65990-2019: България-Провадия: Строителни и монтажни работи

I. … Продълж. от раздел III.2.2.) „Условия за изпълнeние на поръчката“… — Договорът за общ. поръчка ще бъде сключен под условие — клауза за отложено изпълнение до получаване от страна на изпълнителя на уведомление, че е осигурено финансиране за изпълнение на поръчката и подписване на Протокол обр. 2 по Наредба № 3/2003 г. След изтичане на 3 мес. от датата на подписване на договора при условие, че не е осигурено финансиране, страните имат правата по чл. 144 от ЗОП като всяка от тях може да поиска прекратяване на договора без предизвестие.

ІI. За всяка обособена позиция поотделно участниците представят следните документи за участие в процедурата:

1. Заявление за участие, включващо:

1.1. ЕЕДОП;

1.2. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност (ако е необходимо);

1.3. За участници — обединения, които не са юр. лица се представя копие от документ, от който е видно пр. основание за създаване на обединението, както и правата и задълженията на участниците в обединението, включително определения партньор, който ще представлява обединението за целите на настоящата общ. поръчка; разпределението на отговорността между членовете на обединението; клауза за солидарна отговорност на членовете на обединението за изпълнение на договора за обществена поръчка и дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

2. Офертата съдържа:

2.1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата не е законният представител на участника;

2.2. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техн. спецификация и изискванията на възложителя и приложени към него програма за организация и изпълнение на договора (предоставена задължително и на електронен носител във формат „*.doc“) и Линеен график за изпълнение на предвидените дейности по съответната обособена позиция;

2.3. Ценово предложение с количествено-стойностна сметка и анализи на единичните цени по съответната об. позиция.

ІIІ. От участие в процедурата се отстранява участник, при който са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Възложителят ще отстрани от участие в процедурата и:

— участници — свързани лица по смисъла на §2, т. 45 от ДР на ЗОП,

— участник, който е предложил цена за изпълнение на поръчката, по-висока от определената от възложителя прогн. стойност на поръчката,

— участник, който е представил Техн. предложение, което не отговаря на изискванията на Техн. спецификация и условията по поръчката,

— участник за когото са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 във връзка с чл. 4 и чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРКЛТС,

— участник, който след покана от възложителя и в определения от него срок не удължи срока на валидност на офертата си.

ІV. Съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗОП при подаване на офертата участникът декларира липса на основанията за отстраняване от процедурата и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП. Документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, могат да бъдат изисквани допълнително при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП. Съгласно чл. 67, ал. 6 от ЗОП преди сключване на договор за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, представя актуални документи, удостоверяващи липсата на основания за отстраняване от процедурата, както и за съответствието с критериите за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и за третите лица, ако има такива.

V. Участниците могат да получат информация относно задължения свързани с данъци и осигуровки, спазване на мерките за за опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в страната от НАП, МОСВ, Агенция по заетостта и Главна инспекция по труда.

VI. При подготовката на офертата си, участниците следва да се съобразят със следните максимални предели при формиране на икономич. показатели:

— Часова ставка — до 4,50 BGN/ч,

— Доп. разходи върху ФРЗ — до 100 %,

— Доп. разходи върху механизация — до 40 %,

— Доставно-складови разходи за материали — до 8 %,

— Печалба — до 8 %.

източник: TED
Препратка към обявлението

Коментирай

1000
  Subscribe  
Notify of