537536-2018: България-Асеновград: Услуги, свързани с битови остатъци и отпадъци

Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката, за последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.

2. Участникът задължително трябва да разполага с оборудване за изпълнение на поръчката — специализирана техника и съдове за отпадъци, съгласно техническа спецификация.

3. Участникът следва да има внедрена и да прилага система за управление на качеството с обхват, включващ дейностите от предмета на поръчката — съгласно EN ISO 9001:2015 или еквивалентно.

Удостоверява се, както следва:

Участникът попълва раздел IV „Критерии за подбор“, буква Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ от ЕЕДОП

4. Участникът следва да има внедрена и да прилага система за опазване на околната среда с обхват, включващ дейностите от предмета на поръчката — съгласно EN ISO 14001:2015 или еквивалентно/и.

Удостоверява се, както следва:

Участникът попълва раздел IV „Критерии за подбор“, буква Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ от ЕЕДОП.

5. Участникът следва да участва в схемата на Европейския съюз за управление по околна среда и одит (EMAS) или еквивалентно/и.

Удостоверява се, както следва:

Участникът попълва раздел IV „Критерии за подбор“, буква Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ от ЕЕДОП.

1. Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката, за последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.

* Под „дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката“ следва да се разбира „услуги за събиране и транспортиране на не по-малко от 3 000 тона битови отпадъци“.

За съответствието с критерия за подбор участниците представят информация, като попълват част IV „Критерий за подбор“, буква В, т. 1б от единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

* На основание чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП съответствието с критерия за подбор се доказва с представяне на списък на услугите, идентични или сходни с предмета на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга.

2. Участникът задължително трябва да разполага с оборудване за изпълнение на поръчката в минимално изискуем обем, както следва:

2.1. За изпълнение на дейностите по поръчката кандидатите за изпълнител следва да притежават в наличност или да докажат възможността да осигурят минимален вид и брой на следната специализирана техника:

— специализиран автомобил със закрита каросерия за обслужване на отпадъци от несменяеми съдове с обем от 0,11 м3 до 1,1 м3 с надстройка с варио- или ротопреса с обем 16 м3 — 2 бр.,

— специализиран автомобил със закрита каросерия за обслужване на отпадъци от несменяеми съдове с обем от 0,11 м3 до 1,1 м3 с надстройка с варио- или ротопреса с обем 20 м3 — 1 бр.,

— самосвал с обем не по-малък от 7 м3 и товароносимост не по-малка от 10 тона — 1 бр.,

— челен товарач с обем на кофата не по-малък от 1,5 м3 — 1 бр.,

— специализиран автомобил за измиване и дезинфекция на съдовете за отпадъци — 1 бр.

2.2. За изпълнение на дейностите по поръчката участникът следва да притежава в наличност или да докаже възможността да осигури брой съдове за отпадъци по техническа спецификация, както следва:

— тип „бобър“ с обем 1,10 куб. м – 307 броя,

— кофи тип „Мева“, 0,12 куб. м – 5 605 броя,

— кофи тип „Мева“, 0,24 куб. м – 861 броя, за целия период на изпълнение на договора.

При възникнала необходимост възложителят е предвидил възможност за възлагане на събиране и транспортиране на допълнително до 150 броя (по 50 броя от всеки вид) съдове тип „бобър“, тип „Мева“, 0,12 куб. м, тип „Мева“, 0,24 куб. м, които следва да се осигурят от изпълнителя.

За съответствието с критерия за подбор участникът попълва част ІV „Критерий за подбор“, буква В „Технически и професионални способности“, т. 9) от ЕЕДОП — следва да се попълни информация:

— за МПС — вид МПС, собственик/наемател/лизингополучател/ползвател на МПС, предназначение и допълнително оборудване на МПС,

— за съдовете — вид и брой.

* На основание чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП съответствието с критерия за подбор се доказва с представяне на декларация по чл. 64, ал. 1, т. 9 от ЗОП.

3. Участникът следва да има внедрена и да прилага система за управление на качеството с обхват, включващ дейностите от предмета на поръчката — съгласно EN ISO 9001:2015 или еквивалентно/и.

В случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП се представя заверено копие от валиден сертификат.

4. Участникът следва да има внедрена и да прилага система за опазване на околната среда с обхват, включващ дейностите от предмета на поръчката — съгласно EN ISO 14001:2015 или еквивалентно/и.

В случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП се представя заверено копие от валиден сертификат.

5. Участникът следва да участва в схемата на Европейския съюз за управление по околна среда и одит (EMAS) или еквивалентно/и.

В случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП се представя заверено копие от валиден сертификат (удостоверение), както и копие от заверена екологична декларация.

източник: TED
Препратка към обявлението

Коментирай

1000
  Subscribe  
Notify of