537357-2018: България-София: Касети с тонер

Обявление за изменение

Изменение на поръчка/концесия през нейния срок на изпълнение

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка

II.1.1)Наименование:

Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки за нуждите на КЗП

II.1.2)Основен CPV код

30125100

II.1.3)Вид на поръчка

Доставки

II.2)Описание

II.2.1)Наименование:

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG

II.2.4)Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора:

Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки за нуждите на КЗП въз основа на рамково споразумение № СПОР-8/16.5.2017 г. за възлагане на централизирана обществена поръчка с предмет „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства“, обособена позиция № 2 „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки“, подробно описани в ценовото предложение на изпълнителя.

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия

Крайна дата: 31/05/2019

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

Раздел ІV: Процедура

IV.2)Административна информация

IV.2.1)Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка

Раздел V: Възлагане на поръчката/концесията

Поръчка №: Договор 44 от 15.08.2018г.

Наименование:

Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки за нуждите на КЗП

V.2)Възлагане на поръчката/концесията

V.2.1)Дата на сключване на договора/решението за възлагане на концесия:

16/11/2018

V.2.2)Информация относно оферти

Поръчката/концесията е възложена на група от икономически оператори: не

V.2.3)Име и адрес на изпълнителя/концесионера

Кооперация „Панда“
000885099
бул. Цариградско шосе № 139
София
1784
България
Телефон: +359 29461920
Електронна поща: [email protected]
Факс: +359 28433216
код NUTS: BG411

Интернет адрес: http://office1.bg/

Изпълнителят/концесионерът е МСП: да

V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (към момента на сключване на договора;без да се включва ДДС)

Обща стойност на обществената поръчка: 2 376.42 BGN

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

VI.4)Процедури по обжалване

VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: [email protected]
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация

VI.4.3)Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Не подлежи на обжалване.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:

03/12/2018

Раздел VІI: Изменения по поръчката/концесията

VII.1)Описание на обществената поръчка след измененията

VII.1.1)Основен CPV код

30125100

VII.1.2)Допълнителни CPV кодове

VII.1.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG

Основно място на изпълнение:

БЪЛГАРИЯ

VII.1.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки за нуждите на КЗП

VII.1.5)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия

Крайна дата: 31/05/2019

VII.1.6)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (без да се включва ДДС)

Обща стойност на поръчката/обособената позиция/концесията: 1 188.00 BGN

VII.1.7)Име и адрес на изпълнителя/концесионера

Кооперация „Панда“
000885099
бул. Цариградско шосе № 139
София
1784
България
Телефон: +359 29461920
Електронна поща: [email protected]
Факс: +359 28433216
код NUTS: BG411

Интернет адрес: http://office1.bg/

Изпълнителят/концесионерът е МСП: да

VII.2)Информация относно изменения

VII.2.1)Описание на измененията

Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):

§ 1. Чл. 2 от договора се изменя, както следва:

„Чл. 2. Настоящият договор влиза в сила от момента на неговото сключване до достигане на максималната му стойност или до сключване на договор с избран изпълнител в резултат на проведен вътрешен конкурентен избор по чл. 82, ал. 4 от ЗОП въз основа на сключено рамково споразумение по централизирана обществена поръчка с предмет „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства“, открита с решение № РМФ-55/14.9.2018 г., но не по-късно от 31.5.2019 г.“.

§ 2. Общата максимална стойност за изпълнение на дейностите се увеличава с 1 188 BGN (хиляда сто осемдесет и осем лева) без ДДС или с 1 425,60 BGN (хиляда четиристотин двадесет и пет лева и шестдесет стотинки) с ДДС.

§ 3. При подписване на настоящото споразумение изпълнителят предоставя на възложителя гаранция, обезпечаваща изпълнението, в размер на 3 % (три процента) от стойността на увеличението по § 2 без ДДС.

VII.2.2)Причини за изменение

Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 43, параграф 1, буква в) от Директива 2014/23/ЕС, чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)

Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:

С допълнително споразумение № 1/14.11.2018 г. към рамково споразумение № СПОР-8/16.5.2017 г. срокът за изпълнение на доставките е удължен до 31.5.2019 г. или до възлагането на новата централизирана обществена поръчка с предмет „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства“, открита с решение № РМФ-55/14.9.2018 г., което от двете събитие настъпи първо. С писмо с изх. № 91-00-313/14.11.2018 г. Министерството на финансите на Република БЪЛГАРИЯ уведомява възложителите — потребители на ЦОП, относно възможността да се изменят действащите договори за доставка на тонери при спазване на условията по чл. 116 от ЗОП, без да бъдат провеждани процедури по чл. 82, ал. 3 и 4 от ЗОП. Към момента на сключване на анекса няма възложена нова поръчка за тонери от ЦОП. Предвид факта, че се касае за ежедневни дейности, чието прекъсване би довело до значителни затруднения за възложителя, е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора.

VII.2.3)Увеличение на цената

Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената, а също и средното равнище на инфлация във въпросната държава членка, в случая на Директива 2014/23/ЕС)

Стойност, без да се включва ДДС: 2 376.42 BGN

Обща стойност на поръчката след измененията

Стойност, без да се включва ДДС: 3 564.42 BGN

източник: TED
Препратка към обявлението

Коментирай

1000
  Subscribe  
Notify of