66025-2019: България-София: Строителни и монтажни работи

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри

Списък и кратко описание на условията:

1. Участникът трябва да бъде вписан в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в БЪЛГАРИЯ за изпълнение на строежи от ІІ група — строежи от транспортната инфраструктура, съгласно чл. 5, ал. 1, т. 2 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС), първа категория строежи съгласно чл. 5, ал. 6, т. 2.1 от ПРВВЦПРС, а чуждестранните лица — в аналогичен регистър съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.

Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критерия за подбор се доказва от всяко от лицата, включени в него, което ще изпълнява съответната дейност, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в документа/договора за създаване на обединението.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

1.1. При подаване на офертата съответствието с критерия за годност се посочва в част IV „Критерии за подбор“, раздел А „Годност“ от еЕЕДОП.

1.2. При условията на чл. 67, ал. 6 от ЗОП за доказване на съответствие с критерия се представя следният документ:

— заверено копие на удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в БЪЛГАРИЯ за изпълнение на строежи от втора група: строежи от транспортната инфраструктура, съгласно чл. 5, ал. 1, т. 2 от ПРВВЦПРС, първа категория строежи съгласно чл. 5, ал. 6, т. 2.1 от ПРВВЦПРС,

— за чуждестранните лица, които попадат в обхвата на чл. 25а от Закона за Камарата на строителите (ЗКС), се представя документът по чл. 25а, ал. 2, т. 1 от ЗКС.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние

Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът трябва да е реализирал минимален общ оборот, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти.

2. Участникът следва да има застраховка „Професионална отговорност“ за проектиране и строителство съгласно чл. 171/чл. 171а от Закона за устройство на територията.

При подаване на офертата съответствието с критерия „икономическо и финансово състояние“ се посочва в част IV „Критерии за подбор“, раздел Б „Икономическо и финансово състояние“ от еЕЕДОП.

При условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП критериите се доказват:

1) По т. 1 — с 1 или няколко от следните документи:

а) удостоверения от банки;

б) годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква;

в) справка декларация за общия оборот и за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.

2) По т. 2 — с доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност“ за проектиране и строителство или еквивалент.

Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критериите за подбор се доказва:

— по т. 1 — от обединението участник,

— по т. 2 — за всеки член на обединението, който ще изпълнява съответната дейност, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в документа/договора за създаване на обединението.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата

Когато участникът предвижда участие на трети лица, третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът да е реализирал за последните 3 (три) приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, общ оборот в размер не по-малко от 18 000 000 (осемнадесет милиона) BGN без ДДС, включително оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, минимум 9 000 000 (девет милиона) BGN без ДДС.

За сферата, попадаща в обхвата на поръчката, възложителят приема проектиране и строителни дейности по ново строителство и/или модернизация, и/или реконструкция, и/или рехабилитация на железопътната инфраструктура по смисъла на Закон за железопътния транспорт (ЗЖТ).

2. Участникът трябва да има застраховка „Професионална отговорност“ за проектиране и строителство съгласно чл. 171/чл. 171а от Закона за устройство на територията (ЗУТ) с минимална застрахователна сума съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.

III.1.3)Технически и професионални възможности

Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът трябва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата.

2. Участникът трябва да разполага с персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката.

3. Участникът трябва да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнението на поръчката.

4. Участникът трябва да прилага системи за управление на качеството.

5. Участникът трябва да прилага системи или стандарти за опазване на околната среда.

При подаване на офертата, съответствието с критерия „технически и професионални способности“ се посочва в част IV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“ и раздел Г „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ от еЕЕДОП.

При условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП критериите се доказват:

— по т. 1 — списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, за последните 5 г., считано от датата на подаване на офертата, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.

— по т. 2 — списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална компетентност на лицата.

— по т. 3 — декларация за инструменти, съоръжения и техническо оборудване, които ще бъдат използвани при изпълнение на поръчката.

— по т. 4 и по т. 5 — сертификати, издадени от независими лица, които са акредитирани по серията европейски стандарт от ИА БСА или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството и за опазване на околната среда, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини.

