537506-2018: България-Враца: Услуги по преработване на битови отпадъци

Изпълнителят извършва услугите по предварителна обработка (шредиране) и оползотворяване на отпадъци с код: 19 12 08 — текстилни материали, 19 12 10 — горими отпадъци (RDF — модифицирани горива, получени от отпадъци), 19 12 12 — други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, 04 02 09 — отпадъци от смесени материали (импрегниран текстил, еластомер, пластомер), 04 02 22 — отпадъци от обработени текстилни влакна, 04 02 99 — отпадъци, неупоменати другаде, 20 01 10 – облекла; 20 01 11 — текстилни материали, 20 01 38 — дървесни материали, различни от упоменатите в 20 01 37, 20 03 07 – обемни отпадъци, съгласно Наредба № 2 от 23.7.2014 г. (Обн. ДВ, бр. 66 от 8.8.2014 г.), отсортирани от сепарираща инсталация към Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Враца и Мездра и разделно събрани от домакинства и промишлени предприятия. Регионалното сдружение предоставя сортирани битови отпадъци, събирани от общини Враца и Мездра на РДНО с оператор „ЕКОПРОЕКТ” ООД, притежаващ Комплексно разрешително № 5 – Н1 от 2010 г. (http://www.vratza.bg/?category=14&sub=605), за предварително третиране, включително шредиране на отпадъците с код R12 и съхраняване на отпадъците до извършване на операцията горене с код R13 и R1.

Дейностите са в пълно съответствие с изискванията на българското законодателство. Услугите, обект на поръчката, следва да бъдат извършвани, съобразно изискванията на Закона за опазване на околната среда, Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове към тях.

Изпълнителят приема отпадъците и извършва дейностите на собствена територия.

Максималното количество отпадъци за 1 година е, както следва: 19 12 08 — до 335 тона годишно, 19 12 10 — до 3600 тона годишно, 19 12 12 — до 1000 тона годишно, за останалите— до 200 тона годишно.

Възложителят се задължава да приеме обратно за депониране до 5 (пет) процента от общия обем на предадения отпадък, който не подлежи на термично оползотворяване, доказано след взети проби. Изпълнителят представя копия от протоколите за изпитване и доказване на негоримите примеси.

В техническото предложение участниците декларират, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо.

Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация са:

— НАП — http://nap.bg

— Министерство на околната среда и водите — http://www.moew.government.bg,

— Агенция по заетостта — http://www.az.government.bg, http://www.mlsp.government.bg

— Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ — http://www.gli.government.bg.

източник: TED
Препратка към обявлението

Коментирай

1000
  Subscribe  
Notify of