65959-2019: България-София: Строителни и монтажни работи на релсови пътища

Обявление за предварителна информация

Настоящото обявление е само за предварителна информация

Строителство

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси

ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“
130823243
бул. Княгиня Мария Луиза № 110
София
1233
България
Лице за контакт: инж. Стоянка Тодорова
Телефон: +359 29322458
Електронна поща: [email protected]
Факс: +359 29310663
код NUTS: BG411

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.rail-infra.bg

Адрес на профила на купувача: www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка

I.3)Комуникация

Допълнителна информация може да бъде получена от друг адрес:

ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“
130823243
бул. Княгиня Мария Луиза № 110
София
1233
България
Лице за контакт: инж. Деян Георгиев
Телефон: +359 0889257295
Електронна поща: [email protected]
Факс: +359 29310663
код NUTS: BG412

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.rail-infra.bg

Адрес на профила на купувача: www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/

I.4)Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.5)Основна дейност

Друга дейност: поддържане на жп инфраструктура

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка

II.1.1)Наименование:

Реконструкция, ремонт и смяна на предназначението на незавършени помещения на първия етаж и сутерен и оформяне на околното пространство на жилищен ведомствен блок

II.1.2)Основен CPV код

45234100

II.1.3)Вид на поръчка

Строителство

II.1.4)Кратко описание:

Реконструкция, ремонт и смяна на предназначение на незавършени помещения на първия етаж и сутерен и оформяне на околното пространство на жилищен ведомствен блок, находящ се на адрес гр. София, община „Подуяне“, ул. „Майчина слава“ № 3

II.1.5)Прогнозна обща стойност

Стойност, без да се включва ДДС: 300 000.00 BGN

II.1.6)Информация относно обособените позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не

II.2)Описание

II.2.1)Наименование:

II.2.2)Допълнителни CPV кодове

45234100

II.2.3)Място на изпълнение

код NUTS: BG411

Основно място на изпълнение:

гр. София

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Реконструкция, ремонт и смяна на предназначение на незавършени помещения на първия етаж и сутерен и оформяне на околното пространство на жилищен ведомствен блок, находящ се на адрес гр. София, община „Подуяне“, ул. „Майчина слава“ № 3

II.2.14)Допълнителна информация

Финансиране от собствени средства на ДП НКЖИ

II.3)Прогнозна дата за публикуване на обявление за поръчка:

22/04/2019

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание

IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:

08/02/2019

източник: TED
Препратка към обявлението

Коментирай

1000
  Subscribe  
Notify of