537686-2018: България-Варна: Строителни консултантски услуги

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси

Община Варна
000093442
бул. Генерал Колев № 92, ет.5
Варна
9000
България
Лице за контакт: Галина Георгиева
Телефон: +359 52820836
Електронна поща: [email protected]
Факс: +359 52820846
код NUTS: BG331

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.varna.bg

Адрес на профила на купувача: http://it.varna.bg:4481/ZopView.aspx?DosieID=320

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка

I.4)Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.5)Основна дейност

Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка

II.1.1)Наименование:

Консултантска услуга по чл. 166, ал. 1 от Закон за устройство на територията за нуждите на община Варна

Референтен номер: 00081-2015-0043

II.1.2)Основен CPV код

71530000

II.1.3)Вид на поръчка

Услуги

II.1.4)Кратко описание:

При изпълнение на поръчката следва да се извършат следните дейности:

— Прединвестиционни проучвания,

— Изработка и/или съгласуване на задание за проектиране,

— Извършване на оценка за съответствието на инвестиционни проекти съгласно ЗУТ,

— Проверка на количествени сметки към проект,

— Участие на консултанта в експертни или други съвети,

— Упражняване на строителен надзор, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ,

— Отчитане хода на изпълнение на строежи и на извършени СМР (изготвяне на месечен или извънреден доклад; проверка и одобряване на месечните доклади на изпълнителя на строеж; изготвяне на протоколи от работни срещи с участниците в строителството; проверка и удостоверяване на количеството и стойностите на извършени СМР за изпълнение на строеж и др.),

— Изготвяне на технически паспорти на нови строежи съгласно Наредба № 5/28.12.2006 г. (изм. ДВ, бр. 102 от 12.12.2014 г.),

— Обследване и изготвяне на технически паспорт на съществуващи строежи, съгласно Наредба № 5/28.12.2006 г.

II.1.6)Информация относно обособените позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да

II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)

Стойност, без да се включва ДДС: 722.00 BGN

II.2)Описание

II.2.1)Наименование:

Извършване на обследване и изготвяне на технически паспорт на съществуващ строеж съгласно Наредба № 5/28.12.2006 г. с екзекутивно заснемане за установяване действителните технически характеристики

Обособена позиция №: 0

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

71530000

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG331

Основно място на изпълнение:

Гр. Варна, район Аспарухово, ул. „Ростов“ № 7

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

При изпълнението на услугите, предмет на настоящия договор, се осъществява обследване и изготвяне на технически паспорт на съществуващи строежи, съгласно Наредба №5/28.12.2006 г. (изм. ДВ, бр. 102 от 12.12.2014 г.)

II.2.5)Критерии за възлагане

Цена

II.2.11)Информация относно опциите

Опции: не

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание

IV.1.1)Вид процедура

Открита процедура

IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки

IV.1.6)Информация относно електронния търг

IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не

IV.2)Административна информация

IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура

IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: Д18001759ВН

Обособена позиция №: 0

Наименование:

Извършване на обследване и изготвяне на технически паспорт на съществуващ строеж съгласно Наредба № 5/28.12.2006 г. с екзекутивно заснемане за установяване действителните технически характеристики

Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2)Възлагане на поръчката

V.2.1)Дата на сключване на договора:

22/11/2018

V.2.2)Информация относно оферти

Брой на получените оферти: 1

Брой на офертите, постъпили от МСП: 0

Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0

Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0

Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не

V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя

Обединение Т7/Пловдивинвест
176967541
ул. Фредерик Жолио Кюри №`18, ет. 5, офис 15А
Пловдив
4000
България
Телефон: +359 32627672
Електронна поща: [email protected]
Факс: +359 32627672
код NUTS: BG421

Изпълнителят е МСП: не

V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 722.00 BGN

V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

VI.4)Процедури по обжалване

VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: [email protected]
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация

VI.4.3)Подаване на жалби

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:

03/12/2018

източник: TED
Препратка към обявлението

Коментирай

1000
  Subscribe  
Notify of