61905-2019: България-Бургас: Ябълки

Обявление за поръчка

Доставки

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси

Териториално поделение „Държавно ловно стопанство Ропотамо“
2016176540222
ж.к. Изгрев, административна сграда № 170
Бургас
8008
България
Лице за контакт: Мария Томова — юрисконсулт
Телефон: +359 56521006
Електронна поща: [email protected]
Факс: +359 56521006
код NUTS: BG341

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.uidp-sliven.com

Адрес на профила на купувача: http://www.uidp-sliven.com/procedures/2815

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка

I.3)Комуникация

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://www.uidp-sliven.com/procedures/2815

Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт

I.4)Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.5)Основна дейност

Друга дейност: лов, развъждане на дивеч и свързаните стях услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка

II.1.1)Наименование:

„Доставка чрез покупка на 200 т сочен фураж — ябълки и тикви, за нуждите на дивеча, стопанисван от ТП „ДЛС Ропотамо“, за срок от 12 месеца“

II.1.2)Основен CPV код

03222321

II.1.3)Вид на поръчка

Доставки

II.1.4)Кратко описание:

„Доставка чрез покупка на 200 т сочен фураж — ябълки и тикви, за нуждите на дивеча, стопанисван от ТП „ДЛС Ропотамо“, за срок от 12 месеца“

II.1.5)Прогнозна обща стойност

Стойност, без да се включва ДДС: 9 000.00 BGN

II.1.6)Информация относно обособените позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не

II.2)Описание

II.2.1)Наименование:

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

03222321

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG341

Основно място на изпълнение:

Складът на възложитела в местност Аркутино, община Созопол и склад в БИСД „Извор“

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на 100 тона ябълки и 100 тона тикви за подхранване на дивеча

II.2.5)Критерии за възлагане

Критериите по-долу

Цена

II.2.6)Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС: 9 000.00 BGN

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци: 12

Тази поръчка подлежи на подновяване: да

Описание на подновяванията:

м. януари 2020 год.

II.2.10)Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11)Информация относно опциите

Опции: не

II.2.12)Информация относно електронни каталози

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие

III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри

Списък и кратко описание на условията:

Вписване в Търговски регистър

III.1.2)Икономическо и финансово състояние

Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложетелят не поставя минимални изисквания за икономическо и финансово състояние.

III.1.3)Технически и професионални възможности

Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът следва да е изпълнил минимум 1 доставка, еднаква или сходна с предмета на поръчката, изпълнена през последните 3 години, считано от датата за подаване на офертата. За доставка с предмет, сходен с предмета на поръчката, се приема доставката на фураж за изхранване на диви животни (елени, муфлони, диви свине).

Участниците трябва да разполагат минимум с 1 МПС (собствено или наето), подходящо за извършване на доставките. Доказателство за това е регистрационен талон, договор за наем или други документи, от които да е видно, че участникът може да осигури превоза на стоките до мястото на доставката.

Участниците трябва да разполагат с документи за произход и качество на доставената стока, посочена в техническата спецификация.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки

III.2)Условия във връзка с поръчката

III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Съобразно техническата спецификация и договора за обществена поръчка

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание

IV.1.1)Вид процедура

Открита процедура

IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки

IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

IV.1.6)Информация относно електронния търг

IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не

IV.2)Административна информация

IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура

IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

Дата: 25/03/2019

Местно време: 17:00

IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати

IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:

Български

IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

Продължителност в месеци: 3 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7)Условия за отваряне на офертите

Дата: 26/03/2019

Местно време: 10:00

Място:

Заседателна зала на административната сграда на ТП „ДЛС Ропотамо“

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците, техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане

Това представлява периодично повтаряща се поръчка: да

Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления:

м. януари 2020 год.

VI.2)Информация относно електронното възлагане

VI.3)Допълнителна информация:

VI.4)Процедури по обжалване

VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: [email protected]
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация

VI.4.3)Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгнасно ЗОП

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:

06/02/2019

източник: TED
Препратка към обявлението

Коментирай

1000
  Subscribe  
Notify of