димитрова — по процедурни въпроси, Христо Георгиев — по технически въпроси
Телефон: +359 29696853/ +359 29691377
Електронна поща: [email protected]
Факс: +359 2962189
код NUTS: BG411

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.eso.bg

Адрес на профила на купувача: https://webapps.eso.bg/zop_profile

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка

I.6)Основна дейност

Електрическа енергия

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка

II.1.1)Наименование:

Софтуерна осигуровка и доставка на допълнителни лицензи на SAP продукти и решения

Референтен номер: ЦУ/2018/093

II.1.2)Основен CPV код

48000000

II.1.3)Вид на поръчка

Услуги

II.1.4)Кратко описание:

Осигуряване софтуерна и лицензионна поддръжка SAP Standard Support за срока на договора на наличните 442 (четиристотин четиридесет и два) броя лицензи SAP Business Suite Professional User и 1 (един) брой лиценз SAP Business Suite Individual SAP Solution Developer User и последващо закупени лицензи през срока на договора.

Доставка чрез покупка чрез заявка (при необходимост по преценка на възложителя) на допълнителни лицензи за SAP Business Suite Professional User (или аналог от следващи лицензионни програми).

II.1.6)Информация относно обособените позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не

II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС) (Съгласни ли сте да публикувате? да)

Стойност, без да се включва ДДС: 1 371 090.00 BGN

II.2)Описание

II.2.1)Наименование:

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

48311000

72267000

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG411

Основно място на изпълнение:

гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 201

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Осигуряване софтуерна и лицензионна поддръжка SAP Standard Support за срока на договора на наличните 442 (четиристотин четиридесет и два) броя лицензи SAP Business Suite Professional User и 1 (един) брой лиценз SAP Business Suite Individual SAP Solution Developer User и последващо закупени лицензи през срока на договора.

Доставка чрез покупка чрез заявка (при необходимост по преценка на възложителя) на допълнителни лицензи за SAP Business Suite Professional User (или аналог от следващи лицензионни програми).

Предвижда се при необходимост възложителят да закупува около 35 лиценза SAP Business Suite Professional User (или аналог от следващи лицензионни програми) годишно или около 105 такива лиценза за срока на действие на договора. Количествата са прогнозни. Възложителят заявява доставка на допълнителни лицензи, ако прецени това за необходимо.

II.2.5)Критерии за възлагане

Цена

II.2.11)Информация относно опциите

Опции: не

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание

IV.1.1)Вид процедура

Открита процедура

IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки

IV.1.6)Информация относно електронния търг

IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не

IV.2)Административна информация

IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура

IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

IV.2.9)Информация за прекратяване на обявена процедура за конкурентно възлагане на поръчка под формата на периодично индикативно обявление

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 0149-ЦУ

Наименование:

Софтуерна осигуровка и доставка на допълнителни лицензи на SAP продукти и решения

Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2)Възлагане на поръчката

V.2.1)Дата на сключване на договора:

05/11/2018

V.2.2)Информация относно оферти

Брой на получените оферти: 2

Брой на офертите, постъпили от МСП: 2

Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0

Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0

Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не

V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя

Стемо ООД
817080126
бул. Черни връх № 51Б
София
1407
България
Телефон: +359 28162300
Електронна поща: [email protected]
Факс: +359 28162300
код NUTS: BG411

Интернет адрес: www.stemo.bg

Изпълнителят е МСП: да

V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС) (Съгласни ли сте да публикувате? да)

Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 1 450 000.00 BGN

Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 1 371 090.00 BGN

V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

V.2.6)Платена цена за покупки при благоприятни условия

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

Предвижда се при необходимост възложителят да закупува около 35 лиценза SAP Business Suite Professional User (или аналог от следващи лицензионни програми) годишно или около 105 такива лиценза за срока на действие на договора. Количествата са прогнозни. Възложителят заявява доставка на допълнителни лицензи, ако прецени това за необходимо.

VI.4)Процедури по обжалване

VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: [email protected]
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация

VI.4.3)Подаване на жалби

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:

06/11/2018

източник: TED
Препратка към обявлението

Коментирай

1000
  Subscribe  
Notify of