62369-2019: България-София: Консултантски инженерни услуги в строителството

Обявление за предварителна информация

Настоящото обявление е само за предварителна информация

Услуги

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси

ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“
130823243
бул. Княгиня Мария Луиза № 110
София
1233
България
Лице за контакт: Албена Мечкарова
Телефон: +359 29322915
Електронна поща: [email protected]
Факс: +359 29310663
код NUTS: BG411

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.rail-infra.bg

Адрес на профила на купувача: www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка

I.3)Комуникация

Допълнителна информация може да бъде получена от друг адрес:

ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“
130823243
бул. Княгиня Мария Луиза № 110
София
1233
България
Лице за контакт: инж. Марин Дамянов
Телефон: +359 29326174
Електронна поща: [email protected]
Факс: +359 29310663
код NUTS: BG412

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.rail-infra.bg

Адрес на профила на купувача: www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/

I.4)Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.5)Основна дейност

Друга дейност: поддържане на жп инфраструктура

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка

II.1.1)Наименование:

Оценка на съотв. на инв. проект със същ. изискв. към стр. в РБ съгл. ЗУТ и упр. на стр. надзор за об. „Пресъор. на 10 бр. гари по 9 л-я от г. Обр. чифлик до г. Плиска с МРЦ с комп. упр. и визуал., бр. на оси и пресъоръжаване на прелезите в участъка с нова апаратура“

II.1.2)Основен CPV код

71312000

II.1.3)Вид на поръчка

Услуги

II.1.4)Кратко описание:

Поръчката включва избор на консултант за извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите в Република БЪЛГАРИЯ съгласно ЗУТ и упражняване на строителен надзор за обект „Пресъоръжаване на 10 броя гари по 9-а линия от гара Образцов чифлик до гара Плиска с МРЦ с компютърно управление и визуализация, броячи на оси и пресъоръжаване на прелезите в участъка с нова апаратура“.

II.1.5)Прогнозна обща стойност

Стойност, без да се включва ДДС: 600 000.00 BGN

II.1.6)Информация относно обособените позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не

II.2)Описание

II.2.1)Наименование:

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG323

код NUTS: BG334

Основно място на изпълнение:

Жп участък по IX жп линия обхващащ гарите от Образцов чифлик до Плиска

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Поръчката включва избор на консултант за извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите в Република БЪЛГАРИЯ съгласно ЗУТ и упражняване на строителен надзор за обект „Пресъоръжаване на 10 броя гари по 9-а линия от гара Образцов чифлик до гара Плиска с МРЦ с компютърно управление и визуализация, броячи на оси и пресъоръжаване на прелезите в участъка с нова апаратура“.

II.2.14)Допълнителна информация

II.3)Прогнозна дата за публикуване на обявление за поръчка:

30/06/2019

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание

IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:

06/02/2019

източник: TED
Препратка към обявлението

Коментирай

1000
  Subscribe  
Notify of