66021-2019: България-София: Строителни и монтажни работи

В откритата процедура може да участва участник, който отговаря на условията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП. Възложителят няма условие за създаване на юридическо лице, когато участникът избран за изпълнител е обединение на физически и/или юридически лица. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, задължително се представя копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, със срок не по-кратък от срока за изпълнение на настоящата обществена поръчка. Документът трябва да съдържа:

1. правата и задълженията на участниците в обединението;

2. разпределението на отговорността между членовете на обединението;

3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1—7 от ЗОП, чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 5 от ЗОП и чл. 107 от ЗОП, както и обстоятелствата по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици и наличие на обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Всеки член на обединението, което не е юридическо лице, подизпълнителите и третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

Съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗОП при подаване на оферта участникът декларира липса на основанията за отстраняване от процедурата и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на еЕЕДОП.

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, при подаване на офертата за участие за всеки член на обединението се представя отделен еЕЕДОП. Когато участникът е посочил, че ще използва подизпълнители и/или трети лица при подаване на офертата за участие, за всеки от тях се представя отделен еЕЕДОП.

Документите, чрез които се доказва информацията, посочена в еЕЕДОП, могат да бъдат изисквани допълнително при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП. Съгласно чл. 67, ал. 6 от ЗОП преди сключването на договор за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, представя актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата и съответствие с критерии за подбор. Документите се представят от всеки член на обединението, което не е ЮЛ, и от подизпълнителите и третите лица, ако има такива. Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с:

Данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд в страната, които са в сила и относими към предмета на поръчката, както следва:

— данъци и осигуровки — НАП, www.nap.bg/,

— опазване на околната среда — МОСВ, www.moew.government.bg/,

— закрила на заетостта — АЗ, https://www.az.government.bg/,

— условията на труд в страната — ИА ГИТ, www.gli.government.bg/.

При скл. на договора участн., определен за изпълнит., представя гаранция за обезпеч. изпълн. на дог. в р-р на 5 % от ст-та на дог. без ДДС. Гаранцията за обезп. изпълн. на договора и за аванс се представят в една от следните форми:

а) безусловна, неотменяема банк. гаранция в оригинал; или

б) постъпила парична сума, внесена по банкова сметка на възл., удостоверено с платежен документ; или

в) застраховка, която обезпечава изпълнението на договора, в оригинал.

Условията и срок за задържане и осв. на гаранциите се уреждат в договора за възл. на общ. поръчка. Съгл. чл. 114 от ЗОП срок. за изп. на възложените с договора работи започват да текат след осигуряване на финансирането, за което възл. уведомява писмено изпъл. След изтичане на ср. от 3 месеца след скл. на дог. страните имат правата по чл. 114 от ЗОП.

източник: TED
Препратка към обявлението

Коментирай

1000
  Subscribe  
Notify of