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критериите за подбор се доказва:

— по т. 1, т. 2 и т. 3 — от обединението участник,

— по т. 4 и т. 5 — всяко от лицата, включени в него, което ще изпълнява съответната дейност, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в документа/договора за създаване на обединението.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

Когато участникът предвижда участие на трети лица, третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участ. трябва да е изп. през посл. 5 г., считано от датата на подаване на офертата, дейности с предмет и обем, идент. или сходни с предмета на поръчката, а именно завършени: ново строителство и/или модерн., и/или реконструкция, и/или рехабил. на жел. инфраструктура с мин. дължина 5 км електрифицирана жп. линия по смисъла на ЗЖТ. За зав. строежи възл. приема не по-малко от строежи приети с конст. акт за устан. годността за приемане на строежа (част, етап от него) (приложение № 15) съгл. Наредба № 3/31.7.2003 г. на МРРБ за съставяне на актове и прот. по време на строителството. За стр. обекти, изпълн. извън територията на Р БЪЛГАРИЯ, се приема еквивалентен документ. Мин. изискване може да бъде док. с изпълн. на 1 или няколко договора/проекта по ново строит. и/или модернизация, и/или реконструкция, и/или рехаб. на жп. инфраструктура по смисъла на ЗЖТ.

2. Участникът да разполага с персонал и рък. състав, притежаващ проф. компетентност за изп. на поръчката, включващ най-малко:

2.1. Рък. екип — мин. 1 експерт. Обр.: ОКС бакалавър/магистър-инженер, специалност тран. строителство (ТС) и/или електроенергетика, и/или електрообзавеждане, и/или електротехника, и/или комуникационна и осиг. техника, и/или автоматика, или еквив. Проф. опит: да е изпълнявал функциите р-л проект/екип и/или зам.-рък. проект/екип в мин. 1 завършен обект — ново строит. и/или модернизация, и/или реконструкция, и/или рехабилитация на жел. инфраструктура по смисъла на ЗЖТ.

2.2. Експерт по ЖПС — мин. 1 експерт. Обр.: ОКС бакалавър/магистър-инженер, специалност ТС или еквивалент. Проф. опит: да е изпълнявал функции, вкл. дейности по орг. и/или контрол на строит. по част „Жел. път“ на мин. 1 завършен обект — ново строителство и/или модернизация, и/или реконструкция, и/или рехабилитация на жел. инфраструктура по смисъла на ЗЖТ.

2.3. Експерт по тягово и нетягово електрозахранване и КМ — мин. 1 експерт. Обр.: ОКС бакалавър/магистър-електроинженер, спец. електроенергетика и/или електрообзавеждане, и/или електротехника, или еквивалент. Проф.опит: да е изпълнявал функции, включ. дейности по организация и/или контрол на строит. по тягово и нетягово електрозахранване и КМ в минимум 1 завършен обект — ново строителство и/или модернизация, и/или реконструкция, и/или рехабилитация на жел. инфраструктура по смисъла на ЗЖТ.

2.4. Експерт по строит. на железопътна СиТ — мин. 1 експерт. Обр.: ОКС бакалавър/магистър-инженер, специалност „Комуникационна и осигурителна техника“ и/или „Автоматика“ или еквивалент. Проф. опит: да е изпълнявал функции, включ. дейности по организация и/или контрол на строителството по част СиТ в мин. 1 завършен обект — ново строителство и/или модернизация, и/или реконст., и/или рехабил. на жел. инфраструктура по смисъла на ЗЖТ.

2.5. Проектант по част „Трансп. строителство и трансп. съоръж.“ — мин. 1 експерт. Да притежава пълна проект. правоспособност съгласно разпоредбите на ЗУТ и чл. 7—9 от ЗКАИИП или призната проф. квалифик. съгласно чл. 10 от ЗКАИИП.

2.6. Проектант по част „Електрическа“ — мин. 1 експерт — да притеж. пълна проект. правоспособност съгласно разпоредбите на ЗУТ и чл. 7—9 от ЗКАИИП или призната профес. квалифик. съгласно чл. 10 от ЗКАИИП. За чужд. лица се приемат еквив. образ.-квалификационни степени, специалност и квалифик. Не се допуска съвмест. на функ. на 2 или повече позиции от 1 лице.

3. Участникът трябва да разполага с инструменти, съоръж. и тех. оборудв., необходими за изп. на поръчката, но не по-малко от:

— локомотив — 1 бр.,

— пътеполагащ кран — 1 бр.,

— траверсоподбивна машина — 1 бр.,

— баластопланираща машина — 1 бр.,

— хопердозаторни вагони — 5 бр.,

— багер — 2 бр.,

— челен товарач — 2 бр.,

— самосвал — 5 бр.,

— ДМ/АДМ — 1 бр.

4. Участникът трябва да има внедрена с-ма за упр. на кач. по стандарт БДС EN ISO 9001:2015 или еквив. с обхват на серт. в областта на строителството.

5. Участникът трябва да има внедр. с-ма за опазване на ок. среда по стандарт БДС EN ISO 14001:2015 или еквивалент с обхват на серт. в областта на строит. Възл. приема и други док. за еквив. мерки за опазване на околната среда и качество.

източник: TED
Препратка към обявлението

Коментирай

1000
  Subscribe  
Notify of